Verdwalen / Getting lost

Gepubliceerd op 1 juli 2020 om 17:52

Hey!

 

Even er lekker op uit maar ineens de weg kwijt zijn…

De meeste mensen is dit vast wel eens overkomen en als je NLD hebt is die kans nog net ietsje groter..

Meestal komt het uiteindelijk wel weer goed maar het moment dat je erachter komt, is natuurlijk niet erg fijn.

Het is dus eigenlijk belangrijk om goed voorbereid op pad te gaan zodat je niet verdwaalt.

Download bijvoorbeeld een navigatie-app op je telefoon of werk de route voor jezelf uit op papier.  Kijk onderweg ook goed waar je langs komt en probeer te onthouden wat je bent tegengekomen zodat als je dat weer ziet, je weet dat je goed zit.

 

Maar ja… Soms denk je daar niet aan en en raak je toch de weg kwijt, en dan?

Raak vooral niet in paniek want dat maakt de situatie niet beter, ja je bent de weg

kwijt maar er is altijd een manier om terug te komen maak je dus niet druk om die slaapzak die je niet bij je hebt.  Als er mensen in de buurt zijn kun je die vragen om je te helpen bij het vinden van de terug weg, ook zijn er borden waar het vaak op staat. Is dat beide niet het geval, dan kun je iemand bellen die je zou kunnen ophalen, blijf dan vooral waar je bent zodat je niet nog meer gaat dwalen en de persoon je dan niet kan vinden.

En weetje…van verdwalen leer je, je gaat denken van wat kan ik de volgende keer beter doen om het te voorkomen en soms kun je achteraf zelfs om de situatie lachen, natuurlijk is het ook serieus maar heel vaak komt het echt wel weer goed.

 

Gesproken over lachen achteraf, ik heb ook nog wel een leuk verhaaltje over vroeger toen mijn zusje en ik ooit eens verdwaalden. Nee op dat moment was het niet leuk en waren onze ouders hartstikke bezorgd. Laat ik het maar gewoon vertellen.

 

Het was zaterdag ochtend, ik weet niet precies hoe maar

die ochtend kwamen mijn zusje en ik op een waanzinnig idee; wij gingen een luchtballon kopen! De dag er voor handen we beide een grote portemonnee gekregen van onze opa, we keken onze vader heel lief aan en en vroegen om een tien cent muntje, vooruit dan maar.

Dus daar gingen we op pad, met twintig cent in totaal op naar de luchtballonnen winkel.

Je raadt het al, die winkel hebben we nooit bereikt, uiteindelijk liepen we alleen maar rondjes, ik was ervan overtuigd dat we de winkel zouden vinden, ik was tenslotte de oudste maar helaas. Op een gegeven moment kwamen we langs het huis van een klasgenootje die toevallig met haar ouders in de tuin zat, nou ja toen moesten we daar natuurlijk blijven en werden  onze ouders gebeld en gingen we helaas met de auto terug naar huis in plaats van vliegend over Nederland.  We waren natuurlijk jong, ik was ongeveer zes en mijn zusje vier dus of dat nou komt door NLD of het feit dat we jong waren en vol fantasie zaten, ik weet het niet, misschien van allebei een beetje, ik kan er in ieder geval nu wel om lachen.

Ik hoop dat jullie jezelf hier misschien wel in herkennen of wat aan de tips hebben gehad.

 

Doei,

Marit

Hey!

 

Just go out but suddenly lost your way ...

This has probably happened to most people and if you have NLD the chance is even slightly greater..

Usually it will all work out in the end, but the moment you find out is of course not very nice.

So it is actually important to be well prepared so that you do not get lost.

For example, download a navigation app on your phone or work out the route for yourself on paper. On the way, also take a good look at what you come by and try to remember what you have come across so that when you see that again, you know you are in the right place.

 

But yes ... Sometimes you don't think about it and you still get lost, and then?

Do not panic because that does not make the situation any better, yes you are the way

lost but there is always a way to get back so don't worry about that sleeping bag you don't have with you. If there are people in the area, you can ask them to help you find your way back, and there are also signs saying it often. If neither is the case, you can call someone who could pick you up, so stay where you are so you don't get lost and the person can't find you.

And you know… you get lost from getting lost, you start thinking about what can I do better next time to prevent it and sometimes you can even laugh about the situation afterwards, of course it is also serious but very often it will be okay again.

 

Talk about laughing afterwards, I also have a nice story about the past when my sister and I once got lost. No at the time it was not fun and our parents were very worried. Let me just tell you.

 

It was Saturday morning, I'm not sure how

that morning my sister and I had an amazing idea; we went to buy a hot air balloon! The day before we both got a big wallet from our grandfather, we looked at our father very sweetly and asked for a ten cent coin, go on then.

So there we set out, with twenty cents in total going to the hot air balloon shop.

You guessed it, we never reached that store, in the end we only walked in circles, I was convinced that we would find the store, after all I was the oldest but unfortunately. At one point we passed the house of a classmate who happened to be sitting in the garden with her parents, well then of course we had to stay there and our parents were called and unfortunately we went back home by car instead of flying over The Netherlands. We were young of course, I was about six and my sister was four so whether that's because of NLD or the fact that we were young and full of imagination, I don't know, maybe a little bit of both, at least I can now laugh about it.

I hope you may recognize yourself in this or have benefited from the tips.

 

Bye,

Marit

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.