Wat is NLD?                                                  What is NVLD?

NLD, wat is dat eigenlijk? Wat houdt het in en wat wordt erover gezegd? Is het bekend? Wat doet het met je?

Dit zijn vragen die zomaar in je hoofd op kunnen komen. Vragen waar je niet meteen het antwoord op weet en vragen waar je soms best bang van kunt worden.

 

NLD is geen ziekte.

 

Laten we dit voorop stellen. NLD is geen ziekte. Het wordt leerstoornis genoemd maar dit betekent niet dat jij gestoord bent! Echt niet! Het betekent alleen dat leren bij jou op een andere manier gaat als bij mensen die geen NLD hebben.

Voor we verder kijken, iedereen met NLD is anders. Wat ik hieronder schrijf is algemeen. Elk mens met NLD heeft er in een andere mate 'last' van. Het kan dus zijn dat je jezelf in sommige stukjes hieronder niet herkent. Maak je dan niet druk! Dit is normaal! Iedereen is anders.

 

NLD volgens nld.nu

De site nld.nu is de Nederlandse site waar het meeste op staat over NLD. Zij zijn gespecialiseerd in NLD. Over alle vlakken van NLD hebben ze wel iets geschreven. Ze bieden ook cursussen en trainingen aan dus neem er zeker eens een kijkje.

 

NLD is de afkorting voor 'Nonverbal Learning Disabillities'. In het Nederlands betekent dit 'non-verbale leerstoornis'. Dit houdt in dat deze leerstoornis dus geen betrekking heeft op taal want taal is wel verbaal.

Mensen met NLD zijn verbaal heel sterk en hebben een goed geheugen. Hierdoor merkt de omgeving niet meteen dat het kind last kan hebben van een leerstoornis.

Hier komt men meestal achter als het kind naar de basisschool gaat en leert rekenen en in contact komt met andere kinderen. De punten waar NLD om bekend staat, worden dan duidelijker. Zo kunnen ouders erachter komen dat hun kind niet goed is in rekenen maar wel in taal. Het verschil tussen de vaardigheid in rekenen en taal kan heel groot zijn. Het contact aangaan met vriendjes en vriendinnetjes kan soms moeilijk zijn. Na school zijn kinderen met NLD vaak erg moe. Dit komt omdat de prikkels (alles wat er op een dag gebeurt) bij een kind met NLD extra heftig binnenkomt. Het kind kan hier erg moe van worden.

Maar dit verschilt per kind/mens. Het ene mens heeft veel last van binnenkomende prikkels terwijl het andere mens er een stuk beter mee om kan gaan.

 

Hoog ontwikkelde kenmerken van NLD:

- Verbaal ben je heel erg goed! Je kan heel goed praten en hebt een ruime woordenschat.

- Je luistert graag naar wat er vertelt word.

- Wat je hoort, onthoud je goed!

- Je hebt een goed oog voor detail.

- Je bent sociaal en wil graag een praatje maken met een ander.

- Je bent betrokken en zorgzaam.

- Spelling en taal zijn voor jou niet moeilijk!

- En ook de zaakvakken en algemene kennis zijn bij jou goed ontwikkeld.

 

Lagere ontwikkelde kenmerken van NLD:

- Je vindt rekenen een moeilijk vak. Dit komt doordat je ruimtelijk inzicht minder goed is.

- Soms kun je sociale situaties niet begrijpen en weet je je geen houding te geven.

- Je probleemoplossend vermogen is soms minder goed ontwikkeld.

 

Denk je dat jij NLD hebt of dat je kind mogelijk NLD heeft?

Dat kan. Ga naar je huisarts voor een doorverwijzing naar een psycholoog. Hij/zij kan vaststellen of jij of je kind inderdaad NLD heeft of niet. Alleen een psycholoog kan dit vaststellen. Dat je zelf denkt dat je NLD hebt, of dat je kind NLD heeft, is niet genoeg voor het vaststellen van een diagnose. Ga dus altijd eerst naar je huisarts.

 

NVLD, what is that? What does it mean and what is said about it? Is it known? What does it do to you?

These are questions that may arise in your head. Questions to which you do not immediately know the answer and questions to which you can sometimes be quite scared.

 

NVLD is not a disease.


Let's put this first. NVLD is not a disease. It is called learning disability but this does not mean that you are dumb! Really not! It only means that you learn in a different way than with people who do not have NVLD.

Before we look further, everyone with NVLD is different. What I write below is general. Every person with NVLD is 'bothered' by it to a different extent. It may be that you do not recognize yourself in some of the pieces below. Then don't worry! This is normal! Everybody is different.

 

NVLD according to nld.nu

The site nld.nu is the Dutch site with the most information about NVLD. They are specialized in NVLD. They have written about all areas of NVLD. They also offer courses and training, so be sure to take a look.

 

NVLD is the abbreviation for 'Nonverbal Learning Disabillities'. In Dutch this means 'non-verbal learning disability'. This means that this learning disability does not relate to language because language is verbal.

People with NVLD are very strong and have a good memory. As a result, the environment does not immediately notice that the child may suffer from a learning disability.

This is usually found when the child goes to primary school and learns to count and comes into contact with other children. The points for which NVLD is known, then become clearer. In this way parents can find out that their child is not good at maths but in language. The difference between the skill in math and language can be very large. Getting in touch with boyfriends and girlfriends can sometimes be difficult. Children with NVLD are often very tired after school. This is because the stimuli (everything that happens on a day) enters extraordinarily strongly with a child with NVLD. The child can get very tired of this.

But this varies per child / person. One person suffers a lot from incoming incentives while the other person can deal with it a lot better.

 

Highly developed characteristics of NVLD:

- You are very good verbally! You can talk very well and have a wide vocabulary.

- You like to listen to what is being told.

- Remember what you hear!

- You have a good eye for detail.

- You are social and would like to chat with someone else.

- You are involved and caring.

- Spelling and language are not difficult for you!

- And the business subjects and general knowledge are also well developed with you.

 

Lower developed characteristics of NVLD:

- You find calculating a difficult subject. This is because your spatial insight is less good.

- Sometimes you cannot understand social situations and you do not know how to give an attitude.

- Your problem-solving capacity is sometimes less well-developed.

 

Do you think you have NVLD or that your child may have NVLD?

Which can. See your doctor for a referral to a psychologist. He/she can determine whether you or your child indeed has NVLD or not. Only a psychologist can determine this. Just because you think you have NVLD, or that your child has NVLD, is not enough to establish a diagnosis. So always go to your doctor first.

Wil je weten of je mogelijk NLD hebt? Dan kun je deze test doen:

https://www.hetnldplan.nl/blog/654197_test-heb-ik-nld-test-do-i-have-nvld 

Do you want to know if you may have NVLD? Then you can do this test:

https://www.hetnldplan.nl/blog/654197_test-heb-ik-nld-test-do-i-have-nvld