Superhelden / Superheroes

Gepubliceerd op 15 december 2021 om 11:57

Morgen (16-12-2021) komt de nieuwste Marvel film uit, namelijk Spiderman: No Way Home. Misschien ken je de MCU, oftewel het Marvel Cinematic Universe nog niet. Dat geeft niks! Marvel is de maker en bedenker van een heleboel stripfiguren en stripboeken. Veel van deze stripboeken zijn verfilmd of de films zijn gebaseerd op figuren en verhalen uit de stripboeken. Zo ook Spiderman. Peter Parker is een doodgewone jongen die in New York woont en daar naar de middelbare school gaat. Hij is 16 jaar oud. Op een dag wordt hij gebeten door een bijzondere spin. Deze beet zorgt ervoor dat hij superkrachten krijgt: hij wordt heel sterk en snel en heeft ontzettend goede reflexen. Spidey-sense noemen ze dat. Zo wordt Peter Spiderman. Spiderman wil de inwoners van New York beschermen en een 'friendly neighborhoud Spiderman' zijn. Maar dat is best lastig wanneer hij bekender wordt en iedereen wil weten wie Spiderman nou precies is achter dat masker. Daarnaast is Peter verliefd op een meisje, maar hij wil haar niet in gevaar brengen en dus vertelt hij haar niet dat hij Spiderman is. Zo leeft hij steeds meer verschillende levens. Ondertussen heeft Spiderman ook vijanden gekregen waar hij het maar druk mee heeft. Ondertussen is het uitgekomen dat Spiderman Peter Parker is. Nu wil Peter dat graag terugdraaien en roept hij de hulp in van een tovenaar genaamd Dr. Strange. Hoe dat af gaat lopen, is vanaf morgen in de bioscoop te zien...

 

Wat ik met dit verhaal wil vertellen, is dat veel mensen opkijken tegen superhelden. Superhelden zoals Spiderman bestaan niet echt, maar toch gaan er miljoenen mensen naar de bioscoop om te kijken naar een film over mensen met buitengewone krachten die de wereld willen redden. Hoe komt dat nou toch vraag je je misschien af. Dat mensen van superhelden houden, komt doordat mensen zich graag aan iets of iemand optrekken. Ze vinden het fijn om een voorbeeld te hebben van iemand die altijd het goede doet en door iedereen geweldig wordt gevonden. Iedereen zou eigenlijk zelf wel een superheld willen zijn. Iemand die heel snel kan rennen, kan vliegen, kan teleporteren, heel sterk is of misschien wel onzichtbaar kan zijn. Veel mensen cijferen zichzelf makkelijk weg. Ze vinden zichzelf maar een gewoon mens dat gewone dingen doet. Dat z'n ding doet, naar school of werk gaat voor vijf dagen om daarna twee dagen weekend te vieren en alles weer van voor af aan te laten beginnen. Sommige mensen vinden dat ze niets goed doen of kunnen doen. Een diagnose zoals NLD kan het nog moeilijker maken om ook maar ergens te denken dat jij net zo geweldig kan zijn als Spiderman.

Toch is ook in de films met superhelden te zien dat de 'gewone' mensen een belangrijke rol spelen. Er zijn altijd mensen die zelf opstaan voor wat ze belangrijk vinden, die een ander geluid laten horen, die de wereld tegen durven te spreken en te staan voor zichzelf. Een mooi voorbeeld uit een Marvel film is de eerste film van Captain America. Steve Rodgers is een gewone jongen van ongeveer 20 jaar oud die leeft in de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Hij wil heel graag het leger in, maar omdat hij zo mager is, mag dat niet. Uiteindelijk krijgt hij het voor elkaar. Tijdens de training wordt er een mijn gegooid. Wanneer die afgaat, is iedereen dood. Steve weet dat, aarzelt niet en gaat bovenop de mijn liggen om zo de andere soldaten te beschermen (het is gelukkig een oefenmijn en dus gaat de mijn niet af). Wat Steve niet weet is dat er bij deze training waar dit voorval plaatsvindt, iemand rondloopt die een superserum heeft bedacht wat een supersoldaat kan produceren. Maar dit kan alleen worden gegeven aan iemand die door en door goed is. Eerst wilden ze Steve niet kiezen vanwege zijn tengere lichaamsbouw en zwakke gezondheid. Maar omdat Steve bereid is zich op te offeren voor andere soldaten die constant gemeen tegen hem waren, maakt dat Steve het superserum krijgt en Captain America wordt die ontzettend veel mensen redt.

