NLD en faalangst / NVLD and fear of failure

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 14:25

Natuurlijk is faalangst niet specifiek aan NLD te wijten, maar aangezien mensen met NLD het op sociaal gebied al heel moeilijk hebben en vaak toch al onzekerder zijn dan anderen, is dit voor hen wat vaker een groter probleem.

Als NLD’er willen we onze tekortkomingen en problemen niet laten merken, maar we moeten toch die presentatie van dat werkstuk, spreekbeurt of boekpresentatie doen. En we moeten ook gewoon solliciteren voor een stageplaats of baan. Of misschien zelfs optreden als je muziek maakt of zingt. En zo zijn er nog vele dinge te benoemen, waarbij je faalangst kan hebben. Het woord faalangst zegt het al: Angst om te falen. Wat betekent dat voor ons?

Onzekerheid, zwetend wakker worden, veel nadenken, veel oefenen, de dingen niet willen doen, ruzie maken met je ouders die willen helpen, misschien zelfs buikpijn, koppijn of misselijk zijn en noem maar op. Aangezien de meesten van ons niet willen laten merken dat ze NLD hebben, zijn ze vrij perfectionistisch (ik iig wel). We willen ook niet onderdoen voor de rest, maar weten ook nooit goed hoe we dit allemaal zo perfect mogelijk gaan doen. Dingen als “doe ik het goed?”, “doe of kijk ik niet raar?”, “gebruik ik geen rare woorden of zinnen?” , “vinden ze me niet raar?” spoken allemaal door onze hoofden.

Zelf heb ik gelukkig al minder last van faalangst, omdat ik geleerd heb om me niet te schamen voor mijn NLD en het nu ook makkelijker vertel aan iemand (bijvoorbeeld bij een sollicitatie). Maar ik begrijp ook heel goed, dat er een hoop onder ons zijn die dit niet kunnen en/ of durven. In dat geval kun je misschien de volgende dingen doen, om je faalangst een beetje weg te nemen of te onderdrukken:

*Werk aan je zelfvertrouwen

*Accepteer hulp en/of praat met iemand over bv je sollicitatie of presentatie

*Begin op tijd en bereid je goed voor.

*Oefen desnoods meerdere keren. Of het nu een presentatie is of een sollicitatie. Doe dit bv   met je ouders of een goede vriend(in), die jou goed kent en die je vertrouwd.

*Maak het jezelf niet te moeilijk en laat evt. iemand je tekst nakijken.

*En als laatste (iets wat vaak door mijn ouders tegen me gezegd wordt): GELOOF IN JEZELF!! Want uiteindelijk blijkt meestal dat onze faalangst onterecht is en dat wij het ook gewoon allemaal kunnen e dat het vaak goed gaat.

 

Tot de volgende blogpost,

Anouck

 

Of course, fear of failure is not specifically due to NVLD, but since people with NVLD already have a very difficult time socially and are often more insecure than others, this is more often a bigger problem for them.

As NVLD people we don't want to show our shortcomings and problems, but we still have to do that presentation of that paper, lecture or book presentation. And we also just have to apply for an internship or job. Or maybe even perform when you make music or sing. And there are still many things to name, where you can have fear of failure. The word fear of failure says it all: fear of failure. What does that mean for us?

Uncertainty, waking up sweating, thinking a lot, exercising a lot, not wanting to do things, arguing with your parents who want to help, maybe even a stomachache, headache or nausea and you name it. Since most of us don't want to show that we have NVLD, they are quite a perfectionist (I do). We also don't want to be inferior to the rest, but we also never know how we are going to do everything as perfectly as possible. Things like “Am I doing it right?”, “Don't I act or look weird?”, “Am I not using weird words or phrases?” , “don't they think I'm weird?” are all running through our heads.

Fortunately, I already suffer less from fear of failure, because I have learned not to be ashamed of my NVLD and it is now easier to tell someone (eg during a job application). But I also understand very well that there are a lot of us who cannot and/or dare not do this. In that case, you may want to do the following things to ease or suppress your fear of failure a bit:

*Work on your confidence

*Accept help and/or talk to someone about your application or presentation sollicitatie

*Start on time and prepare well.

* Practice several times if necessary. Whether it is a presentation or a job application. Do this, for example, with your parents or a good friend who knows you well and whom you trust.

* Don't make it too difficult for yourself and let it be. someone check your text.

*And lastly (something my parents often say to me): BELIEVE IN YOURSELF!! Because in the end it usually turns out that our fear of failure is unjustified and that we can do it all and that it often goes well.

 

Until the next blog post,

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.