NLD en de grote boze wereld / NVLD and the big bad world

Gepubliceerd op 4 november 2020 om 10:11

Hallo allemaal, wat leuk dat jullie deze blogpost lezen!

Vandaag ga ik schrijven over NLD en zelfredzaamheid. Voor mensen zonder NLD is het soms al lastig om zich staande te houden in de grote boze wereld, maar als je NLD hebt, kan dit nog lastiger zijn. Ik ga vandaag antwoord geven op de vraag hoe je jezelf kunt redden in de drukke maatschappij. Ook ga ik tips geven hoe je kunt omgaan met groepsdruk en schooldruk. Zijn jullie er klaar voor? Dan ga ik beginnen 😊

Oké, de drukke maatschappij vraagt veel van onze aandacht, zowel verbaal als non-verbaal. Het verbale stukje is voor jongeren met NLD vaak nog wel te doen, maar bij de non-verbale communicatie gaat het mis. Dat is niet erg, je bent met NLD geboren en dat is ook een stukje van jou. Dat is echt helemaal prima. Wat wel vaak lastig kan zijn, is de acceptatie en het begrip van de mensen om je heen. Hiermee bedoel ik niet alleen je familie en vrienden, maar ook je klasgenoten, collega’s, kennissen, buren en alle andere mensen waarmee je contact hebt. Momenteel zal het contact meer online zijn dan fysiek, maar er komt een moment waarop we weer lekker met veel vrienden kunnen chillen en waarop we weer met (veel) meer mensen te maken krijgen. Al deze mensen communiceren niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal. Die kleine non-verbale signalen die zijn de hele dag door afgeven, kunnen heel lastig op te pikken zijn voor iemand met NLD. Zoals ik net als schreef, dat hoort ook bij jou. Probeer het te accepteren, je bent goed zoals je bent. Wat ik je wel wil meegeven, is dat openheid tegenover mensen die je vaak ziet (klasgenoten, collega’s, e.d.) vaak heel goed helpt. Als je uitlegt wat non-verbale communicatie is en dat juist deze informatie voor jou heel moeilijk op te pikken is, dan zullen zij dat hopelijk begrijpen. Leg uit dat je er niks aan kunt doen en dat je altijd NLD zult blijven hebben. Soms vergeten mensen na een paar weken wat je hebt verteld, zonder opzet. Leg dan nogmaals rustig uit wat er speelt en waar je tegenaan loopt, dan kun je hopelijk op begrip rekenen.

Dan had ik beloofd om nog tips te geven om om te gaan met groepsdruk en schooldruk. Nou, ik begin met de eerste, het omgaan met groepsdruk. Allereerst, wat is eigenlijk groepsdruk? Groepsdruk betekent dat een groep vaak onbewust druk uitoefent op haar leden met als doel dat iedereen zich op dezelfde manier gedraagt. Een stereotypisch voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de gothics. Zij dragen allemaal zwarte kleding en donkere make-up. Als je dat niet draagt, hoor je niet bij de groep. Dat gebeurt ook op scholen en in vriendengroepen. De belangrijkste tip die ik heb om hiermee om te gaan is: vraag jezelf steeds af of je deze keuze ook zonder de groep gemaakt zou hebben. Dat klinkt misschien vaag, maar op die manier blijf je wel dichtbij jezelf. Als jij die donkergroene trui echt prachtig vindt, maar je twijfelt of anderen het wel accepteren, probeer dan toch voor jezelf te kiezen. Dat is heel moeilijk, ik weet het, maar uiteindelijk zul je trots zijn op jezelf dat je voor jezelf bent opgekomen. Jij vond die trui heel mooi, dus jij mag deze dragen. Punt. Geen discussie mogelijk.

