NLD en medicatie / NVLD and medication

Gepubliceerd op 19 mei 2021 om 10:09

Hi, leuk dat je weer op de blogpost hebt geklikt! Leuk is misschien niet helemaal het goede woord deze keer. Dat komt doordat we het over een best wel serieus onderwerp gaan hebben. Een onderwerp waar misschien ook een beetje een taboe op heerst, namelijk NLD en medicatie. 

 

Voordat ik verderga, wil ik eerst iets heel duidelijk maken: met deze blogpost wil ik niemand zeggen of dwingen dat je medicatie moet gebruiken als je NLD hebt. Dit hoeft helemaal niet! Deze keuze mag iedereen zelf maken en ik wil niemand hierin sturen.

 

Medicatie

NLD en medicatie dus. Misschien heb je nog nooit van deze combinatie gehoord. Dat kan goed kloppen, want om maar met de deur in huis te vallen; er is geen medicatie voor NLD. Huh? Waarom gaat deze blogpost dan toch over NLD en medicatie? Dat ga ik je vertellen. 

NLD is een leerstoornis die een hoge comorbiditeit (wanneer een stoornis met een andere stoornis samen voorkomt) heeft met bijvoorbeeld ADHD en PDD-NOS (een vorm van autisme die tegenwoordig onder ASS valt). Voor ADHD bestaat wél medicatie. Ritalin en Concerta zijn hier de bekendste voorbeelden van. Door de bijkomende stoornis met medicijnen te behandelen, kan het zo zijn dat je ook minder last hebt van de moeilijkheden die je ervaart doordat je NLD hebt. 

Sommige mensen met NLD hebben weleens antidepressiva of ADHD-medicatie voorgeschreven gekregen. Depressiva wordt voorgeschreven als je je depressief voelt (hoewel hier tegenwoordig veel tegengeluiden over te horen en te vinden zijn). Ritalin en Concerta (ADHD-medicatie) zouden helpen om zich beter te concentreren.

Over het algemeen komt het er op neer dat er voor NLD geen medicijnen zijn. Concentratieproblemen kunnen mogelijk opgelost worden door Ritalin of Concerta, maar verder is er geen medicatie, wel zijn er therapieën en andere behandelingen mogelijk.

Therapieën en andere behandelingen

Er zijn een aantal verschillende therapieën en behandelingen die zouden kunnen helpen om het leven wat makkelijker te maken als je NLD hebt. Zo kunnen logopedie (spraak), fysiotherapie (motoriek) en ergotherapie (ondersteunen bij uitvoeren van dagelijkse handelingen) helpen. School kan een leerling met NLD ondersteunen door huiswerkbegeleiding of remedial teaching aan te bieden. Ook is het belangrijk om een kind, leerling of student met NLD meer tijd te geven tijdens toetsen en examens.

Ook neurofeedback is een behandeling die mogelijk is als je NLD hebt. Neurofeedback brengt de hersenhelften meer in balans. Als je NLD hebt, zijn de hersenhelften namelijk uit balans. De linker hersenhelft is namelijk beter ontwikkeld dan de rechterhersenhelft. Tijdens de neurofeedback training leert het brein om weer de gewenste hersengolven te produceren. 

SOVA training (training in Nederland om de sociale vaardigheden te verbeteren) kan ook helpen. Sociale vaardigheden kunnen een probleem zijn bij iemand met NLD. De training kan dit verbeteren.

Ook speltherapie kan een uitkomst zijn. Het kind met NLD leert dan verschillende sociale vaardigheden aan door middel van spel met poppen, rollenspel en toneelstukjes.

 

Het is belangrijk dat de behandeling van een kind met NLD (en eigenlijk iedereen met NLD tot 23) steeds wordt bijgesteld omdat het kind of de persoon zich blijft ontwikkelen. De behoeften ontwikkelen zich hierdoor ook.

 

Ik hoop dat je iets aan deze blogpost hebt gehad en dat je nu een beetje weet welke behandelingen er mogelijk zijn als je NLD hebt. Mocht je op zoek zijn naar een behandeling met medicatie, ga dan altijd naar je huisarts. Voor fysiotherapie kan het ook handig zijn om eerst langs de huisarts te gaan. Voor de andere behandelingen is dit niet persé nodig.

Mocht je nog vragen hebben, laat het ons dan weten!

