Bijbaantjes/Jobs

Gepubliceerd op 16 maart 2022 om 10:30

Veel studenten en /scholieren hebben naast hun studie nog een bijbaantje. Het is natuurlijk prettig om wat (extra´s) te verdienen maar voor iemand met NLD kan het wel lastig zijn om echt een passend baantje te vinden. Zelf heb ik zowel negatieve als positieve ervaringen met bijbaantjes. Ik zal verschillende baantjes opnoemen die ik heb gehad en vertellen wat mijn ervaringen hiermee waren.

Krantenwijk

Dit was mijn eerste baantje waar ik mee begon toen ik nog op de middelbare school zat. Het kostte niet veel tijd namelijk anderhalf uur per week en het leverde toch een zakcentje op. Rijk zal je er niet van worden maar voor een scholier kan het prima zijn om mee te beginnen. Een nadeel voor iemand met NLD kan zijn dat  je makkelijk kan verdwalen. Voor mij viel dat wel mee omdat ik kranten moest bezorgen in mijn eigen wijk. Pluspunten zijn dat het niet moeilijk is, iedereen kan er in principe aan beginnen en je bent wel lekker in de buitenlucht.

Kassawerk in een supermarkt

Persoonlijk heb ik hier minder goede ervaringen mee. Het is vaak druk in een supermarkt en dat is niet altijd prettig voor mensen die wat gevoeliger zijn voor prikkels of nieuwe indrukken. Het werk zelf is niet heel moeilijk en je doet in principe de hele tijd hetzelfde. Toch kunnen er ook dingen gebeuren waar je niet op gerekend had. Bij dit baantje werd mijn jaarcontract niet verlengd omdat ik te weinig initiatief nam. Er werd bijvoorbeeld verwacht dat ik af en toe de mandjes opruimde of mee hielp met vakken vullen maar ik wist nooit goed wanneer ik dat moest doen. Ook vonden ze dat ik te zacht praatte tegen de klanten. Toch denk ik dat je dit werk in principe prima kan doen met NLD als je dat graag wil, maar het is wel belangrijk dat je goed ingewerkt wordt en dat je prettige collega´s hebt aan wie je eventueel hulp kan vragen.

Algemeen winkelmedewerker

Dit werk heb ik maar een zomer gedaan en daar was ik ook blij mee achteraf. In de supermarkt zat ik voornamelijk achter de kassa maar in deze zaak had ik meer verschillende taken. Ik vond het lastig om zomaar op klanten af te stappen en daarnaast werd er in deze zaak ook verwacht dat ik kleine reparatiewerkzaamheden kon doen. Aangezien mensen met NLD vaak motorisch onhandig zijn is dat natuurlijk wel lastig. Ik pikte de dingen minder snel op dan de bedoeling was en de communicatie was ook niet altijd duidelijk waardoor ik op een dag opeens een paar uur alleen in de winkel stond. Als je NLD hebt en je wil in een winkel werken denk ik dat het goed is om een winkel uit te kiezen die een beetje bij je interesses past. Kies bijvoorbeeld voor een boekenwinkel als je van lezen houdt. Daarnaast denk ik dat je het goed is om van te voren met je leidinggevende te bespreken wat je sterke en zwakke punten zijn. Ik denk dat dit voor meerdere baantjes geldt.

Magazijnwerk

Dit werk deed ik tijdelijk fulltime voor een aantal weken omdat ik op dat moment geen studie had. Het was wel pittig om het fulltime te doen maar verder was het een prima baantje. Ik moest voornamelijk kleren aan hangers hangen. Het werk kan best wel saai zijn en het is niet afwisselend maar persoonlijk vond ik dat toen ook wel fijn.

