Initiatief nemen in sociale situaties/ Taking initiative in social situations

Gepubliceerd op 29 december 2021 om 10:17

Verreweg de meeste mensen hebben behoefte aan sociaal contact. Sociaal contact is een breed begrip. Als je een praatje maakt met een kassière bij de supermarkt heb je al sociaal contact en ook met studiegenoten samenwerken aan een schoolopdracht is een vorm van sociaal contact. Maar de meeste mensen hebben naast dit soort alledaagse contacten behoefte aan meer. Bijvoorbeeld aan iemand met wie je je hobby’s en interesses mee kunt bespreken en delen of aan iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt als je ergens mee zit of als je juist heel erg blij bent. Sommigen mensen zijn op zoek naar vrienden met wie ze naar feestjes kunnen gaan. Andere mensen hebben juist meer de behoeft aan vrienden met wie ze op de bank een filmpje kunnen kijken. Iedereen heeft andere wensen maar de meeste mensen willen een of meerdere vrienden om zich heen hebben. En vanaf een bepaalde leeftijd (welke leeftijd verschilt per persoon) hebben veel mensen ook de behoefte om een serieuze liefdesrelatie aan te gaan met iemand die ze heel erg leuk vinden.

Ook mensen met NLD hebben in de meeste gevallen behoefte aan al deze dingen.  Maar de diagnose NLD kan hierbij soms helaas flink in de weg zitten. Mensen met NLD voelen zich vaker dan gemiddeld buitengesloten. Als ze andere mensen zien lachen en ze snappen niet precies waarom, kunnen ze bijvoorbeeld denken dat ze uitgelachen worden. Dit kan een hoop onzekerheid met zich meebrengen.

Wat vaak ook moeilijk is voor mensen met NLD is het nemen van initiatief. Toch is het vaak nodig want vriendschappen en relaties ontstaan niet zomaar vanzelf. Soms zal de ander het initiatief nemen maar er komt vaak toch een moment waarop je zelf iets moet ondernemen. Zeker als je nieuwe mensen leert kennen kan dit heel erg lastig zijn. Misschien wil je een groepje leuke studiegenoten vragen om iets leuks met jou te doen. Maar waar, wanneer en hoe doe je zoiets? En wat als je afgewezen wordt? Zeker als je al vaker teleurgesteld bent, kan de angst voor afwijzing groot zijn. Als het gaat om de liefde is alles misschien wel nog ingewikkelder. Bij flirten of versieren spelen vaak allerlei non-verbale signalen een rol. Als je NLD hebt is de kans groot dat je het lastig vindt om deze signalen zelf te geven of om ze op te pikken van anderen.

Misschien klinkt deze blog een beetje negatief. Toch is dat niet wat ik wil overbrengen. Tuurlijk brengt de NLD problemen mee, als alles makkelijk was gegaan had je de diagnose waarschijnlijk niet gehad, maar er valt ook met NLD een hoop te leren. Mijn persoonlijke overtuiging is dat oefening kunst baart. Ik zal iedereen daarom ook aanraden om vooral te blijven oefenen. Toon interesse in iemand die je nog niet zo goed kent, ga bij een groepje staan ook als je dat spannend vind en glimlach een keer naar iemand die je wel leuk vind. Onthoud dat het niet erg is als het niet helemaal goed gaat, dit soort dingen zijn geen zaak van leven of dood. Onthoud ook dat jij als mens veel te brengen hebt. Ook als je onzeker bent en dingen lastig vind zullen er altijd dingen zijn waar je wel goed in bent en die je leuk maken zoals je bent. Als mensen jou beter leren kennen zullen ze dit ook gaan zien. Geef mensen daarom de kans om jou te leren kennen. Houd daarbij wel je persoonlijke grenzen in de gaten. Ik ben van mening dat het niet erg is om uit je comfortzone te stappen. Van dingen doen die je een beetje spannend of eng vind kan je ook groeien als mens. Maar als je het gevoel hebt dat iets je teveel stress of energie kost is het beter om een stapje terug te doen. Balans is hierbij het toverwoord.

