NLD en handschrift / NVLD and handwriting

Gepubliceerd op 8 juli 2020 om 20:05

Wie schrijft die blijft 😊

Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie deze column lezen! Vandaag ga ik het hebben over het handschrift, want de meeste kinderen en jongeren met NLD ervaren hier meer moeite mee dan hun klasgenootjes. In groep 1 en 2 wordt de pengreep, ook wel pincetgreep genoemd, aan kleuters aangeleerd. Kinderen leren dan hun potlood vast te houden door hun duim en wijsvinger ieder aan een kant van het potlood te plaatsen en hun middelvinger onder het potlood te leggen, zodat het potlood daarop kan rusten. Dit kunnen kinderen met NLD gewoon leren, net als hun klasgenootjes. Maar nu, nu komt het stukje waar jij als kind waarschijnlijk veel moeite mee hebt gehad en waarschijnlijk ook nog steeds ervaart: het (leren) schrijven. Schrijven is een complex proces waarbij je vingers fijnmotorische bewegingen maken. Deze fijne bewegingen zorgen ervoor dat de letters netjes tussen de lijntjes komen. Dit kan als kind of jongere met NLD soms moeilijk zijn. Het komt regelmatig voor dat jouw NLD ervoor zorgt dat je juist te groot (buiten de lijntjes) schrijft of juist te klein (teveel binnen de lijntjes) schrijft. Ook de vorm van de letters wijkt vaak af van de hoe de leerkracht dit op het bord voordoet. De leerkracht zal je ongetwijfeld vaak hebben gecorrigeerd op je handschrift, want het was natuurlijk weer niet netjes genoeg. Dit kan ertoe hebben geleid dat je een hekel had aan het vak schrijven en telkens weer met lood in je schoenen aan die verplichte bladzijde schrijven begon. Deze afkeer is natuurlijk heel begrijpelijk, maar aan je minder leesbare (of slechte) handschrift kun jijzelf niet zoveel doen. Je handschrift is niet onleesbaar door een gebrek aan concentratie of motivatie, maar doordat je NLD hebt! Je kunt er zelf dus helemaal niets aan doen. In plaats van steeds maar gecorrigeerd te worden op juist onleesbare krabbels zou het beter op zijn plaats zijn dat je leerkracht begrip zou tonen, de moeite die je in je schrijftaak stopt te belonen en hij/zij toetsen bijvoorbeeld mondeling afneemt. Dit zijn kleine dingetjes die jouw schoolse leven net een tikje aangenamer maken. En voor de leerkracht is het zijn/haar taak om alle kinderen in zijn/haar klas passend onderwijs te bieden. Dat wil zeggen dat alle kinderen, met welke aandoening dan ook, op een reguliere basisschool of middelbare school terecht moeten kunnen. Dus… de kleine aanpassingen zijn heel gemakkelijk te realiseren; door te denken in oplossingen in plaats van in problemen is er vaak meer mogelijk dan er in eerste instantie wordt gedacht.

Dan heb ik nog een paar tips om netter te schrijven:

  • Neem de tijd en haast niet. Het gaat erom dat je leesbaar schrijft, niet dat je de prijs voor de snelste schrijver wint.
  • Maak bewust de vormen van de letters. Dus voel me je hand welke beweging je maakt en denk daarbij na hoe je deze letter ooit hebt geleerd. Je kunt op internet ook een schrijfkaart opzoeken.
  • Pak een leeg blaadje en maak daarop allerlei verschillende vormen, bijvoorbeeld de letter ee of uu. Maak een klein tekeningetje van deze letters, gebruik je fantasie. Hierdoor oefen je de letters en kun je tegelijkertijd een beetje tekenen.
  • Lekker kleien of soepballetjes draaien is ook goed voor de fijne motoriek, dus een goede reden iets moois te maken of een lekker pannetje soep te koken.

