NLD en maatschappelijke acceptatie/NVLD and social acceptance

Gepubliceerd op 9 juni 2021 om 10:21

Wat is het soms lastig om een diagnose te hebben die niet zo bekend is in de samenleving! Mensen hebben vaak al snel een oordeel klaar, maar weten eigenlijk helemaal niet waar ze over praten. Lastig allemaal… Omdat NLD een redelijk onbekende leerstoornis is, ga ik in deze blogpost wat vertellen over NLD en maatschappelijke acceptatie.

Helaas is dit niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Mijn ideaalbeeld van de samenleving is dat iedereen erbij hoort en dat iedereen mag zien wie hij of zij is, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof of diagnose. In de praktijk blijkt dat we als samenleving nog wat stappen te zetten hebben om deze ideale inclusiviteit te realiseren.

Mijn allereerste tip is: vertel je omgeving over je NLD. Deze tip klinkt misschien wat afgezaagd, maar praten is vaak een sleutel tot verbetering. Wanneer jij met een ander in gesprek gaat over NLD en hem of haar probeert uit te leggen wat het is, wat het voor jou betekent en wat jij aan hulp of ondersteuning kunt gebruiken, is dat een mooie eerste stap naar begrip en acceptatie. Want als mensen niet weten dat er iets aan de hand is, kunnen ze er ook geen rekening mee houden. Zo simpel is het natuurlijk ook.

Ten tweede zou jezelf aansluiten bij een belangen- of steungroep kunnen helpen. Dit moet je natuurlijk alleen doen als het goed voor jezelf voelt! Hoe meer mensen zich hierbij aansluiten en hoe meer zij van zich laten horen, hoe meer hun geluid mensen zal bereiken. En als mensen leren over wat NLD is, dan kunnen ze hier rekening mee houden (net zoals bij de tip hierboven).

Tot slot wil ik je nog meegeven dat maatschappelijke acceptatie iets is wat je niet in één dag, week of maand bereikt. Dat bereik je zelfs niet in één jaar. Ieder klein stapje dat wordt gezet om NLD bekender te maken, is er eentje in de goede richting. Dus, voel jij je veilig genoeg om een spreekbeurt te houden voor je klas, om je collega’s tijdens de vrijdagmiddagborrel over je NLD te vertellen of door bijvoorbeeld lezingen te geven op scholen over NLD, dan wil ik je aanmoedigen deze stap te zetten. En lees het goed: aanmoedigen. Ik verplicht niemand tot iets 😉

Laat je even in de poll weten hoe jij jezelf in de samenleving voelt? Alvast bedankt!

Groetjes Kelly

How difficult it is sometimes to have a diagnosis that is not so well known in society! People are often quick to judge, but they don't really know what they are talking about. Difficult all… Because NVLD is a fairly unknown learning disability, I'm going to tell you something about NVLD and social acceptance in this blog post.

Unfortunately, this is not as obvious as it sounds. My ideal image of society is that everyone belongs and that everyone can see who he or she is, regardless of age, gender, religion or diagnosis. In practice, it appears that as a society we still have some steps to take to realize this ideal inclusivity.

My very first tip is: tell your environment about your NVLD. This tip may sound trite, but talking is often a key to improvement. When you discuss NVLD with someone else and try to explain to him or her what it is, what it means to you and what help or support you can use, that is a great first step towards understanding and acceptance. Because if people don't know that something is going on, they can't take it into account. It is of course that simple.

Second, joining an advocacy or support group might help. Of course you should only do this if it feels right for you! The more people join this and the more they make themselves heard, the more their sound will reach people. And when people learn about NVLD, they can take it into account (just like the tip above).

Finally, I would like to tell you that social acceptance is something that you cannot achieve in one day, week or month. You can't even achieve that in one year. Every small step that is taken to make NVLD more known is one in the right direction. So, if you feel safe enough to give a speech in front of your class, to tell your colleagues about your NVLD during Friday afternoon drinks or by giving lectures about NVLD at schools, for example, then I would like to encourage you to take this step. And read it right: encouragement. I'm not forcing anyone to do anything 😉

Will you let us know in the poll how you feel in society? Thanks in advance!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.