 

In de echte wereld zijn er geen dingen zoals spinnenbeten waarvan je Spiderman wordt of superserums, maar er zijn wel mensen. En mensen kunnen ook superhelden zijn. Steve was al een superheld toen hij op die mijn ging liggen. Natuurlijk hoef jij niet op een mijn te gaan liggen (echt niet doen!), er zijn een heleboel manieren waarop ook jij een superheld kunt zijn. Denk maar eens aan iemand helpen. Al is het maar iets kleins zoals boodschappen doen, een kerstkaart posten, afwassen, koken, opruimen, noem maar op. Veel mensen durven het niet aan te geven als ze hulp nodig hebben. Ze zijn bang dat ze dan minder waard zijn omdat ze niet hun eigen problemen kunnen oplossen. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Iedereen is evenveel waard. Hulp vragen is juist goed. We zijn hier niet voor niets met zoveel mensen op de wereld. We zijn er om elkaar te helpen. Denk maar aan docenten, hulpverleners, zorgmedewerkers, mensen in de kinderopvang, mensen in de retail, mensen in de logistiek, mensen die zorgen voor medische producten, therapeuten en alle andere beroepen. En ook jij kan helpen. Daarnaast ben je ook een superheld als je voor anderen klaar staat, wanneer je zelf niet kunt helpen bijvoorbeeld. Steun bieden, is één van de meest belangrijke dingen in het leven. Luister hier maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=9b4Yzav1bYY Elkaar helpen, steun bieden en staan voor wat jij belangrijk vindt, is wat jou een superheld maakt. Een diagnose speelt daar geen enkele rol in.

 

Tot volgende week!

Isabelle

 

Tomorrow (16-12-2021) the latest Marvel movie, Spiderman: No Way Home, will be released. Perhaps you are not yet familiar with the MCU, aka the Marvel Cinematic Universe. It does not matter! Marvel is the creator and creator of a real cartoon characters and comic books. Many of these comic books are based on characters and stories from the comic books. So is Spider-Man. Peter Parker is an ordinary boy who lives in New York and goes to high school there. He is 16 years old. One day he is bitten by a special spider. This beet gives him super powers: he becomes very strong and fast and has great reflexes. They call it Spidey sense. That's how Peter becomes Spiderman. Spiderman wants to protect the people of New York and be a 'friendly neighborhood Spiderman'. But that is quite difficult when he becomes more famous and everyone wants to know who exactly Spiderman is behind that mask. In addition, Peter is in love with a girl, but he doesn't want to endanger her, so he doesn't tell her that he's Spiderman. That way he lives more different lives. Meanwhile, Spiderman also got what he's busy with. Meanwhile, it has been revealed that Spiderman is Peter Parker. Now eager to reverse that, Peter enlists the help of a wizard named Dr. Strange. How that will end can be seen in cinemas from tomorrow...

 

What I want to tell with this story is that a lot of people look up to superheroes. Superheroes like Spiderman don't really exist, yet millions of people go to the cinema to watch a movie about people with extraordinary powers who want to make the world go red. How come you might ask. That people love superheroes, people like to take something from someone. They like to have an example of someone who always does the right thing and is loved by everyone. Everyone would like to be a superhero themselves. Someone who can run very fast, who can fly, who can teleport, who is very strong, who can be invisible. Many people can easily leave. They think of themselves as just an ordinary person doing ordinary things. That does its thing, goes to school or work for five days and then celebrates the weekend for two days and let everything start all over again. Some people feel that they do or cannot do anything right. A diagnosis like NLD can make it even harder to think somewhere that you can be just as awesome as Spiderman.

Yet it can also be seen in the films with superheroes that 'ordinary' people play an important role. There are always people who stand up for what they think is important, who make a different sound, who dare to speak to the world and stand up for themselves. A good example from a Marvel movie is the first Captain America movie. Steve Rodgers is an ordinary boy about 20 years old living in the WWII in the United States. He would like to join the army, but because he is so thin, he is not allowed to. In the end he gets it done. During training, a mine is thrown. When it goes off, everyone is dead. Steve knows that, doesn't hesitate and lays down the mine to protect the other soldiers (luckily it's a practice mine and so the mine won't go off). What Steve doesn't know is that in this training that produced this event, there's someone walking around who has invented a super serum that a super soldier can produce. But this can only be given to someone who is thoroughly good. At first they didn't want to choose Steve because of his frail physique and frail health. But because Steve is willing to sacrifice himself for other soldiers who were constantly mean to him, Steve gets the super serum and becomes Captain America who saves a lot of people.

 

In the real world, there are no such things as spider bites that make you Spiderman from super serums, but there are people. And humans can be superheroes too. Steve was already a superhero when he lay on that mine. Of course you don't have to lie on a mine (really don't!) Just think of helping someone. Even if it is just something small like shopping, posting a Christmas card, doing the dishes, cooking, cleaning up, you name it. Many people do not dare to indicate when they need help. They fear that they will be worth less because they cannot solve their own problems. That is of course absolutely not true. Everyone is worth. It's good to ask for help. We are here with so many people in the world for a reason. We are to help each other. Just think of logistics, development, healthcare workers, people in childcare, people in retail, people in logistics products, people who take care of medical products, therapists and all other professions. And you can help too. In addition, you are also a superhero if you are ready for others, for example when you cannot help yourself. Providing support is one of the most important things in life. Just listen to this: https://www.youtube.com/watch?v=9b4Yzav1bYY  Helping each other, offering support and standing up for what is important to you is what makes you a superhero. A diagnosis does not play any role in this.

 

Until next week!

Isabelle

Links Spiderman en rechts Captain America | Left Spiderman and right Captain America

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.