Dus lieve lezer, laat deze blogpost gerust aan je leerkracht/docent/loopbaanbegeleider/etc. lezen om aan te tonen dat jouw handschrift past bij het feit dat je NLD hebt. Hier hoeft je je niet voor te schamen, dit past volledig bij de diagnose. En het is de taak van de school om hier op een juiste manier mee om te gaan. Hopelijk hebben jullie ook wat aan de tips.

Ik hoop dat ik je verder heb kunnen helpen 😊

Groetjes en tot snel!
Kelly

Who writes who stays 😊

Hello everyone,

How nice that you read this column! Today I'm going to talk about the handwriting, because most children and young people with NVLD experience this more difficult than their classmates. In groups 1 and 2, the pen grip, also known as the tweezer grip, is taught to toddlers. Children then learn to hold their pencil by placing each thumb and index finger on one side of the pencil and placing their middle finger under the pencil so that the pencil can rest on it. Children with NVLD can just learn this, just like their classmates. But now, now comes the part that you as a child probably had a lot of trouble with and probably still experience: (learning to) write. Writing is a complex process in which your fingers make fine motor movements. These fine movements ensure that the letters are neatly between the lines. This can sometimes be difficult as a child or young person with NVLD. It often happens that your NVLD ensures that you write too big (outside the lines) or that you write too small (too much inside the lines). The shape of the letters often differs from the way the teacher shows this on the board. The teacher will undoubtedly have corrected you often on your handwriting, because it was of course not neat enough. This may have meant that you hated writing and started writing that mandatory page time and again with lead in your shoes. This aversion is of course very understandable, but you can not do much about your less legible (or bad) handwriting. Your handwriting is not illegible due to a lack of concentration or motivation, but because you have NVLD! So you can't do anything about it yourself. Instead of just being corrected for scribbled scribbles, it would be more appropriate for your teacher to show understanding, to reward the effort you put into your writing task, and to take oral tests. These are little things that make your school life just a little more pleasant. And for the teacher it is his / her job to provide all children in his / her class with appropriate education. This means that all children, regardless of their condition, should be able to go to a regular primary or secondary school. So… the small adjustments are very easy to realize; By thinking in solutions rather than problems, there is often more possible than initially thought.

Then I have a few tips to write more neatly:

  • Take your time and don't rush. The point is that you write legibly, not that you win the prize for the fastest writer.
  • Make the shapes of the letters consciously. So feel your hand what movement you are making and think how you ever learned this letter. You can also look up a writing card on the internet.
  • Take an empty sheet and make all kinds of different shapes on it, for example the letter ee or uu. Make a small drawing of these letters, use your imagination. This allows you to practice the letters and you can draw a little at the same time.
  • Clay or turning soup balls is also good for fine motor skills, so a good reason to make something beautiful or to cook a nice pan of soup.
    So dear reader, leave this blog post to your teacher / teacher / career coach / etc. read to show that your handwriting matches the fact that you have NVLD. You should not be ashamed of this, this is completely in line with the diagnosis. And it is the task of the school to deal with this correctly. Hopefully you will also benefit from the tips.

I hope I was able to help you further 😊

Greetings and see you soon!
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Richardval
6 maanden geleden

Top News Sites for Guest Post

docs.google.com/spreadsheets/d/10JY2ymIbDK9DnZsXT5LmoI_X1Gf4FHo9XXhKbolRiog

LucilleExarp
5 maanden geleden

https://clck.ru/36EvZ9

Robertnoisp
5 maanden geleden

https://clck.ru/36EvyD

Jamenemody
3 maanden geleden

Jump to search
Speculate on market Forex?
Best exclusive offer 2024 for common speculators, software developers, traders, trading signal sellers, trading advisor sellers, trading account managers, investment companies, large brokerage firms , as well as for everyone who dreams of opening their own business on the Forex market with minimal investments.
We will be happy to Give away MetaTrader4 Server for 0Give away MetaTrader4 Server for 0/en/products.html
More in detail watch here:
https://drive.google.com/file/d/14xuST2EFDKcnfUT_dL49jQu0Asj1uJx4/view?usp=sharing