NLD en omgaan met complimenten / NVLD and dealing compliments

Gepubliceerd op 12 mei 2021 om 08:45

Hoihoi! Wat leuk dat je deze blogpost leest! Vandaag ga ik schrijven over NLD en omgaan met complimenten, maar dat wist je waarschijnlijk al. De titel verklapt dat stiekem al 😉. Ik kies ervoor om over dit onderwerp te schrijven, omdat complimenten van onschatbare waarde zijn en het goed kunnen omgaan met complimenten draagt bij aan je zelfvertrouwen. Een belangrijk onderwerp dus om het eens over te hebben.

Iedereen krijgt wel eens een compliment, althans dat hoop ik. Een compliment is een reactie van iemand op iets wat jij goed hebt gedaan, bijvoorbeeld ‘Wat heb je lekker gekookt vandaag!’. Dat kan een compliment zijn, maar ook ‘Wat aardig dat je die meneer hielp met oversteken!’. Complimenten zijn dus eigenlijk altijd positief, dat is het fijne eraan. Het benadrukt iets wat jij goed hebt gedaan en waarvan een ander vindt dat het de moeite waard is jou daar attent op te maken, op een goede manier natuurlijk. Maar dan een vraag van mij aan jou: weet jij hoe je op een compliment moet reageren? Denk er maar even rustig over na voordat je verder leest. Eerlijk zijn mag 😉 Ik vind het namelijk soms best lastig om een passende reactie te geven. Misschien herken je dat, misschien niet. Het is beide helemaal prima.

Oké, daar gaan we. Ik heb wat research gedaan op internet en daarbij ben ik tot het volgende inzicht gekomen: gewoon ‘bedankt’ zeggen is genoeg! Dus stel dat iemand een compliment aan je geeft, dan reageer jij daarop met ‘bedankt’ of ‘bedankt voor het compliment’. Meer hoeft niet. Door deze reactie voelt de complimentgever zich gehoord en jij geeft aan dat je het compliment hebt ontvangen. Probeer het compliment wel écht te voelen, want dat is belangrijk voor je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Jij bent het waard om dat compliment te ontvangen, de ander zegt het namelijk niet voor niks. Jij hebt iets goed gedaan en daar mag best even aandacht voor zijn!

Nu hoor ik je denken, waar blijft de koppeling met NLD. Haha, je hebt helemaal gelijk want die heb ik inderdaad nog niet benoemd. Daar komt-ie dan. Als je NLD hebt, is het vaak lastig om gezichtsuitdrukkingen te lezen en de non-verbale lichaamstaal van mensen te begrijpen. Dat is bij het ontvangen van complimenten wel belangrijk, omdat iemands houding en gezichtsuitdrukking natuurlijk wel duidelijk maakt of iemand het compliment écht meent. Dit is iets wat jouw NLD je lastig maakt, daar kan ik niks aan veranderen en dat hoeft ook niet. Jij bent goed zoals je bent. De meeste mensen met NLD hebben namelijk wel een goed gehoor, dus je kunt waarschijnlijk wel aan iemands stem horen op welke manier zijn boodschap is bedoeld. Dat compenseert het minder goed begrijpen van de non-verbale signalen. En de gouden tips, doorvragen en vragen om verduidelijking, mag je natuurlijk altijd toepassen.

Ik hoop dat je ietsje wijzer bent geworden om met complimenten om te gaan. Gewoon ‘bedankt’ zeggen is vaak al voldoende. En probeer je sterke eigenschappen in te zetten om je minder sterkte kanten te compenseren. Dat is prima. Ik doe dat zelf ook, haha 😉 (niet dat dat een reden is waarom jij het ook moet doen, maar ik wilde het toch even gezegd hebben) Geniet van je week en geef zelf ook eens een compliment. Daar doe je een ander een groot plezier mee!

Groetjes Kelly

Hi hi! How nice that you are reading this blog post! Today I'm going to write about NVLD and dealing with compliments, but you probably already knew that. The title secretly reveals that already 😉. I choose to write about this topic because compliments are invaluable and being able to handle compliments well contributes to your confidence. An important topic to discuss.

Everyone gets a compliment from time to time, at least I hope so. A compliment is a response from someone to something you have done well, for example 'What a nice meal you cooked today! That can be a compliment, but also 'How nice that you helped that gentleman cross the road!'. Compliments are actually always positive, that's the nice thing about it. It emphasizes something that you have done well and that someone else thinks is worth pointing out to you, in a good way of course. But then a question from me to you: do you know how to respond to a compliment? Just think about it for a moment before reading on. You can be honest 😉 I sometimes find it quite difficult to give an appropriate response. Maybe you recognize that, maybe you don't. It's both completely fine.

Okay, here we go. I did some research on the internet and I came to the following insight: just saying 'thank you' is enough! So suppose someone says a compliment to you, you respond with 'thank you' or 'thank you for the compliment'. No more is necessary. This response makes the compliment giver feel heard and you indicate that you have received the compliment. Try to really feel the compliment, because that is important for your self-confidence and self-esteem. You are worthy to receive that compliment, because the other does not say it for nothing. You did something right and you should pay attention to it!

Now I hear you think, where is the link with NVLD. Haha, you are absolutely right because I have indeed not named them yet. Here it comes. When you have NVLD, it is often difficult to read facial expressions and understand people's non-verbal body language. This is important when receiving compliments, because someone's posture and facial expression will of course make it clear whether someone really means the compliment. This is something your NVLD makes difficult for you, I can't change it and I don't have to. You are good the way you are. Most people with NVLD have good hearing, so you can probably hear someone's voice in which way their message is intended. This compensates for the less good understanding of the non-verbal signals. And of course you can always apply the golden tips, asking further questions and asking for clarification.

I hope you've become a little wiser to handle compliments. Just saying 'thank you' is often enough. And try to use your strengths to compensate for your less strong sides. That's fine. I do that myself, haha ​​😉 (not that that's why you should do it too, but I just wanted to say it anyway) Enjoy your week and give a compliment yourself. You do someone else a great favor!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.