Decemberstress en NLD? Help! / December stress and NVLD? Help!

Gepubliceerd op 25 november 2020 om 13:04

Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie deze blogpost lezen! Ik ga vandaag wat schrijven over het hebben van NLD in combinatie met de decemberstress. Volgens mij heeft iedereen daar jaarlijks last van, ik ook. Hoe gezellig de decembermaand ook is, vermoeiend en stressvol is het ook. In december vieren we in Nederland Sinterklaas en die gezelligheid (en soms onrust) barst half november los als de goedheiligman voet aan wal zet in Nederland. Zodra de Sint weer terug is naar Spanje, staat het volgende feest alweer voor de deur: Kerst. En zodra de Kerstman weer is vertrokken met zijn arrenslee, staan de oliebollen en champagne alweer klaar. Kortom, de decembermaand is reuzegezellig, maar ook behoorlijk stressvol en hectisch. Nu is dit zo opschrijf, besef ik dat de feestmaand er dit jaar heel anders zal uitzien. Ik hoop dat we ondanks alles toch fijne feestdagen kunnen vieren met de mensen die ons het meest dierbaar zijn. Hieronder zal ik je een paar tips geven om de feestdagen goed voor te bereiden.

  • Tip 1: Maak nu al een lijstje met mensen die je tijdens de feestdagen fysiek wilt bezoeken en maak een ander lijstje met de mensen die je misschien via Skype gaat zien of die je gaat opbellen. Bedenk goed wat mogelijk is qua fysieke bezoeken. Het laatste wat we willen is een derde golf besmettingen in januari als gevolg van teveel bezoeken tijdens de feestdagen.

 

  • Tip 2: Als je duidelijk hebt wie je fysiek gaat zien en wie niet, kun je daarop je inkopen aanpassen. Zorg dat je pakketjes ongeveer twee weken voor Kerst verstuurd, want anders heb je kans dat ze niet op tijd aankomen bij de ontvanger. Je kunt er dan eventueel een briefje opplakken met ‘Openen tijdens Kerst’, zodat de ontvanger toch een Kerstcadeautje heeft.

 

  • Tip 3: Denk niet alleen aan je familie, maar ook aan de mensen om je heen. Misschien kan die alleenstaande ouder aan het einde van de straat wel een lief kaartje gebruiken of kun je die hulpbehoevende mevrouw op nummer 45 wel een keertje soep brengen. Omkijken naar een ander is in deze tijd heel belangrijk!

 

En tot slot, vergeet niet te genieten! Dat is ook echt heel belangrijk! Geniet wat het fysieke contact (uiteraard met inachtneming van de richtlijnen) en koester de waardevolle momenten. Voor je het weet is deze drukke, hectische, gezellige en bijzondere maand alweer voorbij.

Alvast fijne en veilige feestdagen en blijf gezond!
Groetjes, Kelly

Hello everyone,

How nice that you are reading this blog post! Today I am going to write about having NVLD in combination with the December stress. I think everyone suffers from this every year, including me. No matter how cozy the month of December is, it is tiring and stressful. In December we celebrate Sinterklaas in the Netherlands and that cosiness (and sometimes unrest) erupts in mid-November when the saintly man sets foot in the Netherlands. As soon as Saint Nicholas returns to Spain, the next party is already upon us: Christmas. And as soon as Santa has left with his horse-drawn sleigh, the donuts and champagne are ready again. In short, the month of December is very pleasant, but also quite stressful and hectic. Now this is written down like this, I realize that the festive month will look very different this year. I hope that in spite of everything we can still celebrate a happy holiday with the people who are most dear to us. Below I will give you a few tips to prepare well for the holidays.

  • Tip 1: Make a list now of the people you want to visit physically during the holidays and make another list of the people you might see or call via Skype. Consider carefully what is possible in terms of physical visits. The last thing we want is a third wave of infections in January due to too many visits during the holiday season.

    • Tip 2: If you have clear who is going to see you physically and who is not, you can adjust your purchasing accordingly. Make sure you send packages about two weeks before Christmas, otherwise you have the chance that they will not arrive at the recipient on time. You can then stick a note on it with 'Open during Christmas', so that the recipient still has a Christmas present.

    • Tip 3: Don't just think about your family, but also about the people around you. Perhaps that single parent at the end of the street could use a sweet ticket or you could bring soup to that needy lady at number 45. Looking after someone else is very important in these times!

And finally, don't forget to enjoy! That is really very important! Enjoy some physical contact (observing the guidelines, of course) and cherish the valuable moments. Before you know it, this busy, hectic, fun and special month is already over.

Happy and safe holidays and stay healthy!
Greetings, Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.