NLD en de overstap naar een nieuwe school / NVLD and the transition to a new school

Gepubliceerd op 3 februari 2021 om 12:17

Hallo allemaal,

 

Deze week gaat de blogpost over de overstap naar een nieuwe opleiding/school. Het is altijd spannend om naar een nieuwe school te gaan. Dat kan zijn naar de middelbare school of naar het MBO of zelfs naar het HBO. Voor veel kinderen, pubers, jong volwassenen of zelfs volwassenen die nog aan een opleiding beginnen, kan  is het eng of spannend zijn, maar voor mensen met NLD is die stap nog even een stukje lastiger, omdat ze minder goed tegen veranderingen kunnen en vaak problemen hebben met plannen. Nieuwe omgeving, nieuwe docenten, nieuwe klasgenoten, andere vakken……… Vaak komt daar reizen naar een ander dorp of andere stad bij, waarbij je dan eventueel ook nog uit moet zoeken welke bus en/of trein je moet hebben, om nog maar niet te spreken over de reis zelf (bv eventuele overstappen e.d.).

 

Dit kan (te) veel prikkels veroorzaken bij mensen met NLD, waardoor ze onzeker of onrustig worden of zelfs bang worden om naar een nieuwe school te gaan. Tevens hebben ook veel mensen met NLD het idee dat anderen verkeerd over hen denken of hen raar vinden, omdat mensen met NLD anders reageren en/of doen dan andere (“normale”) mensen.

 

Zelf had ik hier ook moeite mee, vooral toen ik naar het MBO ging. Ik had er vooral moeite mee, omdat ik bang was over wat anderen mij dachten (aangezien de meesten een stuk ouder zijn dan ik). Daarom heb ik er voor gekozen om in de klas te vertellen dat ik NLD heb, wat NLD is en dat ik daardoor soms anders denk, reageer of doe. Ik zal niet zeggen dat je dit ook meteen moet doen, want niet iedereen zal dit willen of durven (wat heel begrijpelijk is) en vooral op de middelbare school zal lang niet iedereen dit accepteren of begrijpen. Zelf heb ik wel gemerkt dat op het MBO, waar iedereen wat ouder is, het beter begrijpt en je makkelijker accepteert.

 

Wat het reizen betreft kun je, als jij en/of je ouders de route hebt uitgestippeld, in de vakantie of in het weekend alvast met een vriend(in) of met je ouder(s) deze route/reis uitproberen, zodat je kan oefenen waar je op moet stappen, eventueel over moet stappen en waar je uit moet stappen.

 

Het is ook heel handig als je naar een nieuwe school gaat, je zo snel mogelijk aangeeft dat je NLD hebt. Dit kun je bijvoorbeeld doen, door je psychologische rapport toe te sturen (zoals mijn ouders hebben gedaan, toen ik naar de middelbare school ging) of het gewoon tegen bijvoorbeeld je SLB’er of mentor te vertellen. Je kunt natuurlijk ook als je naar een open dag gaat, alvast vragen of die school bekend is met NLD en of ze hier ook rekening houden met deze leerlingen?! Nog een tip die ik kan geven: Probeer (hoe moeilijk soms ook) zo “normaal” mogelijk te doen, maar je niet heel anders te gedragen. Blijf ten alle tijden jezelf!!

Anders gezegd; ga niet plotseling heel druk en populair doen, maar zonder je ook niet gelijk af.

Probeer gewoon aan te haken bij een aantal nieuwe klasgenoten. Er zijn altijd klasgenoten, die net als jij, zenuwachtig zijn en graag contact willen leggen.

Ik hoop dat deze blogpost je een beetje helpt, op weg naar een nieuwe of vervolg opleiding of school?!

Verder kun je altijd via Het NLD Plan (bijvoorbeeld op Facebook) in contact proberen te komen met anderen met NLD, om elkaar te helpen of ervaringen uit te wisselen of een vraag stellen aan één van ons.

 

Tot de volgende keer.

Groetjes Anouck

Hello everyone,

 

This week the blog post is about the transition to a new education / school. It's always exciting to go to a new school. This could be to secondary school or to another study. For many children, adolescents, young adults or even adults who are still starting an education, it can be scary or exciting, but for people with NVLD that step is a bit more difficult, because they are less able to cope with changes and often have problems. have with plans. New environment, new teachers, new classmates, other subjects ……… Often, traveling to another village or city is added, whereby you may also have to find out which bus and / or train you need to take, not to mention to talk about the trip itself (eg possible transfers, etc.).

 

This can cause (too) many stimuli in people with NVLD, making them insecure or restless or even afraid to go to a new school. Many people with NLD also have the idea that others think wrong about them or find them strange, because people with NVLD react and / or act differently than other (“normal”) people.

 

I also had trouble with this myself, especially when I went to MBO (a study direction in the Netherlands). I especially struggled because I was afraid of what others thought of me (since most of them are a lot older than me). That is why I chose to tell in class that I have NVLD, what NVLD is and that I sometimes think, react or act differently. I will not say that you should do this right away, because not everyone will want or dare (which is very understandable) and especially in high school, not everyone will accept or understand this. But I have noticed that at the MBO, where everyone is a little older, understands better and accepts you more easily.

 

As far as traveling is concerned, if you and / or your parents have mapped out the route, you can try out this route / journey during the holidays or at the weekend with a friend or your parent (s), so that you can practice where to step on, possibly switch and where to step off.

 

It is also very useful if you go to a new school, you indicate as soon as possible that you have NVLD. You can do this, for example, by sending your psychological report (as my parents did when I went to high school) or simply by telling your SLB or mentor, for example. If you go to an open day, you can of course also ask whether that school is familiar with NVLD and whether they also take these students into account ?! Another tip I can give: Try (however difficult at times) to act as “normal” as possible, but not behave very differently. Stay yourself at all times !!

In other words; do not suddenly become very busy and popular, but do not immediately separate yourself.

Just try to hook up with some new classmates. There are always classmates who, like you, are nervous and want to make contact.

I hope this blog post helps you a bit, on your way to a new or further education or school ?!

Furthermore, you can always try to get in touch with others with NVLD via Het NLD Plan (for example on Facebook), to help each other or to exchange experiences or to ask a question to one of us.

 

Until next time.

Greetings Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.