NLD en reizen / NVLD and traveling

Gepubliceerd op 11 mei 2022 om 11:28

Hoi!

 

Deze blogpost gaat over NLD en reizen. Afgelopen week ben ik namelijk samen met mijn vriend naar New York geweest. Een hele reis naar de andere kant van de wereld. Ik had nog nooit gevlogen en dit was dus een hele stap. Van tevoren had ik er veel zin in, maar toen het zo ver was, was ik doodsbang. Eigenlijk wilde ik niet eens meer gaan. De ochtend van vertrek was ik weer zo bang. Ik wilde echt niet meer gaan. Het was zo ver weg van huis en ik had simpelweg geen overzicht meer. De vorige avond had mijn vriend mij een filmpje laten zien van het vliegveld en dat was wel fijn. Zo had ik toch een beetje een idee hoe het eruit zou zien. Ik probeerde zoveel mogelijk te denken aan al mijn ‘vangnetten.’ Alles en iedereen dat mij zou kunnen helpen, noem ik mijn vangnetten. Uiteindelijk gingen we toch naar het vliegveld en toen we daar aankwamen viel het allemaal wel mee.

 

Na een goede vlucht landden we in New York. Tijdens de vakantie ben ik af en toe wel bang geweest. Bijvoorbeeld als ik mijn vriend even niet zag omdat hij bijvoorbeeld naar de wc ging. Ik had dan het gevoel dat ik helemaal alleen in die grote stad was. Gelukkig was dat maar even. Ik was vooral heel trots op mezelf dat ik ondanks mijn angst toch deze reis maakte.

 

Eenmaal terug in Nederland merkte ik voor het eerst dat ik heimwee had terug naar de vakantie. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik was altijd blij om weer thuis te zijn. Op dit moment ben ik nog steeds een beetje aan het wennen in Nederland. Hier in Nederland is alles goed georganiseerd en is het veel rustiger, maar toch ben ik nog steeds erg onder de indruk van New York. Reizen met NLD is lang niet altijd makkelijk, maar in dit geval was het heel erg leuk en hele mooie ervaring. Ik denk dat het één van de mooiste ervaringen van mijn hele leven tot nu toe was.

 

Reizen is dus niet altijd makkelijk. Daarom heb ik hieronder een aantal tips opgeschreven:

 1. Zorg dat je een overzicht hebt à weet waar je slaapt, hoe het vliegveld er bijvoorbeeld uitziet, wat de route is naar je bestemming. Misschien is het fijn om zelfs al te weten waar de supermarkt zit op je vakantiebestemming.
 2. Zorg dat je weet wie/wat je vangnetten zijn. Weet wie je kunt bereiken als er iets is of waar je naartoe kunt gaan. Zo had ik bijvoorbeeld opgezocht waar in New York de Nederlandse Ambassade zat.
 3. Vertel aan degene(n) met wie je reist dat je NLD hebt en wat je moeilijk vindt. Je kunt ook alleen vertellen wat je moeilijk vindt. Doe wat jij fijn vindt. Wanneer iemand dit weet, kan hij/zij er rekening mee houden en voel je je waarschijnlijk veiliger.
 4. Weet dat het niet erg is als je het spannend vindt of heimwee hebt. Het is gewoon niet altijd makkelijk om van huis weg te zijn en allemaal nieuwe plekken te zien.
 5. Neem rust wanneer je moe bent en/of merkt dat je overprikkeld bent. Iedereen wordt weleens moe. Ook op reis. Het is prima om even rust te nemen.

 

Hopelijk heb je hier iets aan!

Tot volgende week!

 

Isabelle

Hi!

 

This blog post is about NVLD and traveling. Last week I went to New York with my boyfriend. A whole trip to the other side of the world. I had never flown before so this was quite a step. I was really looking forward to it beforehand, but when the time came, I was terrified. Actually, I didn't even want to go anymore. The morning of departure I was so scared again. I really didn't want to go anymore. It was so far away from home and I simply had no overview. The previous evening my friend had shown me a movie of the airport and that was nice. So I kind of had an idea of ​​what it would look like. I tried to think as much as possible about all my "safety nets." Anything and everyone that could help me, I call my safety nets. In the end we went to the airport and when we got there it wasn't too bad.

 

After a good flight we landed in New York. I was a bit scared during this vacation. For example, if I didn't see my boyfriend for a while because he went to the toilet, for example. I then had the feeling that I was all alone in that big city. Fortunately that was only for a moment. I was especially proud of myself for making this trip despite my fear.

 

Once back in the Netherlands I noticed for the first time that I was homesick for the holiday. I've never had that before. I was always happy to be home again. At the moment I am still getting used to living in the Netherlands. Here in the Netherlands everything is well organized and it is much quieter, but I am still very impressed with New York. Traveling with NLD is not always easy, but in this case it was a lot of fun and a very nice experience. I think it was one of the best experiences of my entire life so far.

 

So traveling is not always easy. That's why I wrote down some tips below:

 1. Make sure you have an overview  know where you sleep, what the airport looks like, for example, what the route is to your destination. It might even be nice to know where the supermarket is at your holiday destination.
  2. Make sure you know who/what your safety nets are. Know who to reach if there is anything or where to go. For example, I looked up where the Dutch Embassy was located in New York.
  3. Tell the person(s) you are traveling with that you have NLD and what you find difficult. You can also only say what you find difficult. Do what you like. When someone knows this, they can take it into account and you probably feel safer.
  4. Know that it's okay if you're nervous or homesick. It's just not always easy to get away from home and see all new places.
  5. Take some time off when you are tired and/or notice that you are overstimulated. Everyone gets tired sometimes. Also when traveling. It's fine to take a break.

I hope you will find this of any use!
Until next week!

 

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Sofia
2 jaar geleden

Subject:difficulties with finding directions/orientation
Hi, how are you doing?
I wanted to ask if the people in the conference gave any tips on how to improve sense of direction when you have NVLD.

Do you also experience it as well? Do you have any tips to deal with it? Thos really impairs my daily life and I’m scared it will hinder future employment prospects too.