NLD en het bereiken van je doelen / NVLD and achieving your goals

Gepubliceerd op 11 november 2020 om 10:11

Hey allemaal! 

 

Nog steeds leven we met corona. Nog steeds is het leven anders dan dat het ooit is geweest en misschien wel ooit zal zijn. Toch hebben we allemaal doelen. Misschien ben je ze even vergeten of zijn ze ver verstopt ergens helemaal achterin in je hoofd. Het kan zelfs voelen alsof je niet mag dromen in deze tijd. Alsof je alleen maar bezig moet zijn met het virus en het bestrijden daarvan. Maar dat is niet de bedoeling. Natuurlijk moet je op jezelf en elkaar letten. En ja, daarbij moet je de regels van de overheid opvolgen. Maar je mag ook zeker je doelen in het zicht houden. Ook als je ze nu niet op korte termijn kunt bereiken. Kijk wat je wel kunt doen. Wil je leerkracht worden, maar kun je nu niet studeren? Kijk dan of er webinars zijn of cursussen of lees boeken. Er kan zoveel meer dan dat je denkt!

Los van corona kan het soms moeilijker zijn om je doelen te bereiken als je NLD hebt. Stel dat je iets met techniek wil doen, maar daarvoor wiskunde gedaan móét hebben. Of dat je arts wil worden, of iets anders waarbij je misschien extra moeite gaat hebben doordat je NLD hebt. Zelf merk ik in mijn opleiding (pedagogiek) dat non-verbale communicatie echt een ding is. Ik werk veel met kinderen en jongeren en zij zijn erg non-verbaal ingesteld. Het lukt mij niet altijd om daar goed op te reageren. Soms vang ik signalen verkeerd op of niet eens. Dan mis ik iets en word ik raar aangekeken. Of nou ja, dan heb ik het idee dat ik raar word aangekeken. 

Wat je daar dan aan doet als je merkt dat NLD je doelen misschien in de weg staat? Ja, daar zijn meerdere tips voor denk ik. Ik zal er je een aantal geven:

  1. Ontdek wat nu écht het obstakel is. Is het wiskunde? En zo ja, wat dan precies van wiskunde? Breuken, formules, grafieken? Zodra je weet wat nu echt het probleem is, kun je het gericht gaan oplossen of kijken hoe je ermee om kan gaan/ het probleem kan omzeilen.
  2. Vraag hulp wanneer je hulp nodig hebt. Het is echt niet erg om hulp te vragen. Ik begrijp dat het over kan komen als falen. Zo kan het voor jezelf lijken. Maar het is dus echt geen falen! Echt niet! Hulp vragen getuigt van moed en lef. En dat zijn prachtige kwaliteiten!
  3. Als je iets écht wil, dan kun je het! Je hoeft het niet alleen te doen!

 

Dit zijn de tips die ik jullie kan geven waarvan ik weet dat ze (meestal) werken. Mocht je nou denken 'Hé, ik weet nog wel een paar tips', laat het dan weten! Wij willen ook weer van jullie leren!

Hopelijk heb je hier iets aan gehad!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hey everyone!

 

We still live with corona. Life is still different from what it ever has been and may ever be. Yet we all have goals. Maybe you have forgotten them for a while or they are hidden somewhere in the back of your head. It may even feel like you are not allowed to dream at this time. As if you just have to deal with the virus and fight it. But that is not the intention. Of course you have to watch yourself and each other. And yes, you have to follow the rules of the government. But you can also keep your goals in sight. Even if you cannot reach them in the short term now. See what you can do. Do you want to become a teacher, but you can't study now? Then see if there are webinars or courses or read books. So much more is possible than you think!

Apart from corona, it can sometimes be more difficult to achieve your goals when you have NVLD. Suppose you want to do something with technology, but you need to have done math for that. Or that you want to become a doctor, or something else that might give you extra difficulty because you have NVLD. In my education (pedagogy) I notice that non-verbal communication is really a thing. I work a lot with children and young people and they are very non-verbal. I am not always able to respond well to that. Sometimes I catch signals incorrectly or not even. Then I miss something and I am looked at strangely. Or well, then I have the feeling that I am being looked at strange.

What do you do about it if you notice that NVLD might be in the way of your goals? Yes, I think there are several tips for that. I will give you some:

Discover what really is the obstacle. Is it math? And if so, what exactly about mathematics? Fractions, formulas, graphs? As soon as you know what the problem really is, you can start solving it or see how you can deal with it / circumvent the problem.
Ask for help when you need help. It's really okay to ask for help. I understand it can come across as failure. It may seem like that to yourself. But it really is not a failure! Not really! Asking for help takes courage and guts. And those are wonderful qualities!
If you really want something, you can! You don't have to do it alone!


These are the tips I can give you that I know will (usually) work. If you think 'Hey, I do remember a few more tips', let me know! We also want to learn from you!

Hopefully this helped you!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.