Introducing the crew

Isabelle Donkers

Oprichter & eigenaar - Founder & owner

Ik ben Isabelle Donkers. Ik ben 22 jaar oud en werd op mijn 8e gediagnosticeerd met de niet-verbale leerstoornis NLD. Ook wel non-verbal learning disorder genoemd. Toen ik de diagnose kreeg, was ik daarmee de eerste op mijn school. NLD was nog onbekend. 

Nu, in 2024, is NLD nog steeds vrij onbekend. We weten er wel steeds meer vanaf maar toch weten de meeste ouders en leerkrachten niet wat ze moeten doen als ze horen dat hun kind of leerling NLD heeft. Gelukkig is er voor deze mensen steeds meer informatie te vinden.

 

Dit geldt alleen niet voor de kinderen zelf. En dan bedoel ik vooral de jongeren. De jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Zij zitten in de pubertijd, gaan naar de middelbare school en daarna naar een vervolgopleiding om vervolgens te gaan werken. Tijdens dit traject kom je als jongere heel veel dingen tegen. Als je NLD hebt, is het soms moeilijker om die dingen te plaatsen of te verwerken.

 

Dit merkte ik zelf ook. Ik liep tegen dingen aan en besloot op Google te zoeken naar een blog of forum voor jongeren met NLD in de hoop herkenning te vinden. Maar er was geen blog of forum. Er was niets. Alleen sites met daarop de plus-  en minpunten van de diagnose.

Ik besloot dat dit anders moest kunnen. Er moest een fijne, veilige plek zijn waar iedereen zijn/haar verhaal kwijt kan. 

Bij deze is die plek er.

Ik hoop dat je hier jezelf kunt zijn en medeleven vindt. 

Als er vragen zijn, kun je die altijd stellen!

Daarnaast ben ik afgestudeerd pedagoog en kan ik ook vanuit dit oogpunt vragen beantwoorden!

Isabelle Donkers

My name is Isabelle Donkers. I am 22 years old and was diagnosed with the non-verbal learning disability NVLD when I was 8. Also called non-verbal learning disorder. When I was diagnosed, I was the first in my school. NVLD was still unknown.

 

Now, in 2022, NVLD is still fairly unknown. We know more and more about it, but most parents and teachers do not know what to do when they hear that their child or student has NVLD. Fortunately, more and more information is available for these people.

 

However, this does not apply to the children themselves. And I mean especially the young people. The young people from 12 to 23 years old. They are in puberty, go to high school and then to further education and then go to work. During this process you will encounter many things as a young person. If you have NVLD, it is sometimes more difficult to post or process those things.

 

I noticed this myself. I ran into things and decided to search Google for a blog or forum for young people with NVLD hoping to find recognition. But there was no blog or forum. There was nothing. Only sites showing the plus and minus points of the diagnosis.

 

I decided that this had to be done differently. There had to be a nice, safe place where everyone could tell their story.

Now this place is there.

 

I hope you can be yourself here and find compassion.

If you have any questions, you can always ask them!

 

In addition, I am a qualified pedagogue and I can also answer questions from this point of view!

 

Isabelle Donkers

Marit

Ik ben Marit en ik ben 23 jaar. Toen ik 8 was, kregen mijn ouders te horen dat ik NLD heb. Zelf was ik nog te jong om te begrijpen wat dat was, maar ik merkte wel dat bij mij dingen soms wat anders gingen dan bij anderen. Na groep 2 ben ik naar een speciale basisschool gegaan waar ze me beter konden helpen. Het was een fijne school en ik heb er een goede tijd gehad ook al waren dingen soms lastig. 

Rond mijn 11e vond ik het boekje over NLD en hebben mijn ouders het me uitgelegd. Ik vond het een raar idee, maar nu vind ik het fijn dat ik weet waardoor dingen soms anders gaan bij mij. Ik vind het nog steeds lastig om er met anderen over te praten of om het uit te leggen; het liefste zou ik geen NLD hebben, maar het is ook een deel van mij en zonder NLD zou ik mij niet zijn. 

Inmiddels volg ik een traject waarbij ik werkervaring op doe en hoop ik binnenkort een leuke baan te vinden 

My name is Marit and I am 23 years old. When I was 8 my parents were told I have NLD. I myself was still too young to understand what that was, but I noticed that sometimes things went a little differently with me than with others. After kindergarten I went to a special primary school where they could help me better. It was a great school and I had a good time there, even though things were sometimes difficult.

When I was 11 I found the booklet about NLD and my parents explained it to me. I thought it was a strange idea, but now I like that I know why things sometimes go different for me. I still find it difficult to talk about it or explain it to others; I would prefer not to have NLD, but it is also part of me and without NLD I would not be me.

Currently I'm taking a program in which I'm doing work experience. I hope to find a job I'll enjoy.

Anouck

Hoi allemaal,

Mijn naam is Anouck Zijlmans en ik ben 19 jaar. Toen ik 11 jaar was kregen mijn ouders en ik te horen dat ik NLD heb. Dit kregen we te horen bij mijn psycholoog waar ik destijds kwam, omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Op dat moment wisten mijn ouders en ik nog niet wat het was. Er werd ons uitgelegd dat het een non verbale leerstoornis is. Verder wisten we nog weinig van deze term. Nadat we dit gehoord hadden, hebben we er niet veel mee gedaan, omdat nog niemand echt wist wat het was en hoe we er mee om moesten gaan. Ik vond het al die jaren erg lastig om erover te praten, omdat ik steeds meer het besef kreeg wat het nou inhield en ook vaak het idee had dat (bijna) niemand mij begreep.

