NLD en veranderingen / NVLD and changes

Gepubliceerd op 24 juni 2020 om 16:37

NLD en veranderingen. Ja, dat is niet zo'n goede combinatie en dan druk ik het nog zacht uit. 

Persoonlijk ben ik niet goed in het verwerken van veranderingen. Of nee, dat zeg ik verkeerd. Het ligt er namelijk maar net aan. Als het een verandering is die ik leuk vind, kan ik me er goed aan aanpassen. Maar als het een verandering is die ik niet had aan zien komen en die ik niet leuk vind, kan ik het heel moeilijk vinden om dan toch met deze verandering mee te gaan. 

Is hier dan niets aan te doen? Oh jawel. Er zijn wel een aantal dingen die mij helpen om om te gaan met veranderingen. Hier komen ze: 

1. Maak een planning

Huh? Een planning? Ja, een planning. Die maak je om voor jezelf overzicht te creëren. Zodra zich een verandering voordoet, is dit een kleine (of grotere) verandering in je planning, maar tegelijkertijd zie je dat je ook nog andere dingen te doen hebt. Dit zorgt bij mij altijd voor rust en afleiding. Tips voor het maken van een goede planning vind je hier: https://www.hetnldplan.nl/blog/462471_hoe-maak-je-een-goede-planning-how-to-make-a-good-planning

 

2. Zorg voor een aantal constante factoren

Constante factoren? Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat het fijn is om een aantal dingen te hebben waarvan je weet dat deze niet weggaan. Dit kan ook nog iedere week anders zijn, maar ga ook eens op zoek naar degenen die er echt altijd zijn. Bijvoorbeeld je partner, je ouders, je beste vriend of vriendin. Je kookavond is ook een voorbeeld en als je bijvoorbeeld elke dinsdag naar de sportschool gaat, telt dit ook. Als je factoren hebt die iedere week anders zijn, neem dan elke zondag(avond) de nieuwe week door. Kijk wat er die week gaat gebeuren en of er belangrijke dingen zin of dingen die je moet onthouden. Zo weet je maandagochtend al wat er gaat gebeuren!

 

3. Praat erover

Ja, dit werkt ook. Als je moeite hebt met veranderingen, praat hier dan over met iemand die je vertrouwt. Dit kan je partner zijn, je ouders, vrienden, vriendinnen, een leraar op school (misschien je mentor) of zelfs een collega op je werk. Mensen zullen je echt wel begrijpen. Je hoeft namelijk geen NLD te hebben om veranderingen lastig te vinden.

 

4. Beloon jezelf 

Beloon jezelf als je goed met een (onverwachte) verandering bent omgegaan. Zo kun je jezelf aanleren dat veranderingen niet erg hoeven te zijn.

 

Echter is het wel zo dat alles in het leven altijd verandert. Dingen zijn niet altijd hetzelfde en het gaat ook nooit zo worden dat alles hetzelfde is. Dat is rot en frustrerend, maar ook iets wat bij het leven hoort. De enige vastigheid die je hebt, is dat alles altijd verandert. Het nummer 'Changes' van Lauv gaat hierover. Je kan het hier luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=pPAAFMtDUzo Oké, hiernaast is er nog één constante factor die er altijd is. Dat ben jij namelijk zelf. Jij bent de enige persoon die er altijd voor jou zal zijn. Ook al heb je nog zoveel geweldige mensen om je heen (wat natuurlijk heel fijn is!). Heel veel dingen zul je toch zelf moeten doen. En dat kun jij! Jij bent sterk genoeg!

 

Toch hoop ik dat je iets aan de tips hebt gehad. We zien je heel graag volgende week weer!

 

Isabelle

 

 

 

 

NVLD and changes. Yes, that is not such a good combination and then I express it softly.

Personally I am not good at processing changes. Or no, I say that wrong. It just depends on it. If it's a change I like, I can adapt well. But if it's a change that I had not anticipated and I don't like, I can find it very difficult to go along with this change.

Is there nothing you can do about it? Oh yes. There are a number of things that help me to deal with changes. Here they come:

 

1. Make a planning

Huh? A planning? Yes, a planning. You make these to create an overview for yourself. As soon as a change occurs, this is a small (or larger) change in your planning, but at the same time you see that you also have other things to do. This always ensures peace and distraction for me. You can find tips for making a good planning here: https://www.hetnldplan.nl/blog/462471_hoe-making-je-een-goede-planning-how-to-make-a-good-planning 


2. Have some constant factors

Constant factors? What do you mean? By that I mean it's nice to have some things that you know won't go away. This can also be different every week, but also look for those who are really always there. For example your partner, your parents, your best friend. Your cooking night is also an example and if you go to the gym every Tuesday, this counts too. If you have factors that are different every week, go through the new week every Sunday (evening). See what is going to happen that week and if there are any important things or things to remember. This way you already know what will happen on Monday morning!

 

3. Talk about it

Yes, this also works. If you're struggling with changes, talk to someone you trust about this. This can be your partner, your parents, friends, girlfriends, a teacher at school (maybe your mentor) or even a colleague at work. People will really understand you. You don't have to have NLD to find changes difficult.

 

4. Reward yourself

Reward yourself if you have handled an (unexpected) change well. This way you can teach yourself that changes don't have to be bad.

 

However, it is true that everything in life always changes. Things are not always the same and it is never going to be that everything is the same. That is rotten and frustrating, but also something that is part of life. The only certainty you have is that everything always changes. Lauv's song 'Changes' is about this. You can listen here: https://www.youtube.com/watch?v=pPAAFMtDUzo Okay,  besides that there is one constant factor that is always there. That's you yourself. You are the only person who will always be there for you. Even if you still have so many great people around you (which is of course very nice!). You will have to do many things yourself. And you can! You are strong enough!

 

Still, I hope you have benefited from the tips. We look forward to seeing you again next week!

 

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.