Tot volgende week,

Isabelle

 

Bronnen:

https://www.kijkopontwikkeling.nl/vraag-en-antwoord/voordelen-medicatie-kinderen-nld/#:~:text=NLD%20op%20zich%20is%20niet,zo%20nodig%20medicamenteus%20te%20behandelen

https://balansdigitaal.nl/kennis/nld-behandelen/

https://www.breinkliniek.nl/neurofeedback/nld/

https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/ontwikkeling/NLD.php 

https://books.google.nl/books?id=dk-0rOWxFjAC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=nld+medicatie&source=bl&ots=hvA0ALf44S&sig=ACfU3U0URmTvu6X4DZUZKu5ImoIoWwY79g&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjT7bvCsdHwAhXYCGMBHe1BCKAQ6AEwCXoECAoQAw#v=onepage&q=nld%20medicatie&f=false

https://www.nld.nu/faq/#:~:text=Comorbiditeit%20betekent%20dat%20er%20twee,NOS%20of%20NLD%20en%20ADHD

 

Hi, nice that you clicked on the blog post again! Fun might not be the right word this time around. That's because we're going to be talking about a pretty serious topic. A subject that may also be a bit of a taboo, namely NVLD and medication.

 

Before I go any further, let me make something very clear: with this blog post, I don't want to tell or force anyone to use medication if you have NVLD. This is not necessary at all! Everyone can make this choice themselves and I don't want to send anyone this.

 

Medication

NVLD and medication. You may have never heard of this combination. That may add up, because just to get straight to the point; there is no medication for NVLD. Huh? So why is this blog post about NVLD and medication? I'm going to tell you that.

NVLD is a learning disorder that has a high co-morbidity (when a disorder occurs together with another disorder) with, for example, ADHD and PDD-NOS (a form of autism that now falls under ASD). Medication does exist for ADHD. Ritalin and Concerta are the best known examples of this. By treating the concomitant disorder with medication, you may also be less bothered by the difficulties you experience from having NVLD.

Some people with NVLD have been prescribed antidepressants or ADHD medications. Depressants are prescribed when you feel depressed (although there are many opinions about this nowadays). Ritalin and Concerta (ADHD medication) are said to help you concentrate better.

In general, it comes down to the fact that there are no drugs for NVLD. Concentration problems can possibly be solved by Ritalin or Concerta, but otherwise there is no medication, but therapies and other treatments are possible.

 

Therapies and other treatments

There are a number of different therapies and treatments that could help make life a little easier if you have NVLD. For example, speech therapy (speech), physiotherapy (motor skills) and occupational therapy (support in performing daily activities) can help. School can support a student with NVLD by offering homework guidance or remedial teaching. It is also important to give a child, pupil or student with NVLD more time during tests and exams.

Neurofeedback is also a treatment that is possible if you have NVLD. Neurofeedback balances the hemispheres of the brain. When you have NVLD, the hemispheres of the brain are out of balance. The left hemisphere is better developed than the right hemisphere. During the neurofeedback training, the brain learns to produce the desired brain waves again.

SOVA training (training in the Netherlands to improve social skills) can also help. Social skills can be a problem for someone with NVLD. Training can improve this.

Play therapy can also be a solution. The child with NVLD then learns different social skills through puppet play, role play and plays.

 

It is important that the treatment of a child with NVLD (and basically anyone with NVLD up to 23) is constantly adjusted as the child or person continues to develop. The needs also develop as a result.

 

I hope this blog post has benefited you and that you now know a little about what treatments are possible if you have NVLD. If you are looking for treatment with medication, always go to your doctor. For physiotherapy it can also be useful to see the doctor first. This is not necessarily necessary for the other treatments.

If you have any questions, please let us know! 

Until next week,

Isabelle

 

Sources:

https://www.kijkopontwikkeling.nl/vraag-en-antwoord/voordelen-medicatie-kinderen-nld/#:~:text=NLD%20op%20zich%20is%20niet,zo%20nodig%20medicamenteus%20te%20behandelen

https://balansdigitaal.nl/kennis/nld-behandelen/ 

https://www.breinkliniek.nl/neurofeedback/nld/ 

https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/ontwikkeling/NLD.php 

https://books.google.nl/books?id=dk-0rOWxFjAC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=nld+medicatie&source=bl&ots=hvA0ALf44S&sig=ACfU3U0URmTvu6X4DZUZKu5ImoIoWwY79g&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjT7bvCsdHwAhXYCGMBHe1BCKAQ6AEwCXoECAoQAw#v=onepage&q=nld%20medicatie&f=false 

https://www.nld.nu/faq/#:~:text=Comorbidity%20means%20dat%20er%20twee,NOS%20of%20NLD%20en%20ADHD

Reactie plaatsen

Reacties

Eveline
2 maanden geleden

Beste Isabelle, Mijn zoon heeft een disharmonisch profiel (verbaal IQ 126 + performaal IQ 101) en is ooit gediagnosticeerd met ADHD gecombineerd en ass. We hebben hem nooit medicatie gegeven. Thans loopt hij vast in zijn eerste jaar HBO. Hij is ver gekomen, maar trekt nu zelf aan de bel, na het behalen van 0 punten dit jaar. Wat zou je advies zijn?