Ik heb er tot de dag van vandaag nog steeds moeite mee om over te praten., maar leer het wel beter te accepteren. Ook vind ik het erg jammer dat er zo weinig over bekend is. Sinds dit jaar doe ik de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang op het ROC Tilburg. In het begin van het schooljaar moesten wij een presentatie houden over onszelf. Dit vond ik erg spannend, omdat ik me een beetje verplicht voelde om er een stukje over NLD in te doen. In eerst instantie wilde ik het doen, omdat ik het bekender wilde maken en om een nieuwe, frisse start te maken. Toen ik er meer over nadacht vond ik het toch wel erg spannend en durfde ik het niet meer. Ik heb dit met mijn ouders besproken en waren we tot de conclusie gekomen dat ik het toch maar moest doen. Ondertussen heb ik mijn presentatie gehouden en ben erg blij dat ik het heb gedaan. Ik zeg het niet graag over mij zelf, maar ik ben stiekem toch ook een beetje trots op mezelf (en dat waren mijn ouders ook).

Ik vind het erg leuk dat ik nu mijn verhaal kwijt kan op Het NLD-Plan. Ook wil ik Isabelle, Kelly en Marit bedanken dat ik me bij hen mag aansluiten, om zo mijn steentje bij te dragen andere mensen met NLD te helpen,  het onderwerp bespreekbaar te maken en zo hopelijk te zorgen dat als mensen zonder NLD  de website of op de sociale mediakanalen van Het NLD-Plan lezen, de mensen met NLD beter leren begrijpen.

 

Groetjes Anouck Zijlmans

Hi everybody,

My name is Anouck Zijlmans and I am 19 years old. When I was 11 years old, my parents and I were told I have NVLD. We heard about this from my psychologist, where I came at the time, because I was not feeling well. At that point, my parents and I didn't know what it was yet. It was explained to us that it is a non-verbal learning disorder. Furthermore, we still knew little about this term. After hearing this, we didn't do much with it, because nobody really knew what it was and how to deal with it. All those years I found it very difficult to talk about it, because I became more and more aware of what it meant and often had the idea that (almost) nobody understood me.

I still have trouble talking about it to this day, but I am learning to accept it better. I also think it's a shame that so little is known about it. Since this year I am doing the training pedagogical employee childcare at the ROC Tilburg. At the beginning of the school year we had to give a presentation about ourselves. I found this very exciting, because I felt a bit obliged to do a bit about NVLD in it. At first I wanted to do it, because I wanted to make it more famous and to make a new, fresh start. When I thought about it more, I thought it was very exciting and I didn't dare to do it anymore. I discussed this with my parents and we came to the conclusion that I should do it anyway. In the meantime I gave my presentation and I am very happy that I did it. I don't like to say it about myself, but I am secretly a little proud of myself (and so were my parents).

I really like that I can now tell my story on Het NLD-Plan. I would also like to thank Isabelle, Kelly and Marit for letting me join them, in order to do my part to help other people with NVLD, to make the topic a topic for discussion and so hopefully that if people without NVLD visit the website or on read the social media channels of Het NLD-Plan, learn to better understand people with NVLD.

 

Greetings Anouck Zijlmans

Alyla Vane

Ik ben Ayla en ik ben 24 jaar. Ik was vijf toen ik de diagnose NLD kreeg en later werd ik ook nog gediagnosticeerd met pdd-nos. Na wat kleine omweggetjes ben ik uiteindelijk Nederlandse taal en cultuur gaan studeren. Ik zit nu in mijn derde jaar en ik heb het over het algemeen erg naar m’n zin. Wel krijg ik wat extra hulp om alles in goede banen te leiden.

Het moeilijkste aan NLD vind ik dat het me heel veel moeite kost om aan nieuwe situaties te wennen. Dit duurt bij mij meestal een stuk langer dan bij anderen en het kost me veel tijd en energie. Ook vind ik bepaalde sociale situaties erg lastig. Een-op-een contact gaat meestal wel goed maar in groepen weet ik me vaak geen houding te geven. Het grootste voordeel van NLD is voor mij denk ik dat ik goed ben met taal. Hier ben ik tijdens mijn studie natuurlijk veel mee bezig maar ook buiten mijn studie lees en schrijf ik graag. Verder vind ik het ook leuk om muziek te maken en te luisteren. Ik kan accordeon spelen en ik zing graag.

Ik denk dat dit voor nu de belangrijkste dingen waren. Natuurlijk kan ik nog veel meer dingen over mezelf en mijn NLD vertellen. Dit ga ik dan ook zeker doen in de blogs die ik nog ga schrijven. Ik ben blij dat ik nu onderdeel uitmaak van Het NLD-Plan en ik heb zin om dit (blog)avontuur aan te gaan!

Groetjes,

Ayla

My Name is Ayla, and I’m  24 years old.  I was five when I was diagnosed with NVLD. After overcoming some minor obstacles, I started studying Dutch language and culture. I’m in my third year no wand I’m  generally have a great time. I do get some extra help so that everything goes well.

The hardest thing about NVLD is that it takes a lot of effort for me to get used to new situations. This usually takes  a lot longer with me than with others and it costs me a lot of time and energy. I also find certain social situations very dificult. One-on-one contact usually goes well, but in groups I feel less confortable. I think the biggest advantage of NVLD is that I’m good with language. Of course I am very much involved with this during my study, but besides my study I also like to read and write.  I also like to make music and listen to music.  I can play the accordion and I like to sing.

I think those were the most important things for now.  Of course I can tell many more things  about myself and my NVLD. I will certainly do this in the blogs that I will write. I am glad that I am now part of Het NLD-Plan and I’m excited to join this (blog)adventure!

Greetings,

Ayla