Jij bent de moeite waard! / You are worth it!

Gepubliceerd op 19 januari 2022 om 19:55

Hallo allemaal,

Wat gezellig dat je deze blogpost hebt aangeklikt. Vandaag ga ik een stukje schrijven over NLD en mensen die zich boven je stellen. Als ik je de vraag stel of je ooit iemand bent tegengekomen die zich boven je stelde, kun je deze vraag waarschijnlijk met ‘ja’ beantwoorden. Helaas vinden mensen zich soms ‘beter’ dan een ander. Heel naar en eigenlijk ook heel raar, zeker als je bedenkt die iedereen gelijk is. Laten we er eens naar kijken.

Vanuit Het NLD-Plan hebben we al vaak geschreven dat iedereen gelijk is en dat je goed bent zoals je bent; iedereen is immers uniek. Vanuit die gedacht is het heel vreemd dat mensen zich soms boven een ander stellen. Dat triggert mijn nieuwsgierigheid. Waarom zouden deze mensen dat doen? Zijn dat daadwerkelijk beter dan iemand anders of voelen zij dat alleen maar zo? En zit daar nog een laagje onder misschien? En wanneer stel iemand zich eigenlijk boven je?

Ik ga beginnen met de laatste vraag. Mensen kunnen zich op verschillende manieren boven iemand stellen. Een voorbeeld is dat mensen je klusjes geven waar ze zichzelf te goed voor voelen of dat je opmerkingen krijgt waaruit blijkt dat iemand jou als ‘minder ziet’. Het kan ook zijn dat mensen zich autoritair gaan gedragen vanuit onzekerheid. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Mensen die zich boven je stellen, kunnen zo onzeker over zichzelf zijn dat ze je proberen te imponeren met hun verhalen, ideeën of meningen. Ook kunnen ze claimend gedrag laten zien of hun zin doordrijven. De onzekerheid waar mensen die zich boven je stellen mee worstelen, kan bijvoorbeeld komen vanuit een nare of traumatische ervaring. Wanneer dit het geval is, zou ik hulp bij een psycholoog aanraden.

Dan wil ik je nog wat tips meegeven die kunnen helpen bij het omgaan met mensen die zich boven je stellen. Ten eerste moet je bedenken dat jij absoluut niet ‘minder’ bent dan de persoon in kwestie. Ook jij verdient het om respectvol behandeld te worden. Verder kan het helpen om deze persoon in gesprek te gaan. Ik besef dat dit een grote stap kan zijn, maar het kan ook zijn dat de persoon in kwestie niet echt doorheeft wat voor gevoelens zijn/haar gedrag bij jou oproept. Wanneer je vanuit een rustige basis en met wederzijds respect het gesprek voert, zou het mogelijk moeten zijn hierover te praten. Blijf weg uit verwijten of beschuldigingen en stel open vragen. Mocht je het aanspreken van deze persoon lastig vinden, dan kun je er ook voor kiezen je gevoelens eerst te bespreken met iemand die je vertrouwt, zoals een partner, goede vriend(in), broer/zus of collega. Dan kun je wellicht daarna, eventueel met je vertrouwde persoon, het gesprek aangaan met de persoon die zich boven je stelt.

Ik hoop dat je iets aan deze blogpost hebt. En onthoud: “Jij bent de moeite waard!”

Liefs, Kelly

Hi everyone,

Thank you for clicking on this blog post. Today I'm going to write a piece about NLD and people who put themselves above you. If I'm asking you if you've ever come across someone who put themselves above you, you can probably answer yes. Unfortunately, sometimes people think they are 'better' than others. Very unpleasant and actually very strange, especially when you consider that everyone is equal. Let's take a look at it.

From the NLD-Plan we have often written that everyone is equal and that you are good the way you are; everyone is unique after all. From that perspective it is very strange that people sometimes put themselves above another. That triggers my curiosity. Why would these people do that? Are they actually better than anyone else or do they just feel that way? And maybe there's another layer underneath? And when does someone actually put themselves above you?

I'm going to start with the last question. People can put themselves above someone in different ways. For example, people give you chores that they feel too good for or you get comments that someone sees you as "lesser." It is also possible that people start to behave authoritarian because of insecurity. That may sound a bit contradictory. People who put themselves above you can be so insecure about themselves that they try to impress you with their stories, ideas, or opinions. They can also show claiming behavior or get their way. For example, the insecurity that people who put themselves above you struggle with can come from a bad or traumatic experience. If this is the case, I would recommend getting help from a psychologist.

Then I want to give you some tips that can help you deal with people who put themselves above you. First, you have to remember that you are absolutely not 'less' than the person in question. You too deserve to be treated with respect. It can also help to talk to this person. I realize that this can be a big step, but it can also be that the person in question does not really understand what feelings his/her behavior evokes in you. When you have the conversation from a calm base and with mutual respect, it should be possible to talk about it. Stay away from accusations or accusations and ask open questions. If you find it difficult to address this person, you can also choose to first discuss your feelings with someone you trust, such as a partner, close friend, brother/sister or colleague. Then you may then be able to enter into a conversation with the person who puts himself above you, possibly with your trusted person.

I hope this blog post is of some use to you. And remember: “You are worth it!”

Love, Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.