NLD en ouders / NVLD and parents

Gepubliceerd op 2 december 2020 om 13:32

Ja, NLD en ouders, dat kan misschien nog wel een ding zijn. Je ouders begrijpen jou en dat je NLD hebt misschien heel goed, of ze begrijpen het half, of ze begrijpen het misschien niet of helemaal niet. Dat kan voor jou als zoon of dochter best lastig zijn. 

 

Misschien merk je weleens aan je ouders dat ze rare dingen zeggen, voor jouw gevoel beledigend over komen of jou niet eens zien staan. Je weet dan niet goed wat je moet zeggen of doen en een driftbui kan het gevolg zijn. Of je trekt je juist enorm terug en wil niks meer met je ouders te maken hebben. 

 

Wat soms nog lastiger kan zijn om te begrijpen, is dat ouders ook een mens zijn naast het 'ouder' zijn van jou. Voordat ze ouders werden van jou, hadden ze verwachtingen over hoe het zou zijn om een kindje te krijgen. Toen later bleek dat hun kindje niet helemaal mee kwam op school, misschien niet zoveel vriendjes en vriendinnetjes had, soms driftbuien had en jou als ouder regelmatig niet leek te begrijpen, werden ze ongerust. Later bleek dat hun kind NLD heeft. Dat kan voor ouders een schok zijn. Ze hadden dit niet verwacht en weten misschien niet meteen hoe ze hun kind kunnen helpen. Gelukkig vinden de meeste ouders hier een weg in. Maar wat nou als ze die niet vinden? Hoe ga jij dan als zoon of dochter hiermee om? Dit zijn een aantal tips:

  1. Vraag door. Laat het er niet bij zitten als je je ouders niet begrijpt of als ze dingen doen die voor jou niet logisch zijn. Vraag waarom ze zo doen en ga het gesprek aan. 
  2. Wacht even af. Het kan best zo zijn dat je ouders nog niet klaar zijn met iets uitleggen of dat ze er later nog op terugkomen.
  3. Laat je ouders uitpraten. Misschien komt de clue van het verhaal nog en wordt het dan alsnog duidelijker voor je. Zo niet? Vraag dan door.

 

Hopelijk heb je iets aan deze tips! Mocht het niet werken? Laat het ons dan weten!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Yes, NVLD and parents, that could be one more thing. Your parents may understand you and that you have NVLD very well, or they may understand it partially, or they may not understand it or not at all. That can be quite difficult for you as a son or daughter.

 

You may notice from your parents that they say strange things, seem insulting to you, or don't even notice you. You are not sure what to say or do and a tantrum can be the result. Or you withdraw enormously and don't want to have anything to do with your parents anymore.

 

What can sometimes be more difficult to understand is that parents are also human in addition to being 'parent' to you. Before they became parents to you, they had expectations of what it would be like to have a baby. When it later turned out that their child was not quite coming to school, maybe didn't have that many boyfriends and girlfriends, sometimes had tantrums and regularly didn't seem to understand you as a parent, they became worried. Later it turned out that their child has NVLD. That can come as a shock to parents. They did not expect this and may not immediately know how to help their child. Fortunately, most parents find a way in this. But what if they don't find it? How do you as a son or daughter deal with this? Here are some tips:

  1. Continue to ask. Don't give up if you don't understand your parents or if they do things that don't make sense to you. Ask why they act like that and start the conversation.
  2. Wait a minute. It may well be that your parents are not finished explaining something or that they will come back to it later.
  3. Let your parents finish. Maybe the clue of the story will come and it will become clearer to you. If not? Then keep asking.


Hopefully these tips help you! Should it not work? Let us know!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.