NLD en samenwerken/ NVLD and working together

Gepubliceerd op 7 juli 2021 om 08:36

Het is weer woensdag, dus tijd voor een blogpost. In onze huidige en toekomstige maatschappij en samenleving is en zal samenwerken belangrijk (zijn). Als je NLD hebt, is samenwerken niet altijd even makkelijk. Daarom ga ik vandaag wat extra aandacht aan dit onderwerp schenken in deze blogpost.

Samenwerken, ik noemde net al dat dit steeds belangrijker wordt in de toekomst. Misschien vraag je jezelf af waarom samenwerken zo belangrijk is. De betekenis van ‘samenwerken’ volgens Van Dale is ‘in onderling overleg werken’. Je praat dus samen, overlegt dingen, maakt samen een afweging tussen voor- en nadelen, etc. Door samen aan het werk te gaan, leer je elkaar kennen en krijg je vaak meerdere zienswijzen op een probleem of casus. Dat is hartstikke handig, want op die manier kan er een oplossing wordt gezocht waarbij door verschillende mensen is nagedacht.

Als je NLD hebt, kan het lastig zijn om samen te werken. Misschien voel je je wel eens onbegrepen, omdat jij de non-verbale communicatie van je teamgenoten niet zo goed kon lezen. Of het lukte je niet zo goed om contact te maken met je team, omdat jouw sociale vaardigheden niet zo goed zijn. Wellicht is er nog iets anders waardoor jij het lastig vond/vindt om samen te werken. Ik wil benadrukken dat het niet raar of stom is als samenwerken niet soepel verloopt. Iedereen is uniek en het is onmogelijk om met iedereen soepel te kunnen samenwerken. Dat gaat simpelweg gewoon niet. Wat natuurlijk wel belangrijk is, ook wanneer je het niet met elkaar eens bent, is om beleefd en respectvol naar elkaar te blijven. Ik heb zelf ook situaties meegemaakt waarin het samenwerken niet zo soepel ging (verre van soms), maar openheid, eerlijkheid en respect zorgden ervoor dat de situatie niet escaleerde en dat we elkaar in onze waarde lieten. Je hoeft het namelijk ook niet altijd met elkaar eens te zijn.

Ik wil je graag een paar tips geven die je kunt uitproberen als je merkt dat het samenwerken niet medestudenten, collega’s of wie dan ook niet zo soepel verloopt.

  • Maak je eigen ideeën voor jezelf duidelijk. Dat kan zijn door ze te tekenen, op te schrijven of op welke manier dan ook voor jezelf visueel te maken. Als je weet wat je zelf belangrijk vindt om als team te bereiken, kun je gemakkelijker voor jezelf opkomen.
  • Wanneer je je eigen ideeën duidelijk hebt, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kijken de andere groepsleden tegen het einddoel aan. Of met andere woorden: wat willen jullie als team/groep concreet bereiken. Leg dit vast!
  • Wanneer het groepsdoel duidelijk is, kunnen jullie een takenverdeling gaan maken. Probeer de taken eerlijk te verdelen en vergeet bovenal niet om elkaars talenten te gebruiken. Een voorbeeldje: Pim, Sara, Max en Lotte gaan een presentatie maken over apen. Pim is goed met computers, dus hij maakt de presentatie in PowerPoint. Sara en Max zijn heel creatief en schilderen een aap op een groot doek en Lotte is talig sterk, dus kan gemakkelijk informatie opzoeken en in haar eigen woorden zetten. Op die manier hebben alle studenten een taak binnen het project en gebruiken ze elkaar talenten.
  • Plan momenten in waarop jullie evalueren met elkaar. Dat kan iedere week zijn, één keer per maand of misschien wel na ieder werkmoment. Wanneer en hoe vaak jullie evalueren, is aan jullie. Tijdens de evaluatiemomenten is het belangrijk dat jullie open, eerlijk en respectvol met elkaar communiceren. Natuurlijk mag je anderen aanspreken als je merkt dat hij/zij zich niet aan de gemaakte afspraken houd, maar durf ook kritisch naar jezelf te kijken.

Lieve allemaal, dit was de blogpost van vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden en wat jullie aan de tips hebben. Laat dat vooral weten in een reactie. Natuurlijk horen wij, team Het NLD-Plan, het ook graag als jij nog een tip hebt, die we aan deze blogpost kunnen toevoegen.

Groetjes Kelly

It's Wednesday again, so time for a blog post. In our current and future society and society, collaboration is and will be important. When you have NVLD, working together is not always easy. That's why I'm going to pay some extra attention to this topic today in this blog post.

Working together, I just mentioned that this will become increasingly important in the future. You may be wondering why collaboration is so important. The meaning of 'cooperation' according to Van Dale is 'working in mutual consultation'. So you talk together, discuss things, weigh up the pros and cons together, etc. By working together, you get to know each other and you often get multiple views on a problem or case. That is very handy, because in this way a solution can be found that has been considered by different people.

If you have NVLD, it can be difficult to work together. You may sometimes feel misunderstood because you couldn't read your teammates' non-verbal communication very well. Or you didn't manage to connect very well with your team, because your social skills aren't that good. Perhaps there is something else that made it difficult for you to work together. I want to emphasize that it is not strange or stupid if cooperation does not go smoothly. Everyone is unique and it is impossible to work smoothly with everyone. That simply doesn't work. What is of course important, even when you do not agree with each other, is to remain polite and respectful to each other. I myself have experienced situations in which cooperation did not go so smoothly (far from sometimes), but openness, honesty and respect ensured that the situation did not escalate and that we respected each other. You don't always have to agree with each other.
I would like to give you a few tips that you can try if you notice that working together is not going so smoothly with fellow students, colleagues or anyone else.

  • Make your own ideas clear to yourself. That can be by drawing them, writing them down or in any way visualizing them for yourself. If you know what you think is important to achieve as a team, you can more easily stand up for yourself.
  • When you have your own ideas clear, it is important to start a conversation with each other. How do the other group members view the end goal? Or in other words: what do you want to achieve in concrete terms as a team/group? Capture this!
  • When the group goal is clear, you can make a division of tasks. Try to divide the tasks fairly and above all don't forget to use each other's talents. An example: Pim, Sara, Max and Lotte are going to make a presentation about monkeys. Pim is good with computers, so he makes the presentation in PowerPoint. Sara and Max are very creative and paint a monkey on a large canvas and Lotte has strong language skills, so can easily look up information and put it in her own words. In this way, all students have a task within the project and they use each other's talents.
  • Schedule moments when you evaluate together. That could be every week, once a month or maybe after every working moment. When and how often you evaluate is up to you. During the evaluation moments it is important that you communicate openly, honestly and respectfully with each other. Of course you can address others if you notice that he/she does not keep to the agreements made, but also dare to look critically at yourself.

Dear all, this was today's blog post. I'm very curious what you think and what the tips are for you. Please let us know in a comment. Of course we, team Het NLD-Plan, would also like to hear if you have a tip that we can add to this blog post.

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.