Tot slot is dit een onderwerp waar ik zelf ook nog zoekende in ben. Ik heb zeker niet de wijsheid in pacht en ik zou het daarom leuk vinden als jij als lezer zou willen reageren met jou persoonlijke ervaringen omtrent dit thema. Vind jij het ook moeilijk om initiatief te nemen? Herken jij je in deze blog of juist helemaal niet? En heb jij nog andere ideeën, vragen of ervaringen over dit thema? Laat het vooral weten, ik zou het leuk vinden om jouw reactie te horen!

Groetjes,

Ayla

 

 

The most people have a need for social contact. Social contact has a broad understanding. If you have smaltalk with a cashier at the supermarket, you already have social contact and colaborrating with students on a school assignment is also a form of social contact. But most people want more than this kind of everyday contact. For example, someone with whom you can discuss and share your hobbies and interests, or someone with whom you can tell your story if something is bothering you or if you are very happy. Some people are looking for friends to go to parties with. Other people have a greater need for friends with whom they can wach a movie on the couch. Everyone has different wishes, but most people want to have one or more friends  around them. And from a certain age (wich age differs per person) many people also feel the need to have a serious love relationship with someone they really like.

People with NVLD also need al these things in most cases. But the diagnosis NVLD is unfortunately an obstacle. People with NVLD feel excluded more often than average. For example, if they see other people laughing and they don´t understand why. They may think they are the one being laughed  at. This can lead to a lot of uncertainity.

What often also is difficult for people with NVLD is taking initiative. Yet it is often necessary because friendships and relationships do not just happen by themselves. Sometimes the other person will take the initiative, but there is usually a moment when you have take action yourself. This can be very difficult, especially when you get to know new people. Maybe you want to ask a group of nice fellow students to do something fun with you. But when, where and how do you do such a thing? And what if you are rejected? Especially when you have been disappointed before, the fear of rejection can be strong. When it comes to love, things are perhaps even more complicated. All things of non-verbal signals often play a role in flirting. If you have NVLD, chances are that you fin dit dificult to give these signals yourself or to pick them up form others.

Maybe this blog sounds a big negative but that is not wat I want to convey. Of course NVLD brings problems, if everything had gone easy you probably  would not have had the diagnosis, but there is also a lot you can learn with NVLD. My personal believe is that practice help. I will therefore advise everyone to keep practicing. Show interest in someone you don´t know very well, join a group even if you fin dit exciting and smile once at someone you do like .Remember it´s okay if things aren´t going well, things like thit are´nt a matter of life or death. Also remember that you as a person have a lot to bring. Even if you are insecure and find things difficult, there will always be thing that you are good at and that make you nice the way you are. When people get to know you better, they will see this to. So give people the chance to get to know you. Keep always in mind your personal limits. I believe that it is okay to step out of your comfort zone. Doing things that you find a bit exciting can also help you to grow as a person. But if you feel that something is costing you to much stress or enery, it is better to take a step back. Balance is the magic word here.

This is a topic that I´m still researching for myself. I certainly  do not have a monopoly on wisdom and I would therefore be happy if you as a reader would respond with your personal experiences regarding this theme. Do you also find it difficult to take initiative? Do you recognize yourself in this blog or not at all? And do you have any other ideas, questions or experiences about this theme? Let me know, I´d love to hear your respons!

Greetings,

Ayla

Reactie plaatsen

Reacties

Kylie
2 jaar geleden

Hoi Ayla,
Ik vind initiatief nemen erg moeilijk al ligt het wel aan met wie. Binnen mijn relatie heb ik het initiatief genomen dus het ligt bij mij echt aan de persoon. Mijn vriendenkring is beperkt en ik zou dit graag anders zien. Dus ik heb nog veel te leren. Ik kom graag een keer met je in contact. Stuur me vooral een mailtje!