Oppassen en bijles geven

Met deze baantjes heb ik de beste ervaringen. Ik vind het zelf leuk om te werken met kinderen en ik weet dat dit voor meer NLD’ers geldt. Dit is denk ik geen toeval, ik lees vaker dat mensen met NLD sociaal betrokken zijn en graag andere mensen helpen. Hoe dit precies zit weet ik niet omdat ik er geen uitgebreidere informatie over kon vinden. Bijles geven kan heel leuk zijn als je goed bent in bepaald vak. Voor dit vak is het handig als je verbaal sterk bent en dat zijn NLD’ers natuurlijk wel. Oppassen is iets chaotischer. Kinderen kunnen natuurlijk onverwachte dingen doen maar als je van kinderen houdt en je bent een beetje geduldig kan dit een heel leuk baantje zijn.

Deze blog is gebasseerd op mijn persoonlijke ervaringen. Iedereen is natuurlijk anders dus het kan zijn dat jij wel heel graag in een winkel werkt of dat je juist helemaal niet van kinderen houdt. Toch hoop ik dat je het leuk vond om deze blog te lezen en dat je er een beetje herkenning in kon vinden.

 

Groetjes,

Ayla

 

 

 

Many students have a part-time job in addition to their studies. It is of course nice to earn some (extras) but for someone with NLD it can be difficult to really find a suitable job. I myself have had both negative and positive experiences with part-time jobs. I will list several jobs that I have had and what my experiences have been with them.

 

Newspaper deliverer

This was my first job that I started when I was still in high school. It didn't take much time, namely one and a half hours a week, and it still yielded some pocket money. It will not make you rich, but for a student it can be fine to start with. A disadvantage for someone with NLD can be that you can easily get lost. It wasn't too bad for me because I had to deliver newspapers in my own neighborhood. The advantages are that it is not difficult, in principle everyone can start and you are enjoying the outdoors.

 

Cashier in a supermarket

Personally, I have less good experiences with this. It is often busy in a supermarket and that is not always pleasant for people who are more sensitive to stimuli or new impressions. The work itself is not very difficult and you basically do the same thing all the time. However, things can also happen that you didn't expect. At this job my annual contract was not extended because I took too little initiative. For example, I was expected to clean up the baskets or help fill boxes from time to time, but I never knew when to do that. They also thought that I spoke too softly to the customers. Still, I think that you can in principle do this work with NLD if you want to, but it is important that you are well trained and that you have pleasant colleagues from whom you can ask for help.

 

General store employee

I only did this work for one summer and I was happy with it afterwards. In the supermarket I was mainly behind the cash register, but in this store I had more different tasks. I found it difficult to just approach customers and in this case it was also expected that I could do minor repair work. Since people with NLD are often motor clumsy, this is of course difficult. I picked things up less quickly than intended and communication was not always clear, so that one day I was suddenly alone in the store for a few hours. If you have NLD and you want to work in a store, I think it's good to choose a store that fits your interests. For example, choose a bookstore if you like to read. In addition, I think it is good to discuss your strengths and weaknesses with your manager in advance. I think this applies to several jobs.

 

Warehouse work

I temporarily did this work full-time for a few weeks because I had no study at the time. It was tough to do it full-time, but otherwise it was a great job. I mostly had to hang clothes on hangers. The work can be quite boring and it is not varied, but personally I liked that at the time.

 

Babysitting and tutoring

I have the best experiences with these jobs. I myself enjoy working with children and I know that this applies to more NLDers. I don't think this is a coincidence, I read more often that people with NLD are socially involved and like to help other people. I don't know exactly how this works because I couldn't find more detailed information about it. Tutoring can be a lot of fun if you are good at a certain subject. For this profession it is useful if you are verbally strong and NLDers are of course. Babysitting is a little more chaotic. Children can of course do unexpected things, but if you like children and you are a little patient, this can be a very nice job. This blog is based on my personal experiences. Everyone is different, of course, so it may be that you really like working in a store or that you don't like children at all. Nevertheless,

I hope you enjoyed reading this blog and that you could find some recognition in it. 

 

Greetings,Ayla 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.