Dan mijn tips om om te gaan met schooldruk. Ja, die kan soms hoog zijn, dat merk ik zelf ook. Ik zit momenteel in mijn afstudeerjaar op het MBO en ik merk dat de schooldruk behoorlijk hoog is. Dat geldt overigens niet alleen voor afstudeerjaren hoor, want ik vond de schooldruk op de havo ook hoog. Nou, deze ervaringsdeskundige gaat wat tips geven 😉

  • Tip 1: Maak een lijstje met taken die je moet doen voor school.
  • Tip 2: Schrijf achter de taken de datum waarop de taak af moet zijn.
  • Tip 3: Maar nu een lijstje op chronologische volgorde waarop de taken af moeten zijn. Zet hierbij de taak die het eerst af moet zijn bovenaan.
  • Tip 4: Geef nu de leertaken een andere kleur dan de huiswerktaken en overige taken. Kleur zorgt vaak voor overzicht.
  • Tip 5: Maak nu een planning in je agenda. Wanneer heb je tijd om aan school te werken? En hoeveel tijd heb je nodig voor iedere taak? Welke taken hebben echt prioriteit?
  • Tip 6: Bespreek je planning eventueel met een klasgenoot, goede vriend(in) en/of je mentor op school. Hulp vragen is prima!

Nou, dat was weer een lang verhaal! Ik hoop enorm dat ik je een beetje verder heb kunnen helpen. Hou vol, het komt goed! Dikke knuffel van het NLD-team.

Groetjes, Kelly

Hello everyone, how nice that you are reading this blog post!

Today I am going to write about NLVD and self-reliance. For people without NLVD it is sometimes difficult to hold their own in the big bad world, but if you have NLVD it can be even more difficult. Today I am going to answer the question of how you can save yourself in a busy society. I will also give tips on how to deal with peer pressure and school pressure. Are you ready? Then I'll start 😊

Okay, the busy society demands a lot of our attention, both verbally and non-verbally. The verbal part is often still feasible for young people with NLVD, but it goes wrong with non-verbal communication. That's okay, you were born with NLVD and that's part of you too. That's really fine. What can often be difficult is the acceptance and understanding of the people around you. By this I mean not only your family and friends, but also your classmates, colleagues, acquaintances, neighbors and all other people you interact with. At the moment the contact will be more online than physical, but there will come a time when we can relax with many friends and when we will have to deal with (many) more people. All these people communicate not only verbally, but also non-verbally. Those little nonverbal cues that are sending out throughout the day can be very difficult for someone with NLVD to pick up. As I just wrote, that also belongs to you. Try to accept it, you are good just the way you are. What I would like to share with you is that openness to people you often see (classmates, colleagues, etc.) often helps very well. If you explain what non-verbal communication is and that this information is very difficult for you to pick up, hopefully they will understand. Explain that there is nothing you can do about it and that you will always have NLVD. Sometimes people forget what you have said after a few weeks without intent. Then explain again calmly what is going on and what you encounter, then hopefully you can count on understanding.

Then I promised to give tips on how to deal with peer pressure and school pressure. Well, I'll start with the first, dealing with peer pressure. First of all, what exactly is peer pressure? Peer pressure means that a group often unconsciously puts pressure on its members with the goal of everyone behaving the same way. A stereotypical example of this are the goths, for example. They all wear black clothes and dark make-up. If you don't wear that, you don't belong to the group. This also happens at schools and in groups of friends. The most important tip I have for dealing with this is: always ask yourself whether you would have made this choice without the group. That may sound vague, but that way you stay close to yourself. If you really love that dark green sweater, but you have doubts whether others will accept it, try to choose for yourself. That's very difficult, I know, but in the end you'll be proud of yourself for standing up for yourself. You really liked that sweater, so you can wear it. Point. No discussion possible.

Then my tips for dealing with school pressure. Yes, it can sometimes be high, I notice that myself. I am currently in my graduation year at the MBO and I notice that the school pressure is quite high. This does not only apply to graduation years though, because I also found the school pressure on HAVO high. Well, this expert is going to give you some tips 😉
- Tip 1: Make a list of tasks you have to do for school.
- Tip 2: Write after the tasks the date on which the task should be completed.
- Tip 3: But now a list in chronological order by which the tasks must be completed. Place the task that must be completed first at the top.
- Tip 4: Now give the learning tasks a different color than the homework and other tasks. Color often provides an overview.
- Tip 5: Make a schedule in your agenda now. When do you have time to work at school? And how much time do you need for each task? Which tasks really have priority?
- Tip 6: If necessary, discuss your planning with a classmate, good friend and / or your mentor at school. Asking for help is fine!

Well, that was another long story! I really hope I was able to help you a little further. Hold on, it will be fine! Big hug from the NLVD team.

Greetings, Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.