NLD en doelen bereiken/ NVLD and archieving goals

Gepubliceerd op 10 februari 2021 om 10:33

          NLD en doelen bereiken            

 

 

Iedereen heeft doelen, sommige zijn groot en andere wat kleiner.

Kleine doelen zijn bijvoorbeeld het op tijd maken van je huiswerk, of het opruimen van je kamer.  Een groot doel kan bijvoorbeeld zijn om je diploma te halen of je droombaan kunnen uitvoeren. Dit behaal je niet zomaar; je moet er naartoe werken.

 

De SMART methode

Op school hebben wij een methode die we gebruiken voor het halen van onze (stage) doelen. Dit heet de SMART methode en zelf vind ik het best een goede methode en je weet altijd waar je het voor doet.

 

Wat is de SMART methode?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

 

Specifiek: Maak duidelijk wat je precies wilt en schrijf het op zodat je het later ook nog begrijpt.

 

 

Je kunt bijvoorbeeld opschrijven dat je dit jaar meer wilt gaan sporten.

Bedenk dan ook hoe je dat wilt doen dus bijvoorbeeld, ´´ik wil dit jaar elke week minimaal twee uur wandelen´´.  Het is niet erg als het anders loopt maar zo heb je je doel beter voor ogen.

 

Meetbaar: Koppel cijfers aan je doelen, bijvoorbeeld 'ik wil minimaal een 6 staan voor Geschiedenis.' 'Of ik wil voor de zomer 100 euro gespaard hebben.'

 

Acceptabel: Betrek anderen bij je doel, laat je moeder helpen herinneren om je kamer op te ruimen of ga samen met een vriendin wandelen, iets samen doen kan het motiverender maken voor jezelf.

 

Realistisch: Bedenk of je doel ook echt haalbaar is, maak het niet te makkelijk maar ook niet te moeilijk.  Schrijf bijvoorbeeld niet op dat je over twee maanden betere cijfers wilt halen maar schrijf op om welke vakken het vooral gaat.

 

Tijdgebonden:  Geef een deadline aan je doelen; wanneer beginnen ze en wanneer eindigen ze weer? Schrijf bijvoorbeeld niet op dat je wilt sparen voor die mooie fiets maar bedenk ook wanneer je de fiets wilt kopen, op deze manier kan je ook beter plannen aan wat je je geld bijvoorbeeld uitgeeft.

 

 

Tips om vol te houden

 

Volhouden kan best lastig zijn, daarom is het belangrijk om ook op andere manieren met je doelen bezig te zijn. Het is namelijk niet goed om de hele dag met school bezig te zijn of met het feit dat je moet opruimen.  Zorg dat je ook ontspant door iets te doen dat je leuk vindt.

Je kunt bijvoorbeeld met jezelf  afspreken dat je na drie kwartier leren even op je telefoon mag of een spelletje gaat spelen met je zusje.

Ook helpt het om iets leuks in het vooruitzicht te hebben, zo kun je denken aan iets wat je in het weekend gaat doen maar ook dat je jezelf na een lange wandeling best op een warme kop chocolade melk of wat anders lekkers mag trakteren.

Zorg ook dat je een ding tegelijk doet, als je NLD hebt kan je hoofd nog wel eens 'overstromen' en vergeet je wat je allemaal moet doen.

Ga dus niet al wandelend woordjes stampen of je spaardoel uitwerken terwijl je de was opvouwt. Dit kan trouwens voor sommige mensen wel werken, maar vaak is het ook goed om je even op een ding te focussen.

 

Hopelijk hebben jullie hier wat aan, tot de volgende keer

 

Marit

 

 

 

 

NVLD and achieving your goals

 

Everyone has goals, some are big and some are smaller. Small goals are, for example, doing your homework on time, or tidying up your room. For example, a big goal could be to graduate or to be able to do your dream job. You cannot achieve this just like that, you have to work towards it.

 

 

 The SMART method

At school we have a method that we use to achieve our (internship) goals. This is called the SMART method and I think it is quite a good method and you always know what you are doing it for. What is the SMART method? SMART stands for specific, measurable, acceptable, realistic and time-bound.

 

Specific: Make it clear what exactly you want and write it down so that you still get it later. For example, you can write that you want to exercise more this year. Think about how you want to do that, so for example, ´´I want to walk at least two hours every week this year´´. It is okay if things go differently, but this way you have your goal in mind.

 

Measurable: Link numbers to your goals, for example I want at least a B for History. Or I want to have saved 100 euros by the summer.

 

Acceptable: Involve others in your goal, have your mom remind you to tidy up your room or go for a walk with a friend, doing something together can make it more motivating for yourself.

 

 

Realistic: Consider whether your goal is actually achievable, don't make it too easy, but don't make it too hard. For example, do not write down that you want to get better grades in two months, but write down which subjects it mainly concerns.

 

Time-bound: Set a deadline for your goals, when do they start and when they end again. For example, do not write down that you want to save for that super pretty and fast bike but also consider when you want to buy the bike, in this way you can also better plan what you will spend your money on.

 

 

Motivation tips

 

Sustaining can be hard, so it is important to work with your goals in other ways. It is not good to be busy with school all day or with the fact that you have to clean up. Make sure you also relax by doing something you enjoyable. For example, you can set with yourself that after 45 minutes of studying you can go on your phone or play a game with your sister. It also helps to have something nice to look forward to, for example, you can think of something you will do on the weekend, but also that you can treat yourself to on a hot chocolat or something else after a long walk. Also make sure you do one thing at a time, if you have NVLD your head can sometimes "flood" and you forget what you have to do. So do not stamp words while walking or work out your savings goal while folding the laundry. This can work for some people, but often it is also good to focus on one thing.

 

 

I hope this will help you,

 

Until next time, Marit

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.