NLD en jezelf haten / NVLD and hating yourself

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 16:56

Hey, welkom. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Zoals je al aan de titel hebt gezien (misschien is het zelfs wel de reden dat je op deze blogpost hebt geklikt), gaat deze post over NLD en jezelf haten. Haten is een enorm groot woord, maar ik weet dat er mensen zijn die zeggen zichzelf te haten. Natuurlijk hoop ik dat het niet echt zo ver gaat. Ik hoop dat er niemand is die zichzelf haat. Maar het leven kan moeilijk zijn. Je kan jezelf naar het leven staan. Om een heleboel redenen. 

Voordat ik verderga, wil ik een disclaimer toevoegen: Denk je aan zelfmoord of denk je eraan om jezelf iets aan te doen zoals jezelf snijden? Praat erover met iemand die je vertrouwt of neem contact op met de 113 zelfmoordpreventie hulplijn. Zij zijn betrouwbaar en zullen je altijd helpen: 0800-0113

 

Laten we dan nu verder gaan. Jezelf haten, wat is dat eigenlijk? Het woord haten, komt van haat. Haat is een gevoel van diepe afgunst richting iets of iemand. Haat kan zelfs in relatie tot de dood staan. Een woord dat minder ver gaat dan haat, is 'hekel.' Als je een hekel aan iets om iemand hebt, vind je datgene of die persoon weliswaar heel vervelend, maar gaat het niet om een vijandschap. Vijandschap markeert het verschil tussen 'haten' en 'een hekel hebben aan.' Er zijn mogelijk veel mensen die het woord 'haat' gebruiken terwijl ze eigenlijk 'hekel' bedoelen. Het kan ook zo zijn dat iemand het gevoel heeft zo diep in de put te zitten, dat het woord 'haat' het meest in de buurt komt van het gevoel. 

Een gevoel van haat heeft iedereen waarschijnlijk weleens gehad. Haat hoort bij de emotie boosheid, maar kan ook bij verdriet horen. Een gevoel van haat kan een hele tijd duren. Het kan kort zijn, maar ook lang. Het kan zelfs zo ver gaan dat je uiteindelijk niet meer in staat bent om helder na te denken. 

 

Laten we de koppeling maken met jezelf haten. Je kunt jezelf haten om een heleboel verschillende redenen. Hiermee bedoel ik niet 'ik heb mijn pen laten vallen', maar 'ik vind mezelf vreselijk, ik ben dom, kom niet mee met de rest van mijn klasgenoten en heb geen vrienden/vriendinnen. Ik zou willen dat ik geen NLD (/Autisme/ADHD, ADD, PDD-NOS) had, dan word ik misschien niet meer gepest.' Op zo'n moment als in het laatste voorbeeld, zie je een diepe afgunst waaruit een diep verdriet volgt. Het gaat hier over iets dat niet is aan te passen. Wat je ook ziet is dat de persoon in het voorbeeld duidelijk last ervaart van hetgeen dat er speelt (in dit geval NLD). Dit maakt dat de persoon zichzelf kan gaan haten. Wanneer er geen last zou zijn, is de kans veel minder groot dat je jezelf haat of gaat haten. 

 

Als je NLD hebt, kun je hier dusdanig last van hebben dat er een kans bestaat dat je jezelf gaat haten of denkt te haten. Dit kan om verschillende redenen zijn. Misschien word je gepest, kom je niet mee op school, merk je dat alles extra moeite en energie kost, krijg je het niet voor elkaar om iets anders te doen naast school of is het een opeenstapeling van factoren. Het is allemaal mogelijk. Niet iedereen die dit ervaart zal zichzelf haten. Dat heeft te maken met de verdere omstandigheden waarin de persoon leert. Heb je een stabiele thuissituatie en een paar leuke hobby's? Dan zijn er al veel meer 'leuke' dingen in je leven die ervoor zorgen dat je geen haatgevoelens voelt. Heb je deze leuke dingen niet of minder? Dan is de kans groter dat je haatgevoelens voelt. 

 

Maar wat kun je nu doen als je jezelf haat? 

Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt doordat iedereen anders is en dus iets anders nodig heeft. Net als dieren. Het ene dier houdt van planten om te eten en het andere dier eet liever vlees. Als je het dier dat planten eet, vlees geeft, zal hij het niet opeten. Hij heeft immers planten nodig. Zo is het ook bij mensen. Voor de ene mens is het belangrijk om te praten over hoe hij/zij zich voelt en voor de andere mens is het belangrijk dat hij/zij zich even terug kan trekken om alles te laten bezinken. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Hieronder zal ik er een aantal neerzetten:

  • Praat over hoe je je voelt met iemand die je vertrouwt. Dat kunnen je ouders zijn, familie, partner, een goede vriend of vriendin, iemand van school of je werk, iemand van de kerk of een professional zoals een psycholoog of maatschappelijk werker.
  • Trek je even terug en neem wat tijd voor jezelf. Doe iets wat je leuk vindt
  • Kleur! Kleuren in een kleurboek kan heel rustgevend zijn
  • Luister naar muziek, er is zoveel muziek gemaakt dat er over iedere situatie wel een liedje is geschreven!
  • Beweeg! Beweging kan helpen om je beter te voelen

 

En als laatste, onthoud dat dit gevoel niet altijd blijft. Heb je nou het idee dat dit toch zo is? Praat hier dan over. Maak dit duidelijk aan de buitenwereld. Op welke manier dan ook, maar doe jezelf geen pijn. Om hulp vragen is geen zonde. We zijn hier op de wereld om elkaar te helpen!

 

Tot volgende week!

Isabelle

 

 

Hey, welcome. I hope you are well. As you can see from the title (maybe even the reason you clicked on this blog post), this post is about NLD and hating yourself. Hate is a huge word, but I know there are people who say they hate themselves. Of course I hope it doesn't really go that far. I hope there is no one who hates themselves. But life can be difficult. You can take yourself to life. For a lot of reasons.

Before continuing, let me add a disclaimer: Are you thinking about suicide or thinking about harming yourself like cutting yourself? Talk to someone you trust or contact the emergency line. They are reliable and will always help you.

 

Then let's move on now. Hating yourself, what is that really? The word hate comes from hate. Hatred is a feeling of deep envy towards someone or something. Hatred can even be related to death. A word that goes less than hate is "hate." If you hate something about someone, you may find that or that person very annoying, but it is not enmity. Enmity marks the difference between "hate" and "hate." There may be many people who use the word 'hate' when they actually mean 'hate'. It may also be the case that someone feels so deeply depressed that the word 'hate' comes closest to the feeling.

Everyone has probably had a sense of hatred at some point or another. Hatred is part of the emotion of anger, but can also be part of sadness. A sense of hatred can last for a long time. It can be short, but also long. It can even go so far that you will eventually no longer be able to think clearly.

 

Let's make the link with hating yourself. You can hate yourself for many different reasons. By this I don't mean 'I dropped my pen', but 'I think I'm terrible, I'm stupid, don't go with the rest of my classmates and don't have any friends. I wish I didn't have NVLD (/ Autism / ADHD, ADD, PDD-NOS), then maybe I won't be bullied anymore. ' At such a moment as in the last example, you see a deep envy from which follows a deep sadness. This is about something that cannot be adjusted. What you also see is that the person in the example clearly experiences problems with what is going on (in this case NVLD). This makes the person hate themselves. If there were no burden, you are much less likely to hate or hate yourself.

 

If you have NVLD, you can be so bothered by this that there is a chance that you will hate or think you hate yourself. This can be for various reasons. Maybe you are bullied, you do not come to school, you notice that everything takes extra effort and energy, you cannot manage to do something else besides school or it is an accumulation of factors. It is all possible. Not everyone who experiences this will hate themselves. This has to do with the further circumstances in which the person learns. Do you have a stable home situation and a few nice hobbies? Then there are many more 'nice' things in your life that ensure that you do not feel any feelings of hatred. Do you not have these nice things or less? Then it is more likely that you will feel hatred.

 

But what can you do now if you hate yourself?

That question is not an easy one to answer. That's because everyone is different and therefore needs something different. Just like animals. One animal likes plants to eat and another animal prefers to eat meat. If you give meat to the animal that eats plants, it will not eat it. After all, he needs plants. It is the same with humans. For one person it is important to talk about how he / she feels and for another person it is important that he / she can withdraw for a while to let everything sink in. So there are several options. Below I will list a number of them:

  • Talk about how you feel with someone you trust. This could be your parents, family, partner, a close friend, someone from school or work, someone from the church, or a professional such as a psychologist or social worker.
  • Take a break and take some time for yourself. Do something you enjoy
  • Color! Coloring in a coloring book can be very calming
  • Listen to music, so much music has been made that a song has been written about every situation!
  • Move! Exercise can help you feel better


And lastly, remember that this feeling doesn't always last. Do you have the idea that this is the case? Then talk about this. Make this clear to the outside world. In any way, but don't hurt yourself. Asking for help is not a sin. We are here in the world to help each other!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.