NLD en conflicten/ NVLD and conflicts

Gepubliceerd op 17 februari 2021 om 08:30

Er zweeft al maanden, bijna een heel jaar, een heel naar en eng virus over de wereld. En dat virus zorgt ervoor dat er maatregelen getroffen zijn om de schade van de virus zo veel mogelijk in te perken en te voorkomen. Deze maatregelen brengen helaas ook onzekerheid, gespannenheid en frustratie met zich mee. Ik hoop dat alles goed met je gaat, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je met tijden last ervaart. De spanning en stress kan ervoor zorgen dat je sneller boos wordt of sneller geïrriteerd reageert en dan heb je al snel een conflict te pakken. Maar ook buiten corona kun je te maken krijgen met conflicten, bijvoorbeeld op je werk, in je familie of tijdens een les op school. In deze blogpost ga ik je tips geven hoe je met conflicten kunt omgaan, maar voordat ik tips ga geven, maar ik eerst een koppeling met NLD.

Als je NLD hebt, kun je weinig sociale vaardigheden hebben, kun je angst hebben voor ongewone situaties en heb je waarschijnlijk moeite met het herkennen van non-verbale signalen (gebaren, gezichtsuitdrukkingen, e.d.). Als je een conflict hebt, kun je er op verschillende manieren mee omgaan, namelijk door toegeven, vermijden, doordrukken, onderhandelen of samenwerken. Hieronder ga ik de verschillende manieren uitleggen.

  • Toegeven: je zet je eigen belangen opzij, omdat je de relatie tussen jou en de ander belangrijker vindt dan hetgeen waar het conflict over gaan.
  • Vermijden: je vermijdt het conflict, omdat je zowel het conflict als de relatie met de ander niet als prioriteit ziet. Dit klinkt misschien verleidelijk, maar de kans is groot dat het conflict zich later weer oprakelt.
  • Doordrukken: je dringt jouw mening of zienswijze door tegen de ander. Je bent overtuigd van je gelijk en dwingt de ander eigenlijk jouw mening of zienswijze over te nemen.
  • Onderhandelen: beide partijen doen concessies om tot een goede oplossing te komen. Beide partijen kunnen zich vinden in deze oplossingen, beiden hebben water bij de wijn gedaan.
  • Samenwerken: beide partijen laten hun eigen belang los en gaan op zoek naar een gezamenlijk belang. Dit kost tijd, maar het resultaat is vaak de moeite waard.

Het is goed om je bewust te zijn van de manier die jij tijdens het conflict inzet. Als je bijvoorbeeld een toegever bent, mag je best gaan experimenteren met af en toe je mening sterker te laten horen. Als je aan de andere kant juist een doordrukker bent, zal het je sieren als je soms een stapje achteruit doen. Dan krijgt de ander het gevoel ook gehoord te worden en zult je sneller overeenstemming bereiken.

Dan nog wat tips specifiek gericht op het hebben van NLD en het omgaan met conflicten. Ik vertelde hierboven al dat je waarschijnlijk moeite hebt met het zien van non-verbale signalen. Een tip die je tijdens een conflict zou kunnen inzetten, is door goed naar het gezicht te kijken. Het is prima als je googelt op ‘gezichtsuitdrukkingen’ en op die manier een naam probeert te geven aan de emotie die je bij de ander ziet. Ook kan het helpen om even naar een rustige kamer te lopen. Als je NLD hebt, kun je namelijk angst hebben voor ongewone situaties en even een stapje terug doen, kan dan fijn zijn. Op die manier zie je hopelijk helderder wat er aan de hand is, welke conflictstijl je aan het inzetten bent en welke oplossing mogelijk zou kunnen helpen. Tot slot is het ALTIJD belangrijk om in gesprek te gaan met elkaar. Hoe moeilijk het ook is, en hoe zinloos het misschien in het begin lijkt, praten helpt. Praten is ook iets wat jij als NLD’er goed kunt. Je bent waarschijnlijk verbaal heel sterk. Probeer jouw sterke kant in te zetten om het conflict op te lossen. Je kunt het!

Groetjes, Kelly

For months, almost a whole year, a very nasty and scary virus has been floating around the world. And that virus ensures that measures are taken to limit and prevent the damage of the virus as much as possible. Unfortunately, these measures also bring uncertainty, tension and frustration. I hope everything is going well for you, but I can just imagine that you will experience problems at times. The tension and stress can cause you to become angry or irritated more quickly and then you quickly have a conflict. But you can also experience conflict outside of corona, for example at work, in your family or during a lesson at school. In this blog post I am going to give you tips on how to deal with conflicts, but before I give tips, I first link with NVLD.

If you have NVLD, you may have few social skills, you may have a fear of unusual situations and you may have difficulty recognizing non-verbal signals (gestures, facial expressions, etc.). When you have a conflict, you can deal with it in different ways, namely by giving in, avoiding, pushing through, negotiating or working together. Below I am going to explain the different ways.

  • Admit: you put your own interests aside, because you think the relationship between you and the other is more important than what the conflict is about.
  • Avoidance: you avoid the conflict, because you do not see both the conflict and the relationship with the other as a priority. This may sound tempting, but there is a good chance that the conflict will develop again later.
  • Push through: you push your opinion or point of view against the other. You are convinced that you are right and actually force the other to adopt your opinion or point of view.
  • Negotiation: both parties make concessions to arrive at a good solution. Both parties agree with these solutions, both have watered down.
  • Collaboration: both parties let go of their own interests and look for a common interest. This takes time, but the result is often worth it.

It is good to be aware of the way you use during the conflict. For example, if you are a giver, it is best to experiment with expressing your opinion more strongly from time to time. If, on the other hand, you are a persistence, it will adorn you if you sometimes take a step back. Then the other person gets the feeling of being heard and you will reach agreement more quickly.

Then some tips specifically aimed at having NVLD and dealing with conflicts. I already mentioned above that you probably have trouble seeing non-verbal signals. One tip you could use during a conflict is to look closely at the face. It's okay if you Google `` facial expressions '' and try to name the emotion you see in the other person that way. It can also help to walk to a quiet room. If you have NVLD, you may be afraid of unusual situations and taking a step back can be nice. That way you will hopefully see more clearly what is going on, which conflict style you are using and which solution could possibly help. Finally, it is ALWAYS important to talk to each other. How hard it may be, and as pointless as it may seem at first, talking helps. Talking is also something that you as an NVLD'er can do well. You are probably very strong verbally. Try to use your strengths to resolve the conflict. You can do it!

Greetings, Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.