NLD en het gevoel hebben anders te zijn / NVLD and feeling different

Gepubliceerd op 21 juli 2021 om 19:25

Hoi,


Deze week de laatste blogpost voor de zomervakantie.

De blogpost van deze week gaat over NLD en het gevoel hebben dat je anders bent. Ken jij dat gevoel ook? Het gevoel hebben dat je anders bent dan anderen? Bij mij begon dat al toen ik een jaar of 9/10 was (of misschien zelfs al eerder). In mijn eerste blogpost heb ik hier uitvoerig over verteld, maar iedereen zal zo zijn eigen verhaal hebben over op welke manier hij/zij zich anders voelt.

Bij sommigen begint dat vroeg en bij anderen later. Ik zie op diverse sociale media (NLD gerelateerd) dat ook (jong) volwassenen nog steeds het gevoel hebben dat ze anders zijn en nergens bij passen. Sommigen hebben zelfs geen 'normaal' sociaal leven (vrienden, werk, verkering/relatie, eigen woning enz.), omdat ze anders zijn of zich anders voelen. Bij mij persoonlijk is dat gevoel inmiddels al een stuk minder, omdat ik ten eerste mijn NLD zelf heb geaccepteerd, maar ook omdat ik nu goed in mijn vel zit, een leuke opleiding doe en thuis gesteund word hierin.

Ook dit zal niet voor iedereen zo zijn. Voel jij je op een bepaalde manier anders en wil hier iets over kwijt of heb je hier een vraag of opmerking over, kun je altijd reageren op deze blogpost of één van ons benaderen. Natuurlijk hoop ik dat uiteindelijk iedereen zich wat minder anders gaat voelen dan de mensen zonder NLD en dat we uiteindelijk allemaal een beter sociaal leven kunnen opbouwen.


Als laatste wens ik namens mijn collega’s en mijzelf, iedereen een prettige vakantie!

De volgende blogpost van Het NLD-Plan zal online komen op 1 september 2021. Op social media (Instagram en Facebook) zullen wel posts online komen. Mocht je de vakantie een beetje lastig vinden; dan hebben we daar vorig jaar deze blogpost over geschreven: https://www.hetnldplan.nl/blog/477035_nld-en-de-zomervakantie-nvld-and-the-summer-holidays 


Anouck

Hi,


This week the last blog post before the summer holidays.

This week's blog post is about NVLD and feeling like you're different. Do you know that feeling too? Do you feel that you are different from others? For me it started when I was about 9/10 (or maybe even earlier). I talked about this extensively in my first blog post, but everyone will have their own story about how they feel different.

For some it starts early and for others later. I see on various social media (NVLD related) that (young) adults still have the feeling that they are different and don't fit in anywhere. Some don't even have a 'normal' social life (friends, work, courtship/relationship, own home, etc.), because they are different or feel different. For me personally, that feeling is already a lot less, because first of all I have accepted my NVLD myself, but also because I now feel good about myself, do a nice education and receive support in this at home.

This will not be the case for everyone. Do you feel different in a certain way and want to say something about this or do you have a question or comment about this, you can always respond to this blog post or contact one of us. Of course I hope that eventually everyone will feel a little less different from the people without NVLD and that we can all build a better social life in the end.


Finally, on behalf of my colleagues and myself, I wish everyone a happy holiday!

The next blog post of Het NLD-Plan will be online on September 1, 2021. Posts will be online on social media (Instagram and Facebook). If you find the holiday a bit difficult; then we wrote this blog post about it last year: https://www.hetnldplan.nl/blog/477035_nld-en-de-zomervakantie-nvld-and-the-summer-holidays 


Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.