NLD en verliefd zijn / NVLD and falling in love

Gepubliceerd op 14 juli 2021 om 17:39

Ja, ja, verliefd zijn. Wat een onderwerp voor een blogpost hè. De liefde kan zo mooi zijn, maar ook zo ingewikkeld. Misschien heb je met beide al ervaring, of met één. Dat is beide oké. Er is geen gebruiksaanwijzing die vertelt hoe verliefd worden en verliefd zijn werkt. 

 

Als je NLD hebt, kan het misschien wat moeilijker zijn om om te gaan met verliefdheid. Iedereen vindt het moeilijk, (geloof mij maar!) maar NLD kan het nog net iets moeilijker maken. Dit komt doordat non-verbale communicatie bij verliefdheid een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan flirten (oogcontact maken, wegkijken, knipogen, lichaamshouding enzovoorts). 

Daarnaast kan verliefdheid je in de war brengen en je je overzicht doen verliezen. Dat is normaal, maar als je NLD hebt, is overzicht best belangrijk en als je dat dan verliest, kun je in paniek raken. 

 

Natuurlijk zit je ook met de vraag "Ga ik vertellen dat ik NLD heb of niet?" En dat is een lastige. Dat is een vraag waar ik je niet zomaar antwoord op kan geven. Natuurlijk heb ik wel een mening, maar iedereen moet uiteindelijk doen waar 'ie zich het beste bij voelt. Er zullen mensen zijn die meteen vertellen dat ze NLD hebben. Er zullen mensen zijn die eerst even willen afwachten en het dan vertellen en er zullen mensen zijn die het liever zo lang mogelijk voor zich houden. Eerlijkheid duurt uiteindelijk het langst, maar iedere relatie is anders. Uiteindelijk is het het slimst om te vertellen dat je NLD hebt. Op die manier kan je partner ook rekening met je houden en je beter begrijpen. Het kan moeilijk zijn om het gesprek te beginnen, maar het zal je waarschijnlijk enorm opluchten. Je kunt beginnen door bijvoorbeeld "Ik wil je wat vertellen" te zeggen. Dan heb je je partners/dates aandacht. 

 

Dit zijn tips voor verliefdheid in combinatie met NLD:

  • Als je iets moeilijk vindt, geef dit dan aan. Dat kan lastig zijn, maar op die manier kan je partner het best rekening houden met jou. 
  • Maak gebruik van je verbale kant. Je non-verbale communicatie is misschien minder goed dan die van anderen, maar je verbale communicatie kan dit voor een groot deel goed maken. Maak hier gebruik van!
  • Wees eerlijk.
  • Let eens op wat anderen doen als zij verliefd zijn. Hoe zien ze eruit? Hoe gedragen ze zich? Misschien helpt het om non-verbaal gedrag beter te intepreteren.

 

En vergeet niet: alles kost tijd. Ook de liefde. Soms zouden we willen dat het sneller ging, maar geduld kan een schone zaak zijn. Maar opnieuw: elke relatie is anders. Doe wat goed voelt en wees hier eerlijk in.

 

Hopelijk heb je iets aan deze blogpost gehad. Volgende week is de laatste blogpost voordat Het NLD-Plan met vakantie gaat.

Tot volgende week!

 

Isabelle

 

Yes, yes, being in love. What a topic for a blog post. Love can be so beautiful, but it can also be so complicated. You may already have experience with both, or with one. That's both okay. There is no manual that tells how falling in love and being in love works.

 

If you have NVLD, it might be a little harder to deal with being in love. Everyone finds it difficult, (trust me!) but NVLD can make it just that little bit harder. This is because non-verbal communication plays a major role in falling in love. For example, think of flirting (making eye contact, looking away, winking, posture, etc.).

 

In addition, being in love can confuse you and make you lose your overview. That's normal, but if you have NVLD, overview is quite important and if you lose that, you can panic.

 

Of course you also have the question "Am I going to tell you that I have NVLD or not?" And that's a tricky one. That's a question I can't just answer for you. Of course I do have an opinion, but in the end everyone should do what they feel most comfortable with. There will be people who will tell you right away that they have NLD. There will be people who want to wait a while and then tell them and there will be people who would rather keep it to themselves as long as possible. Honesty lasts the longest in the end, but every relationship is different. Ultimately, it's smartest to tell them you have NLD. That way, your partner can also take you into account and understand you better. It can be difficult to start the conversation, but it will probably bring you a lot of relief. You can start by saying, for example, "I want to tell you something". Then you have your partners/dates attention

.

These are tips for falling in love with NVLD:

  • If you find something difficult, please let me know. That can be difficult, but that way your partner can best take you into account.
  • Use your verbal side. Your non-verbal communication may not be as good as others, but your verbal communication can make up for it to a great extent. Take advantage of this!
  • Be honest.
  • Notice what others do when they are in love. How do they look like? How do they behave? Perhaps it will help to better interpret non-verbal behavior.

 

And remember: everything takes time. Also love. Sometimes we wish it were faster, but patience can be a virtue. But again, every relationship is different. Do what feels right and be honest about it.
Hopefully this blog post has been of some use to you. Next week is the last blog post before Het NLD-Plan goes on holiday.

Until next week!

 

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.