NLD en feedback ontvangen / NVLD and receiving feedback

Gepubliceerd op 24 februari 2021 om 11:57

Hey! Wat leuk dat je op deze blogpost hebt geklikt! 

Vandaag wil ik het hebben over NLD en feedback ontvangen. Feedback ontvangen is iets wat ik persoonlijk best wel lastig vind. Ik voel me snel persoonlijk aangevallen en ook al gaat de feedback over mijn werk en niet over mij als persoon, toch pak ik het wel persoonlijk op. Ik weet dat dat niet nodig is en dat je van feedback kunt groeien, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. 

Dit is wat ik doe als ik feedback krijg:

  • Ik probeer te onthouden dat de feedback niet over mij gaat (als het over bijvoorbeeld een opdracht gaat die ik heb gemaakt)
  • Als de feedback over mij als persoon gaat, probeer ik dit op te pakken als iets waar ik aan kan werken. Ook bedenk ik me dat het maar één ding is van mij. Ik besta uit nog zoveel andere dingen. Dit stuk is echter wel veel makkelijker gezegd dan gedaan. Bij mij ligt het er ook aan wie mij de feedback geeft. Van mijn ouders kan ik veel minder hebben als van klasgenoten. 
  • Ik probeer de feedback in mijn hoofd meteen om te zetten tot een actie-plan. Ik probeer meteen te bedenken hoe ik de feedback toe kan passen. Dit zorgt ervoor dat ik de feedback makkelijker toe kan passen. 

 

Misschien valt het je nu wel op dat de koppeling met NLD mist. Goed gezien! Die ga ik nu maken! Als je NLD hebt, kan het moeilijker zijn om gezichtsuitdrukkingen te lezen en juist te interpreteren. Dit kan ervoor zorgen dat er een miscommunicatie ontstaat. Hierdoor kun je feedback dus verkeerd opvatten, waardoor je je zelf slecht voelt of waardoor degene waarmee je aan het praten was, je raar aankijkt. Wat zijn dingen die je kunt doen om een miscommunicatie te voorkomen?

  • Stel vragen als je de ander niet begrijpt. Zeker bij het ontvangen van feedback is dit heel belangrijk. Als je de ander namelijk niet begrijpt en de feedback daardoor verkeerd oppakt en misschien verkeerd verwerkt, word je daar later weer op aangesproken en krijgt de ander mogelijk een verkeerde indruk van jou en dat is zonde.
  • Laat de ander uitpraten. Als de ander is uitgesproken, check dan bij jezelf of je begrijpt wat de ander heeft verteld. Zo ja, prima! Zo nee, stel dan vragen om meer duidelijkheid te krijgen.

 

Dit zijn de belangrijkste tips die ik je mee wilde geven. Ik hoop dat je er iets aan hebt! Mocht je er toch niet uitkomen, laat het ons dan weten!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hey! How nice that you clicked on this blog post!

Today I want to talk about NLD and receive feedback. Receiving feedback is something that I personally find quite difficult. I quickly feel personally attacked and even though the feedback is about my work and not about me as a person, I still take it personally. I know that is not necessary and that you can grow from feedback, but that is sometimes easier said than done.

This is what I do when I get feedback:

  • I try to remember that the feedback is not about me (for example, if it is about an assignment I have made)
  • If the feedback is about me as a person, I try to address this as something I can work on. I also realize that it is only one thing of mine. I am made up of so many other things. However, this piece is much easier said than done. For me it also depends on who gives me the feedback. I can have much less from my parents than from classmates.
  • I immediately try to convert the feedback in my head into an action plan. I immediately try to think about how I can apply the feedback. This makes it easier for me to apply the feedback.


You may notice that the link with NLD is missing. Well spotted! I'm going to make that now! If you have NLD, it can be more difficult to read and correctly interpret facial expressions. This can cause miscommunication. This can make you misunderstand feedback, making you feel bad or making the person you were talking to give you a weird look. What are things you can do to avoid a miscommunication?

  • Ask questions if you don't understand the other. This is especially important when receiving feedback. If you do not understand the other and therefore take the feedback incorrectly and perhaps processed it incorrectly, you will be addressed about it later and the other may get the wrong impression of you, which is a shame.
  • Let the other finish. When the other has spoken, check with yourself if you understand what the other has said. If so, fine! If not, ask questions to gain clarity.


These are the most important tips that I wanted to give you. I hope it helps you! If you still can't figure it out, let us know!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Loes Eikelenboom
3 jaar geleden

Hoi,
Mijn naam is Loes en ik heb ook NLD.
Ik lees dit blog nu voor het eerst en ben erg blij dat er zoiets is gemaakt.
Ik las net ook iets over jezelf bewijzen en het feedback ontvangen.
Bij mij op mijn opleiding en op mijn vorige stage werd er weleens gevraagd aan mij of ik de opleiding of de stage wel aankon, omdat ik sommige dingen wat lastiger vind door mijn NLD. Maar als ik zoiets te horen krijg, wil ik juist mezelf bewijzen. Weten jullie misschien hoe ik dit aan kan pakken?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.