Je kunt meer dan je durft!/ You can do more than you dare!

Gepubliceerd op 8 december 2021 om 20:44

Hoi allemaal,

Vandaag een berichtje om je zelfvertrouwen een boost te geven. Dat is namelijk altijd een goed idee. 😉 Ik merk aan mezelf dat ik momenten heb waarop mijn zelfvertrouwen op een normaal peil is, maar ik heb ook zeker momenten waarop ik voel dat mijn zelfvertrouwen zich in een dalletje begeeft. Dat nare, lege, onzekere gevoel is niet fijn. Toen ik vorige week een tijdschrift aan het lezen was, kwam ik deze quote van Gandhi tegen: ‘Als je waagt, groeit je moed. Als je aarzelt, groeit je vrees’. Deze quote vind ik behoorlijk inspirerend. Beginnen aan iets nieuws of iets doen wat buiten je comfortzone ligt, dat is spannend. En dat je daar wat lichte zenuwen van krijgt, is eigenlijk heel normaal. Het gaat mis wanneer de spanning zo hoog wordt dat het normaal functioneren in de weg staat. Dan gaat faalangst doorgaans de boventoon voeren en dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Terwijl ik het tweede deel van de vorige zin opschrijf, besef ik dat faalangst een proces is dat zich in je hoofd afspeelt op basis van ervaringen uit het verleden. Ik zal een persoonlijk voorbeeld geven. Drie jaar geleden studeerde ik aan de PABO en liep ik stage in groep 5 op een Nederlandse basisschool. Ik vond het heel spannend om voor de klas te staan en ik was erg onzeker. Ik had destijds een mentor en studiebegeleidster die mij niet begrepen en eisen aan mij stelden waar ik niet aan kon voldoen. Dat was erg naar en zorgde ervoor dat mijn zelfvertrouwen, dat overigens al laag was, nog verder afbrokkelde. Toen ik na de zomervakantie met de opleiding onderwijsassistent startte, vond ik het nog steeds erg spannend voor een groep te staan. Ik heb veel stappen moeten zetten, veel stress en spanning doorgemaakt en bovenal veel gesprekken gevoerd met lieve mensen uit mijn directe omgeving. Stapje voor stapje klom ik uit het dal. Nu, drie jaar na de nare ervaring, ben ik onderwijsassistent en werk ik op een basisschool in Bladel. Ik sta nu relaxt voor een groep kinderen en geniet van alles wat op mijn pad komt.

Ik wil jullie heel graag meegeven dat niks onmogelijk is, dat het niet erg is om fouten te maken en dat je trots mag zijn op jezelf. Zolang je je eigen pad blijft volgen en durft te vertrouwen op een goede afloop, komt het vaak goed. En vergeet niet om jezelf het volgende iedere dag af te vragen:  Welk compliment mag ik mezelf vandaag geven?

Groetjes Kelly

Hi everybody,

Today a message to boost your self-confidence. That is always a good idea. 😉 I notice in myself that I have moments when my self-confidence is at a normal level, but I also certainly have moments when I feel that my self-confidence is in a dip. That nasty, empty, insecure feeling is not nice. While reading a magazine last week, I came across this quote from Gandhi: 'When you dare, your courage grows. If you hesitate, your fear grows." I find this quote quite inspiring. Starting something new or doing something outside of your comfort zone is exciting. And it is actually quite normal that you get some light nerves. Things go wrong when the voltage gets so high that it gets in the way of normal functioning. As I write the second part of the previous sentence, I realize that performance anxiety is a process that takes place in your head based on past experiences. I will give a personal example. Three years ago I studied at the PABO and I did an internship in group 5 at a Dutch primary school. I found it very exciting to stand in front of the class and I was very insecure. At the time I had a mentor and tutor who did not understand me and made demands on me that I could not meet. That was very bad and caused my self-confidence, which was already low, to crumble even further. When I started the teaching assistant training after the summer holidays, I still found it very exciting to stand in front of a group. I've had to take a lot of steps I went through a lot of stress and tension and above all had many conversations with lovely people from my immediate environment. Step by step I climbed out of the valley. Now, three years after the bad experience, I am a teaching assistant and I work at a primary school in Bladel. I now stand relaxed in front of a group of children and enjoy everything that comes my way.

I really want to tell you that nothing is impossible, that it is okay to make mistakes and that you can be proud of yourself. As long as you continue to follow your own path and dare to trust in a good outcome, it will often work out. And don't forget to ask yourself the following every day: What compliment can I give myself today?

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.