When the going gets tough...

Gepubliceerd op 2 maart 2022 om 19:46

“When the going gets tough, the tough gets going”

 

Dit is een quote die ik altijd in mijn achterhoofd houd. Wanneer je NLD hebt, kun je best wel wat moeilijkheden ervaren. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met veranderingen, bepaalde vakken op school zoals rekenen, wiskunde en begrijpend lezen, sociale situaties en situaties in het verkeer. Soms heb je het gevoel dat je door de bomen het bos niet meer ziet en word je compleet overweldigd. Dat is best wel lastig. Hoe ga je om met die gevoelens? Hoe zorg je ervoor dat je het overzicht weer terugkrijgt? 

 

Wij schrijven altijd dat het helpt om te praten met iemand die je vertrouwt. Maar wat als je met niemand kunt praten en ook op school of je werk niemand heb om mee te praten? Dan heb je het gevoel dat je helemaal alleen bent. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat ook wanneer je je zo alleen voelt, je niet helemaal alleen bent. Vaak zijn er wel mensen waarmee je zou kunnen praten, maar wil je liever niet met hen praten omdat je bang bent om niet begrepen te worden. Wanneer je in je privé-omgeving echt niemand hebt om mee te praten, is het goed om te weten dat er op je school of werk altijd vertrouwenspersonen zijn waarmee je wel kunt praten. Hiernaast kun je ook altijd terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, het leger des heils en de kerk. 

 

Er is één ding dat misschien nog wel belangrijker is dan weten hoe je de moeilijke dingen waar je mee te maken krijgt op kunt lossen. Dat is je eigen mindset. Hiermee bedoel ik hoe jij zelf ingesteld bent. Of je de wereld positief of negatief ziet ondanks hoe je deze ervaart en of je met vertrouwen richting de toekomst durft te kijken. Het is belangrijk om dit te onthouden; When the going gets tough, the tough gets going. Wanneer het het moeilijk wordt, is dat precies het moment dat het ook weer makkelijker gaat worden. Het kan even duren voordat het makkelijker wordt en het kan tussendoor ook weer moeilijker worden, maar uiteindelijk wordt het altijd makkelijker. Ook als je NLD hebt.Deze quote komt uit een liedje: https://www.youtube.com/watch?v=-n3sUWR4FV4 

 

When the going gets tough, the tough gets going. Herhaal dat en probeer erin te geloven. Het komt echt goed!

 

Tot volgende week!

Isabelle

“When the going gets tough, the tough gets going”

 

This is a quote I always keep in mind. When you have NVLD, you can experience quite a few difficulties. Think, for example, of dealing with changes, certain subjects at school such as arithmetic, mathematics and reading comprehension, social situations and situations in traffic. Sometimes you have the feeling that you can no longer see the forest for the trees and you are completely overwhelmed. That is quite difficult. How do you deal with those feelings? How do you ensure that you get the overview back?

 

We always write that it helps to talk to someone you trust. But what if you can't talk to anyone and you don't have anyone to talk to at school or work? Then you have the feeling that you are all alone. From my own experience I know that even when you feel so alone, you are not completely alone. Often there are people you could talk to, but you would rather not talk to them because you are afraid of not being understood. If you really don't have anyone to talk to in your private environment, it's good to know that there are always confidants at your school or work that you can talk to. In addition, you can always contact, for example, your doctor, the Salvation Army and the church.

 

There is one thing that is perhaps even more important than knowing how to solve the difficult things you are dealing with. That is your own mindset. By this I mean how you are set up yourself. Whether you see the world positively or negatively despite how you experience it and whether you dare to look to the future with confidence. It is important to remember this; When the going gets tough, the tough gets going. When the going gets tough, that's exactly when it gets easier. It may take a while to get easier and it may get more difficult in between, but it always gets easier in the end. Even if you have NVLD.This quote is from a song: https://www.youtube.com/watch?v=-n3sUWR4FV4 

 

When the going gets tough, the tough gets going. Repeat that and try to believe in it. It's gonna be alright!

 

Until next week!

IsabelleReactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.