Extra prikkels na de lockdown / Extra incentives after the lockdown

Gepubliceerd op 26 januari 2022 om 19:55

Hoi allemaal!

 

Waarschijnlijk heb je het allang gehoord; in Nederland zijn vanaf vandaag de horeca- en cultuursector weer open! Heel veel mensen zijn nu waarschijnlijk heel erg opgelucht en blij. En dat is te begrijpen, de vorige lockdown was niet makkelijk. Maar we zijn er doorheen gekomen! 

Nu is het natuurlijk heel fijn dat alles weer open is, maar het kan ook lastig zijn. Na weer een tijd thuis te hebben gezeten; me, myself and I, is het nu weer me, my friends, my life en the world. Kortom, alle prikkels die je vroeger gewend was, zijn weer terug. Het kan dat je geen last hebt van deze ‘nieuwe’ extra prikkels, maar het kan ook zo zijn dat je het lastig vindt dat alles weer open is en mogelijk is. Na zoveel maanden bijna niks gedaan en gekund te hebben, moet je nu ineens weer naar school, na je werk, gaan sporten en naar cafés, restaurants, noem maar op. Alles is er weer en dat kan ook lastig zijn.

 

Wat kun je doen om met deze extra prikkels om te gaan?

Ik heb een paar tips voor je:

  1. Let op jezelf. Check gedurende de dag een paar keer hoe je je voelt. Voel je je moe, kun je elk moment in slaap vallen, ben je geïrriteerd, gefrustreerd of valt het mee? Het is belangrijk dat je op jezelf let en voor jezelf zorgt. Wanneer je je moe voelt, heb je even rust nodig. Gun jezelf ook die rust. Het is niet raar dat je tijd nodig hebt om weer te wennen aan het normale(re) leven.
  2. Zorg voor rust. Zoals ik hierboven ook al schreef, is het belangrijk om even rust te nemen als je moe, geïrriteerd of gefrustreerd bent. Je hoofd en je lichaam hebben allebei tijd nodig om te wennen aan de nieuwe prikkels. 
  3. Praat met anderen. Als je moeite hebt met de nieuwe, maar toch misschien ook oude, situaties waar je nu in terecht komt, is het goed om hierover te praten. Praat erover met iemand die je vertrouwt, Dit kunnen je ouders zijn, je partner, vrienden of vriendinnen, een docent of een werkgever. Gedeelde smart is halve smart en je bent nooit de enige! Voor iedereen zal het wennen zijn, of je nu wel of geen NLD hebt.
  4. Doseer prikkels. Als je weet dat het teveel is om overdag naar school of werk te gaan, daarna boodschappen te doen en ‘s avonds nog even naar een café te gaan met vrienden, probeer dan deze prikkels te doseren. Probeer de activiteiten zo te maken dat je minder prikkels binnenkrijgt, of doe minder activiteiten. Ook kan het helpen om rust te nemen tussen de activiteiten door. Een voorbeeld van activiteiten zo maken dat je minder prikkels binnenkrijgt, is bijvoorbeeld de boodschappen online bestellen zodat ze worden bezorgd. Dan heb je alsnog je boodschappen in huis en kun je toch wat meer rust nemen. Zo zijn er nog veel meer oplossingen te vinden.

 

Ik hoop dat je iets aan deze blogpost hebt! Onthoud dat je niet alleen bent en dat het niet gek is als je moet wennen aan de nieuwe (oude) situatie. Iedereen moet wennen!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hi everybody!

 

You've probably heard it before; in the Netherlands, the catering and culture sector are open again from today! A lot of people are probably very relieved and happy right now. And that is understandable, the previous lockdown was not easy. But we made it through!

Now it is of course very nice that everything is open again, but it can also be difficult. After sitting at home again for a while; me, myself and I, it's me again, my friends, my life and the world. In short, all the stimuli you were used to before are back. You may not be bothered by these 'new' extra incentives, but you may also find it difficult that everything is open and possible again. After so many months of doing almost nothing and being able to do nothing, you now suddenly have to go back to school, after work, to play sports and to cafes, restaurants, you name it. Everything is back and that can also be difficult.

 

What can you do to deal with these extra incentives?

I have a few tips for you:

  1. Watch yourself. Check how you feel a few times during the day. Do you feel tired, can you fall asleep at any moment, are you irritable, frustrated or not too bad? It is important that you look after yourself and take care of yourself. When you feel tired, you need some rest. Give yourself that rest too. It is not strange that you need time to get used to normal(er) life again.
  2. Get some rest. As I wrote above, it's important to take a break when you're tired, irritable, or frustrated. Your mind and body both need time to get used to the new stimuli.
  3. Talk to others. If you have trouble with the new, but perhaps also old, situations that you find yourself in now, it is good to talk about this. Talk about it with someone you trust. This could be your parents, your partner, friends, a teacher or an employer. Shared sorrow is half sorrow and you are never alone! It will take some getting used to for everyone, whether or not you have NVLD.
  4. Dose incentives. If you know it's too much to go to school or work during the day, then go shopping and then go to a cafe with friends in the evening, try to dose these incentives. Try to make the activities in such a way that you receive less stimuli, or do fewer activities. It can also help to rest between activities. An example of making activities in such a way that you receive fewer incentives is, for example, ordering the groceries online so that they are delivered. Then you still have your groceries at home and you can take a little more rest. There are many more solutions to be found.

 

I hope this blog post is of some use to you! Remember that you are not alone and that it is okay if you have to get used to the new (old) situation. Everyone has to get used to it!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.