NLD en WhatsApp / NVLD and WhatsApp

Gepubliceerd op 2 september 2020 om 22:43

Hallo allemaal!

Wat leuk om weer een blogpost te mogen schrijven. Dat is wel eventjes geleden, omdat er een zonovergoten zomervakantie tussen heeft gezeten. Goed daar gaan we dan. Vandaag ga ik wat vertellen over social media en dan in het bijzonder over WhatsApp. Tegenwoordig kun je haast niet meer zonder. Sterker nog, je wordt raar aangekeken als je niet bereikbaar bent via deze app.  Het omgaan met deze (soms zeer aanwezige) app kan best lastig zijn, zeker als je NLD hebt. Hieronder ga ik een paar tips geven om je te helpen.

#Tip1: Schrijf bij je contacten waar je ze van kent. Bijvoorbeeld ‘Nikki school’ geeft aan dat Nikki die je van school kent, iets aan je vraagt en ‘Jayden zwemmen’ geeft aan dat Jayden die je kent van de zwemclub iets aan je vraagt. Op die manier is het voor je duidelijk wie aandacht van je vraagt, zodat er geen verwarring over kan ontstaan. Ook helpt het je met het behouden van het overzicht.

#Tip2: Zet alle groepsapps op de stille stand. Dat kun je eenvoudig doen door de tikken op de naam van de groepsapp en dan zie je een blokje het ‘meldingen’. Als je op ‘stille meldingen’ klikt, kun je aangeven hoelang je de groepsapp op stille meldingen wilt hebben. Ik zou dan kiezen voor een jaar, want anders moet je iedere dag of iedere week de stille stand opnieuw instellen. Ik geef deze tip, omdat je overweldigd kunt raken van steeds maar mensen die om aandacht vragen. Door voor jezelf de groepsapp op stille meldingen te zetten, kun je zelf bepalen wanneer je deze doorleest en eventueel beantwoord. Dat geeft zeker meer rust en een minder overweldigd gevoel.

#Tip3: Ik ga nog even verder in op de groepsapps. Net als in het echte leven kan het voorkomen dat zich onaangename situaties voordoen in de groepsapps. Zo kan iemand een vervelend opmerking maken, je privé gaan stalken of je gaan pesten/bedreigen/etc. Dit gedrag hoort natuurlijk niet, maar helaas komt nog steeds voor. Als je NLD hebt, heb je vaak minder sociale vaardigheden en kun je angst ervaren voor ongewone sociale situaties. Een appje krijgen waarin iemand een vervelend opmerking maakt en waar anderen weer op reageren is een voorbeeld van zo’n ongewone situatie. Mijn tip is om het appje met de nare opmerking rustig bij jezelf te laten landen. Waarom zegt deze persoon dit? Is dat expres of zou het kunnen dat het ‘gewoon’ een onhandige reactie is? Als je duidelijke antwoorden wilt op deze vragen, mag je dat natuurlijk gewoon vragen. Als je netjes en beleefd blijft, mag dat altijd. Als deze persoon dan nog vervelend blijft doen, kun je hem/haar altijd blokkeren.

#Tip 4: Nu ga ik je nog een tip geven over het interpreteren van appjes, want dat kan ook lastig zijn als je NLD hebt. Ik schreef er daarnet ook al een beetje over. Mijn tip is echt om gewoon aan de afzender te vragen waarom hij/zij een bepaald appje heeft gestuurd. Wat was de bedoeling daarvan? Wat wilde hij/zij je vertellen en waarom? Vragen staat vrij zolang je netjes en beleefd blijft. Het kan ook handig zijn om aan te geven dat je NLD hebt en dat het moeilijk voor je kan zijn om informatie te interpreteren. Dan kan de ander daar rekening mee houden.

Ik hoop dat jullie iets aan mijn tips hebben! Laat vooral in een reactie weten als jullie nog andere tips hebben en als er onderwerpen zijn waar jullie een blogpost over zouden willen lezen. Dan kunnen wij daarmee aan de slag gaan.

Lieve groetjes,
Kelly

Hello everyone!

How nice to be able to write a blog post again. That was a while ago, because there was a sun-drenched summer vacation in between. Well, here we go. Today I am going to tell you something about social media and especially about WhatsApp. Nowadays you can hardly live without it. In fact, you will be looked at strangely if you cannot be reached via this app. Dealing with this (sometimes very present) app can be quite difficult, especially if you have NVLD. Below I am going to give a few tips to help you.

# Tip1: Write with your contacts what you know them from. For example, "Nikki school" indicates that Nikki you know from school is asking you something and "Jayden swimming" indicates that Jayden you know from the swimming club is asking you something. In this way it is clear to you who is asking your attention, so that no confusion can arise. It also helps you maintain an overview.

# Tip2: Set all group apps to silent mode. You can do that easily by tapping on the name of the group app and then you will see a block with 'notifications'. If you click on 'silent notifications', you can indicate how long you want the group app to be on silent notifications. I would then choose a year, otherwise you have to reset the silent mode every day or every week. I'm giving this tip, because you can get overwhelmed with people asking for attention. By setting the group app to silent notifications for yourself, you can decide for yourself when to read it through and answer it if necessary. That certainly gives more peace and a less overwhelmed feeling.

# Tip3: I will go into more detail about the group apps. Just like in real life, unpleasant situations can occur in the group apps. For example, someone can make an annoying comment, stalk you in private or bully / threaten you / etc. This behavior is of course not appropriate, but unfortunately still occurs. If you have NLD, you often have fewer social skills and you may experience fear of unusual social situations. Getting an app in which someone makes an annoying comment and to which others respond is an example of such an unusual situation. My tip is to let the app with the nasty comment land quietly on yourself. Why is this person saying this? Is that on purpose or could it be that it is 'just' an awkward response? If you want clear answers to these questions, you can of course just ask. If you stay neat and polite, you can always. If this person continues to be annoying, you can always block him / her.

#Tip 4: Now I'm going to give you another tip about interpreting apps, because that can also be difficult if you have NVLD. I wrote a little bit about it just now. My tip is really to just ask the sender why he / she sent a particular text message. What was the purpose of that? What did he / she want to tell you and why? You are free to ask as long as you remain neat and polite. It can also be useful to indicate that you have NVLD and that it can be difficult for you to interpret information. Then the other can take that into account.

I hope my tips help you! Let us know in a comment if you have any other tips and if there are topics you would like to read a blog post about. Then we can get started with that.

Dear greetings,
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.