Tips tegen stress / Tips against stress

Gepubliceerd op 2 februari 2022 om 12:02

Hoi allemaal,

 

Deze week schrijf ik een blogpost met tips om te ontspannen. Iedereen kent het wel: stress. Stress is natuurlijk echt verschrikkelijk, je kan stress hebben door verschillende dingen. Zelf heb ik ook vaak stress, dit komt dan door een drukke week of door een toets waar ik tegenop zie. Als ik stress heb wordt ik snel boos om de kleinste dingen, dit is natuurlijk niet leuk voor mijn omgeving. Om dan tot rust te komen, ga ik bv met mijn moeder een stukje wandelen. Daarna ben ik dan meestal wel weer rustig. Maar er zijn natuurlijk meerdere dingen om tot rust te komen.

Hieronder zal ik een paar voorbeelden geven:

 

*Een boswandeling maken: Het is rustgevend en ook nog eens gezond. Tijdens een boswandeling kun je even alles van je afzetten of alles voor jezelf op een rijtje zetten.

*Een boek lezen: Als je eenmaal in een verhaal zit, vergeet je je zorgen en kun je helemaal tot rust komen.

 

* Muziek luisteren: Oortjes in, spotify, YouTube of MP3 aanzetten (bij voorkeur rustige muziek) en lekker languit op de bank of bed al je zorgen opzij zetten.

 

*Praten: Praat met je ouder(s), met een goede vriend(in), een klasgenoot of een vertrouwenspersoon op school over wat je dwars zit. Misschien  kunnen die jou tot rust krijgen of jou andere inzichten geven.

 

*Mediteren: Mediteren is niet standaard in kleermakerszit, vingers bij elkaar en met de ogen dicht ‘hummmmm’ zeggen. Je hebt daar tegenwoordig gratis of betaalde apps voor. Maar ook YouTube of Spotify heeft Meditatie playlists. Mediteren kan bestaan uit  ademhalingsoefeningen, aan de hand van een stem, nadenken over jou gevoel of bepaalde levenslessen of het luisteren naar rustgevende muziek/melodieën. Een voorbeeld van zo’n app is Meditation Moments. Deze is deels gratis, maar de volledige versie kost geld.

 

*Yoga: Yoga klinkt suf en oudbollig, maar in de tijd (net voordat ik werd gediagnosticeerd met NLD) hebben mijn ouders mij in onze buurt naar yoga laten gaan om tot rust te komen. Toen was het, omdat ze niet wisten wat er met me aan de hand was en vaak driftig en verdrietig was. Dit heeft me toen redelijk geholpen. Maar je kunt het natuurlijk ook doen om van de stress af te komen.

 

Er zullen natuurlijk best nog andere manieren zijn om tot rust te komen, maar ik denk dat dit al een paar goede voorbeelden zijn. Je kunt natuurlijk zeker in het geval van Mediteren of Yoga, op YouTube kijken of Googlen of het iets voor jou is. Ik hoop natuurlijk dat je niet te veel stress ervaart, maar mocht het je overkomen, je iets aan één van deze voorbeelden hebt.

 

liefs,

Anouck

Hi everybody,

 

This week I'm writing a blog post with tips to relax. Everyone knows it: stress. Stress is of course really terrible, you can have stress because of different things. I myself often have stress, this is due to a busy week or due to a test that I dread. When I'm stressed, I quickly get angry about the smallest things, this is of course not nice for my environment. To relax, I go for a walk with my mother, for example. After that I usually calm down again. But of course there are several things to relax.

Below I will give a few examples:

 

* Take a walk in the woods: It is soothing and also healthy. During a walk in the woods, you can put everything away for a while or list everything for yourself.

 

*Reading a book: Once you're in a story, you forget about your worries and you can completely unwind.

 

* Listen to music: put earphones in, turn on Spotify, YouTube or MP3 (preferably quiet music) and stretch out on the couch or bed and put all your worries aside.

 

*Talk: Talk to your parent(s), a close friend, a classmate

 or a counselor at school about what is bothering you.

 Maybe they can calm you down or give you other insights.

 

*Meditate: Meditating is not standard cross-legged, fingers together and with eyes close saying 'hummmmm'. You have free or paid apps for that these days. But YouTube or Spotify also has Meditation playlists. Meditation can consist of breathing exercises, based on a voice, thinking about your feeling or certain life lessons or listening to soothing music/melodies. An example of such an app is Meditation Moments. This one is partly free, but the full version costs money.

 

*Yoga: Yoga sounds dull and old-fashioned, but in time (just before I was diagnosed with NVLD) my parents took me to yoga in our neighborhood to unwind. Then it was because they didn't know what was wrong with me and often was sad. This helped me quite a bit then. But of course you can also do it to get rid of the stress.

 

There will of course be other ways to relax, but I think these are already a few good examples. Of course, in the case of Meditation or Yoga, you can look on YouTube or Google whether it is something for you. Of course I hope you don't experience too much stress, but if it happens to you, one of these examples will help you.

 

Love,

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.