NLD en zelfvertrouwen/NVLD and confidence

Gepubliceerd op 20 januari 2021 om 13:04

Hallo allemaal, wat leuk dat jullie deze blogpost lezen. Vandaag ga ik schrijven over NLD en zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen, wat is dat eigenlijk?  Zelfvertrouwen betekent dat je vertrouwen hebt in jezelf en in je eigen kunnen. Ik zal het toelichten aan de hand van een voorbeeld. Stel, je moet een presentatie houden. Dan kun je heel zelfverzekerd zijn en je ontspannen voelen, dan ga je met zelfvertrouwen voor je publiek staan. Het kan ook zijn dat je je erg onzeker en gespannen voelt. Dan voel je op dat moment weinig zelfvertrouwen. Je bent bang dat het mis gaat en hebt dus weinig vertrouwen in jezelf dat het goed komt. Oké, dat was de uitleg rondom het woord ‘zelfvertrouwen’.

Nu ga ik uitleggen wat de koppeling is met NLD. Als je NLD hebt, wordt je vaak geconfronteerd met het niet kunnen van bepaalde dingen, bijvoorbeeld het zien van non-verbale signalen. Dat kan je erg onzeker maken. Ook hebben mensen met NLD vaak moeite met sociale vaardigheden, rekenen en de fijne motoriek. Dat zijn allemaal dingen waardoor je zelfvertrouwen minder sterk kan worden. En dat ergens wel begrijpelijk, maar het is ook heel jammer. Jammer omdat je je tekortkomingen dan sterker laat wegen dan je kwaliteiten. En geloof me, iedereen heeft kwaliteiten. Een jaar of twee geleden was ik enorm onzeker. Die onzekerheid werd door mijn opleiding destijds alleen maar versterkt en mijn zelfvertrouwen zakte tot een dieptepunt. Dat was heel naar. Na een moeilijk, maar o zo leerzaam, jaar maakte ik de keuze te stoppen met mijn opleiding en een nieuwe studie te zoeken. Het werd de opleiding onderwijsassistent. Ik vond het reuzespannend om in een nieuwe klas te komen, nieuwe docenten te hebben, een nieuwe werkwijze, andere verwachtingen, en ga zo nog maar even door. Alles was nieuw en dat vond ik doodeng. Maar vanaf de eerste dag mocht ik zijn wie ik ben, werden mijn kwaliteiten en aandachtspunten omarmd en had ik een fijne stage. Stapje voor stapje werd mijn zelfvertrouwen groter. Ik leerde mijn kwaliteiten in te zien en mijn aandachtpunten te ontwikkelen en te omarmen. Dat is, denk ik, het beste medicijn tegen weinig zelfvertrouwen. Mijn lieve vriendinnen en familie waren daarnaast een grote steun voor me. Dus, ga op zoek naar de kwaliteiten en omarm je aandachtpunten en kwetsbaarheden. Dat maakt ons mensen, want iedereen heeft ze. Omring je met mensen die van je houden en die je nemen zoals je bent. Iedereen heeft mooie kanten en ontwikkelkanten en dat is oké. Accepteer je NLD, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En onthoud dat je ook minder zonnige dagen mag hebben. Of zoals rapper Snelle dat heel mooi in zijn liedje ‘Kleur’ verwoord: ‘Je mag wegrennen, als je maar wel weer terugkomt.'

Lieve allemaal, ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat en dat deze blogpost mag bijdragen aan jullie zelfvertrouwen. Ga op zoek naar je kwaliteiten, wat die heb je! En probeer je aandachtpunten en kwetsbaarheden te omarmen. Het komt goed. Je bent een mooi mens en je mag er zijn!

Groetjes Kelly

Hello everyone, how nice that you are reading this blog post. Today I am going to write about NVLD and self confidence.

Self-confidence, what is that really? Self-confidence means that you have confidence in yourself and in your own abilities. I will explain it with an example. Suppose you have to give a presentation. Then you can be very confident and feel relaxed, then you go for your audience with confidence. You may also feel very insecure and tense. Then you feel little self-confidence at that moment. You are afraid that things will go wrong and therefore have little confidence in yourself that things will go well. Okay, that was the explanation of the word 'confidence'.

Now I will explain what the link is with NVLD. If you have NVLD, you are often confronted with not being able to do certain things, for example seeing non-verbal signals. That can make you very insecure. People with NLD also often have difficulty with social skills, arithmetic and fine motor skills. These are all things that can make your self-confidence less strong. And that is understandable, but it is also very unfortunate. A pity because you allow your shortcomings to outweigh your qualities. And believe me, everyone has qualities. A year or two ago I was very insecure. That uncertainty was only reinforced by my education at the time and my self-confidence dropped to a low point. That was very unpleasant. After a difficult, but oh so educational year, I made the choice to quit my education and look for a new study. It became the teaching assistant training. I thought it was really exciting to get into a new class, to have new teachers, a new way of working, different expectations, and so on. Everything was new and I found that terrifying. But from day one I was allowed to be who I am, my qualities and points of interest were embraced and I had a nice internship. Step by step my self-confidence grew. I learned to see my qualities and to develop and embrace my points of interest. That is, I think, the best medicine for low self-esteem. My dear friends and family were also a great support to me. So, look for the qualities and embrace your concerns and vulnerabilities. That makes us human, because everyone has them. Surround yourself with people who love you and take you for who you are. Everyone has good sides and development and that's okay. Accept your NVLD, however difficult that may be. And remember that you can also have less sunny days. Or as rapper Snelle puts it very nicely in his song 'Kleur': 'You can run away, as long as you come back'.

Dear everyone, I hope you are all doing well and that this blog post may contribute to your self-confidence. Look for your qualities, what do you have! And try to embrace your concerns and vulnerabilities. It'll be fine. You are a beautiful person and you can be there!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.