NLD en omgaan met pesten/ NVLD and dealing with bullying

Gepubliceerd op 17 maart 2021 om 10:01

Hoihoi! Wat leuk om weer een blogpost te schrijven! Vandaag ga ik schrijven over NLD en omgaan met pesten. Ik weet uit eigen ervaring dat pesten echt impact kan hebben op je leven, dus dit onderwerp verdient het zeker om onder de aandacht gebracht te worden.

Allereerst ga ik inzoomen op de vraag wanneer je eigenlijk over pesten spreekt. Er is namelijk sprake van pesten wanneer onderstaande stellingen allemaal met ‘waar’ beantwoord kunnen worden.

  1. De pester heeft een negatieve bedoeling, bijvoorbeeld om jouw voor gek te zetten of om jouw ‘onhandigheid’ nog eens extra uit te lichten.
  2. De negatieve handelingen zijn structureel en tegen dezelfde persoon/personen gericht. De negatieve handelingen vinden dus vaker dan één of twee keer plaats.
  3. Er is een ongelijkheid in macht/status tussen de betrokkenen. Dat wil zeggen dat het gepeste kind/jongere alleen staat en dat de pester doorgaans een (grote) groep meelopers heeft.

Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, is het inmiddels verplicht voor scholen om een anti-pestprotocol op te stellen. Hierin moeten de stappen worden opgenomen die scholen moeten doorlopen om pesten te voorkomen en wanneer er toch pestgedrag wordt gesignaleerd, welke stappen dan doorlopen worden om alle betrokkenen de juiste hulp te bieden.

Dat was even wat informatie over pesten, nu komt de koppeling met NLD. Als je NLD hebt, is het vaak lastig om non-verbale signalen bij anderen op te pikken en om jezelf staande te houden in onverwachte (sociale) situaties. Daarom is het ontzettend belangrijk om altijd je juf/meester/loopbaanbegeleid(st)er/studiecoach in vertrouwen te nemen om je NLD te bespreken. Omdat jij het misschien lastig vindt om deze non-verbale signalen op te pikken, kan het zijn dat je daarom te maken krijgt met pestgedrag. Dat zou ik persoonlijk enorm sneu en zielig vinden, want mijns inziens hoor je anderen juist te steunen en lief te hebben in plaats van elkaar te pesten. Helaas blijkt in de praktijk dat nog steeds veel kinderen en jongeren te maken krijgen met pesten, juist omdat ze anders zijn dan de meeste anderen.

Wanneer jij pestgedrag signaleert in jouw klas of loopbaangroep wil ik je op het hart drukken om écht iets met deze signalen te doen. Ga ik gesprek met het gepeste kind/jongere en/of vraag een (online) gesprek aan met je loopbaanbegeleid(st)er. Jij kunt het verschil maken voor je gepeste klas- of studiegenoot! Waarschijnlijk ben je door je NLD ook nog eens verbaal heel sterk, wat je een extra kracht geeft om het verschil te kunnen maken.

Dan wil ik nog iets kwijt voor degenen die helaas het slachtoffer zijn geworden van pesten. Onthoud één ding alsjeblieft heel goed: pesten is NOOIT jouw schuld! Het ligt niet aan jou dat je gepest wordt/werd. Integendeel zelfs, het probleem ligt namelijk bij de pester. Hij/zij vindt het blijkbaar nodig om jou belachelijk te maken, onnodig pijn te doen, over je te roddelen of je te negeren. En dat is echt diep triest als je het mij vraagt. Om dit vicieuze cirkel te kunnen doorbreken, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Praat er met iemand over die je vertrouwt, op die manier kan hij/zij ook stappen ondernemen als je het te spannend vindt om dat helemaal alleen te doen. Wat ook kan helpen, is het opschrijven van je gedachten. Probeer dit te delen met een vriend(in) of iemand anders die je vertrouwt. Deze manier is vooral fijn als je praten lastig vindt. Waarschijnlijk is het voeren van een gesprek aan de hand van je opgeschreven verhaal gemakkelijk.

Lieve allemaal, ik hoop oprecht dat het goed met je gaat en dat je nooit te maken hebt gehad of zult krijgen met pestgedrag. Wees lief voor elkaar! Daarin kun jij vandaag al een verschil maken.

Groetjes Kelly

Hi there! How nice to write another blog post! Today I am going to write about NVLD and dealing with bullying. I know from my own experience that bullying can really impact your life, so this topic definitely deserves to be highlighted.

First of all, I'm going to zoom in on the question of when you actually talk about bullying. This is because bullying occurs when the following statements can all be answered with 'true'.

  1. The bully has a negative intention, for example to make fun of you or to highlight your 'clumsiness' even more.
  2. The negative actions are structurally directed against the same person (s). So the negative actions take place more than once or twice.
  3. There is an inequality in power / status between those involved. This means that the bullied child / young person stands alone and that the bully usually has a (large) group of followers.

To prevent bullying as much as possible, it is now mandatory for schools to draw up an anti-bullying protocol. This must include the steps that schools take to prevent bullying and when the bullying behavior is nevertheless detected, which steps are then taken to provide the appropriate help to all involved.

That was some information about bullying, now the link with NVLD comes. When you have NVLD, it is often difficult to pick up non-verbal signals from others and to keep yourself going in unexpected (social) situations. That is why it is extremely important to always confide in your teacher / master / career counselor / study coach to discuss your NVLD. Since you may find it difficult to pick up on these non-verbal signals, you may experience bullying. I personally would find that very sad and pathetic, because in my opinion you should support and love others instead of bullying each other. Unfortunately, practice shows that many children and young people still have to deal with bullying, precisely because they are different from most others.

When you identify bullying behavior in your class or career group, I want to urge you to really do something with these signals. I will have a conversation with the bullied child / young person and / or request an (online) conversation with your career counselor. You can make a difference for your bullied class or classmate! Probably your NVLD also makes you very strong verbally, which gives you extra strength to make a difference.

Then I want to say something for those who unfortunately have become victims of bullying. Please remember one thing very carefully: bullying is NEVER your fault! It is not your fault that you are / were bullied. On the contrary, the problem lies with the bully. He / she apparently finds it necessary to make fun of you, hurt you unnecessarily, gossip about you, or ignore you. And that is really sad if you ask me. In order to break this vicious circle, it is important that you seek help. Talk to someone you trust so that he / she can also take steps if you find it too exciting to do it all by yourself. Writing down your thoughts can also help. Try to share this with a friend or someone else you trust. This way is especially nice if you find it difficult to talk. Having a conversation based on your written story is probably easy.

Dear everyone, I sincerely hope that you are doing well and that you have never had or will ever have to deal with bullying. Be kind to eachother! You can already make a difference in this today.

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.