Mondkapjes / Face masks

Gepubliceerd op 16 juni 2021 om 10:57

Hoi! Leuk dat je deze blogpost hebt aangeklikt! 

Deze week gaat het over mondkapjes. Waarschijnlijk kun je al wel een beetje raden waarom: ondanks dat de coronacrisis op zijn eind begint te lopen (gelukkig!), moeten er nog steeds mondkapjes gedragen worden en die maken het soms wel heel moeilijk om de gezichtsuitdrukkingen van mensen te lezen. Zeker als je NLD hebt. Je ziet namelijk de neus en mond niet. Je mist de helft van het gezicht. Alleen de ogen en wenkbrauwen blijven over en dat kan het dus lastig maken om te begrijpen hoe iemand precies kijkt. 

Zoals je van ons gewend bent, geven we je altijd tips om met een situatie om te gaan; in dit geval de mondkapjes. Hoe lees je nou alsnog de gezichtsuitdrukking van iemand? 

  1. Kijk naar iemands ogen. Als iemand boos of blij is, is dit ook wel te zien aan de ogen. Bij blij staan de ogen aan de zijkant een beetje omhoog. Dit komt doordat onder het mondkapje die persoon zijn mondhoeken heeft opgetrokken. Ook worden de ogen smaller. Bij boos verschijnt er een frons bij de wenkbrauwen en de ogen lijken daardoor wat lager te gaan staan. 
  2. Stel de vraag. Wanneer je niet weet wat iemand bedoelt, vraag dit dan. 
  3. Wees je ervan bewust dat het voor iedereen moeilijker is om een gezichtsuitdrukking te lezen als die half verscholen gaat achter een mondkapje. Niet alleen voor mensen met NLD is het moeilijk, het is voor iedereen moeilijk.

Dit zijn de belangrijkste tips die ik je kan geven. Ik weet dat het niet een hele lijst is. Dit komt doordat iedereen het moeilijk vindt om iemands gezichtsuitdrukking te lezen als diegene een mondkapje op heeft. Het is dus een kwestie van proberen en vragen stellen wanneer iets niet duidelijk voor je is. Dat is helemaal niet zwak om te doen. Je hebt je stem niet voor niets gekregen en gelukkig zijn wij, mensen met NLD, er heel goed in om onze stem te gebruiken! 

Laten we hopen dat de mondkapjes snel af mogen!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hi! Thank you for clicking on this blog post!

This week it's about face masks. You can probably guess why: even though the corona crisis is coming to an end (luckily!), masks still have to be worn and they sometimes make it very difficult to read people's facial expressions. Especially if you have NVLD. You can't see the nose and mouth. You're missing half of the face. Only the eyes and eyebrows remain and that can make it difficult to understand exactly how someone looks.

As you are used to from us, we always give you tips to deal with a situation; in this case the mouth caps. How do you read someone's facial expression?

  1. Look at someone's eyes. If someone is angry or happy, this can also be seen in their eyes. When happy, the eyes are slightly raised on the side. This is because under the mouth cap that person has raised the corners of his mouth. The eyes also become smaller. When angry, a frown appears at the eyebrows and the eyes appear to be lowered as a result.
  2. Ask the question. If you don't know what someone means, ask.
  3. Be aware that it is more difficult for anyone to read a facial expression if it is half hidden behind a mask. It is not only difficult for people with NLD, it is difficult for everyone.

These are the most important tips I can give you. I know it's not a whole list. This is because everyone finds it difficult to read someone's facial expression when they are wearing a mask. So it's a matter of trying and asking questions when something isn't clear to you. That's not a weak thing to do at all. You didn't get your vote for nothing and luckily we, people with NVLD, are very good at using our vote!

Let's hope the face masks can go off soon!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.