Back to school!

Gepubliceerd op 26 augustus 2020 om 19:38

Als eerst: welkom terug! De vakantie is voorbij. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en weer opgeladen zijn.

 

Vanaf maandag zijn alle scholen in het hele land weer geopend.

Het zal een ander schooljaar zijn dan andere jaren..

Ikzelf ben vorige week dinsdag weer gestart op school, op zich ging het best goed. We moeten ons gewoon goed houden aan de anderhalve meter regel. Nouja…. eerlijk gezegd doen we dat niet helemaal en zitten we in de pauzes wel gewoon bij elkaar, dat zouden we niet moeten doen maar het blijft lastig en iedereen heeft er een andere mening over.

Na de introductieweek ben ik afgelopen maandag weer naar school gegaan en had ik mijn eerste lesdag. Ik ga naar school van 10:00 tot 15:15. De reden dat we later beginnen is dat de bussen dan minder vol zijn, tenminste dat is de bedoeling.  Ik heb alleen op maandag school, op dinsdag moeten we thuis werken, woensdag, donderdag en vrijdag ga ik naar stage.

Ik heb best zin om te beginnen op stage ondanks het virus. Natuurlijk is het spannend vanwege Corona maar ook omdat het weer wat nieuws is en daar moeten we natuurlijk even aan wennen. Als je NLD hebt, kan het best lastig zijn om aan dingen te wennen. Maar ik ben er van overtuigd dat het goed komt. 

Zelf ben ik niet echt bang om besmet te raken al weet je het natuurlijk nooit. En ook al ben je niet bang dan is het alsnog erg belangrijk om je aan de regels te houden. En ja zoals ik al zei, het is lastig en ik ben zelf ook niet heel goed bezig maar het is toch belangrijk.

Dit zijn tips:

1. Een van de belangrijkste dingen is regelmatig je handen wassen, de bacterie kan aan je handen zitten en dat zou zich makkelijk kunnen verspreiden.

2. Hier kom ik toch weer terug op afstand houden het is toch wel echt belangrijk en van een afstandje kun je ook best met elkaar praten dus probeer je er toch aan te houden, hou niet alleen afstand van andere studenten/klasgenoten maar ook zeker van leraren zo ver dat mogelijk is, de meeste leraren geven zelf ook aan wat zij prettig vinden.

3. Nies in je elleboog -> bacteriën kunnen zich makkelijk verspreiden door speeksel

4. Een mondkapje dragen, het is (nog) niet verplicht hier op school in Nederland maar als jij jezelf echt goed wilt beschermen kun je ervoor kiezen om er een te dragen.

 

Daarnaast kan het natuurlijk naast corona lastig zijn om weer naar school te gaan. Het is een verandering in je (rustige) vakantieleven en veranderingen kunnen best lastig zijn als je NLD hebt. Je krijgt waarschijnlijk een nieuwe klas met allemaal nieuwe mensen. Misschien ken je er al een paar, dat is heel fijn. Maar het kan ook zo zijn dat je nog niemand kent. Als je (nieuwe) sociale situaties lastig vindt, kun je deze blogpost lezen: https://www.hetnldplan.nl/blog/419597_nld-en-sociale-vaardigheden-nvld-and-social-skills

 

Deze tips kunnen je helpen als je het lastig vindt om de schakeling te maken tussen vakantiemodus en weer naar school gaan:

1. Bereid jezelf goed voor. Zorg ervoor dat je weet wat er gaat gebeuren, dan is het minder spannend en levert het je minder stress op.

2. Zorg voor overzicht. Dit kun je doen door een agenda of planner te gebruiken.

3. Probeer het een beetje los te laten. Loslaten is heel moeilijk, maar geeft je veel ontspanning. Over sommige dingen heb je geen controle. 

 

Ik hoop vooral op een goed en veilig schooljaar en ook al is het anders dan anders, geniet ervan want voordat je het weet ben je oud en klaar met school!

 

Tot de volgende keer en heel veel succes op school!

Marit

First of all: welcome back! The holiday is over. We hope you all had a great holiday and are recharged.

 

All schools across the country will be open again from Monday.

It will be a different school year from other years.

I myself started again at school last Tuesday, it went pretty well in itself. We just have to stick to the five-foot rule. Well…. to be honest, we don't do that completely and we just sit together during breaks, we shouldn't do that, but it remains difficult and everyone has a different opinion about it.

After the introduction week, I went back to school last Monday and had my first day of lessons. I go to school from 10:00 AM to 3:15 PM. The reason we start later is that the buses are less full, at least that is the intention. I only have school on Mondays, on Tuesdays we have to work from home, Wednesday, Thursday and Friday I go to an internship.

I am really looking forward to starting an internship despite the virus. Of course it is exciting because of Corona but also because the weather is something new and of course we have to get used to that. If you have NLD it can be quite difficult to get used to things. But I am convinced that it will be fine.

I myself am not really afraid of getting infected, although of course you never know. And even if you are not afraid, it is still very important to adhere to the rules. And yes, as I said, it is difficult and I am not doing very well myself, but it is still important.

These are tips:

1. One of the most important things is washing your hands regularly, the bacteria can be on your hands and that could spread easily.

2. Here I will come back to keep a distance, it is really important and from a distance you can also talk to each other so try to stick to it, keep your distance not only from other students / classmates but also certainly from teachers as far as possible, most teachers indicate themselves what they like.

3. Sneeze into your elbow -> bacteria can spread easily through saliva

4. Wearing a mouth mask, it is not (yet) mandatory here at school in the Netherlands, but if you really want to protect yourself well, you can choose to wear one.

 

In addition, it can of course be difficult to go back to school in addition to corona. It is a change in your (quiet) holiday life and changes can be quite difficult when you have NLD. You will probably get a new class with all new people. Maybe you already know a few, that's great. But it may also be that you don't know anyone yet. If you find (new) social situations difficult, you can read this blog post: https://www.hetnldplan.nl/blog/419597_nld-en-sociale-vaardigheid-nvld-and-social-skills 


These tips can help you if you find it difficult to switch between vacation mode and going back to school:

1. Prepare yourself well. Make sure you know what is going to happen, it will be less exciting and cause you less stress.

2. Provide an overview. You can do this by using a calendar or planner.

3. Try to let it go a bit. Letting go is very difficult, but gives you a lot of relaxation. You have no control over some things.

 

I especially hope for a good and safe school year and even if it is different from usual, enjoy it because before you know it you will be old and finished school!

 

Until next time and good luck at school!

Marit

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.