NLD en relaties aangaan / NVLD and starting relationships

Gepubliceerd op 13 mei 2020 om 16:14

Hoi allemaal,

Ik wil deze blogpost beginnen met dat ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je ondanks deze vreemde tijd toch enigszins je draai hebt kunnen vinden. Het kan natuurlijk ook dat je nog naar deze draai op zoek bent. Deze blogpost kan je dan helpen: https://www.hetnldplan.nl/blog/431485_omgaan-met-het-coronavirus-en-nld-dealing-with-the-coronavirus-and-nvld Deze blogpost is ook van toepassing als je geen NLD hebt. 

 

Deze week wil ik het graag hebben over NLD en relaties aangaan. Dat kan namelijk best wel lastig zijn... Ik weet er alles van. Het is voor mij soms echt ontzettend moeilijk om sociaal 'handig' te zijn en vrienden te maken. Ik kijk vaak de kat uit de boom. Dat is in principe niet erg maar als je het te lang doet, maak je meestal geen vrienden. Dan heb je natuurlijk ook nog de liefdesrelatie. Ja, dat is weer een ander verhaal bij mij. Ik vind het soms makkelijker om een liefdesrelatie aan te gaan. Dit komt denk ik doordat jongens vaak wat minder gemeen zijn als meisjes. Ze zijn vaak meer rechtdoorzee. Maar NLD heeft in mijn vorige relaties zeker wel een rol gespeeld. Dat deze relaties uitgingen heeft misschien ook wel een beetje te maken gehad met NLD. Ik ben hier best onzeker van geworden, maar ik kan er niks aan doen dat ik NLD heb. Het is iets dat echt bij mij hoort en het zal ook nooit weggaan. Ik accepteer het dat ik NLD heb (wat soms nog best moeilijk is hoor) en als ik een nieuwe liefdesrelatie aanga, vertel ik de ander nog voordat de relatie start dat ik NLD heb en wat dit voor de relatie kan betekenen. Ik heb nog nooit een vriend gehad die het in eerste instantie al erg vond dat ik NLD had.

 

Maar hoe ga je nou een relatie aan? Ik ga dit verdelen in twee delen; deel 1 over een vriendschappelijke relatie en deel 2 over een liefdesrelatie. Relaties in familie laat ik achterwege, omdat je in principe vanaf je geboorte een relatie aangaat met je familieleden. Maar in principe kun je voor een familierelatie kijken bij  de 'vriendschappelijke relatie'. (Met familierelatie bedoel ik niet een liefdesrelatie tussen jou en één van je familieleden)

Het aangaan van een vriendschappelijke relatie

Het kan heel moeilijk zijn om vrienden te maken. Als je NLD hebt, vind je non-verbale communicatie waarschijnlijk lastig en dat terwijl deze vorm van communicatie zo belangrijk is bij het aangaan van een vriendschap. Tips voor non-verbale communicatie vind je hier: https://www.hetnldplan.nl/blog/423482_emoties-en-lichaamstaal-lezen-reading-emotions-and-body-language Verder raad ik je aan om gebruik te maken van je verbale vaardigheden. Je kan goed praten, dus gebruik dit! Probeer jezelf niet meteen heel aanwezig op te stellen. Dit kun je doen, maar dan is de kans misschien groter dat mensen je te druk vinden. Je mag best even de kat uit de boom kijken, maar doe dit niet al te lang. Probeer met het gesprek mee te praten. Vanaf daar lukt het je vast wel!

Het aangaan van een liefdesrelatie

Deze soort relatie ligt net even anders. Je bent er nu namelijk niet op uit om vrienden te worden. Ja, je wil wel vrienden worden, maar uiteindelijk wil je meer zijn dan dat. Maak ook hier gebruik van je verbale kwaliteiten. Praat. Communiceer. Goede communicatie is echt de sleutel voor een goede, gezonde relatie! Ja, ik zeg relatie want dit geldt voor elke relatie die je aangaat. Als je met iemand wil daten, zijn dit een aantal tips (deze blogpost is alleen in het Engels): https://www.hetnldplan.nl/blog/363398_success-in-dating-english-post Voordat je het 'officieel' maakt en je aan verkering begint, vertel de ander dat je NLD hebt. Ik begrijp dat dat heel spannend kan zijn en misschien ook heel confronterend, maar doe het toch. De ander gaat je echt niet raar vinden. Ik heb eigenlijk nog nooit een jongen meegemaakt die het stom vond. Al mijn vriendjes hebben het begrepen (ook al ging het later fout, dat kwam niet alleen door NLD). Vertel wat NLD inhoudt, wat het voor jou betekent en wat het voor de relatie kan betekenen. Communiceer.

 

Ja, maar wat kan NLD dan voor een relatie betekenen?

Ik hoor het je denken. NLD kan verschillende invloeden hebben op een relatie. Zowel een vriendschappelijke relatie als een liefdesrelatie. Ik zal hieronder een rijtje maken:

 • Als je NLD hebt, kan het zo zijn dat je extra duidelijkheid nodig hebt. Ook op gebied van relaties. Ik merkte dat ik in een liefdesrelatie graag wilde weten wanneer ik de ander weer zou zien. Dat was voor mij heel belangrijk
 • Soms begrijp je misschien niet wat de ander zegt (ook als je geen NLD hebt). Vraag dan om verduidelijking. Dat is niet erg. 
 • Het kan dat je soms te veel praat. Als de ander dit aangeeft, wees je dan hiervan bewust. 
 • Je bent heel zorgzaam en betrokken en dat kan heel fijn zijn! Probeer jezelf echter niet weg te cijferen in een relatie! Jij bent ook belangrijk!
 • Het kan zo zijn dat je extra gevoelig bent voor prikkels (zie ook deze blogpost: https://www.hetnldplan.nl/blog/375044_prikkelgevoeligheid-stimulus-sensitivity). Als je voelt dat je overprikkeld raakt, geef dit dan aan en neem even rust. De ander zal je echt wel begrijpen en zo niet? Dan moet je alsnog even je rust nemen. Niet gewoon doorgaan. Luister naar je lichaam.

 

Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad!

Tot volgende week!

Isabelle

 

 

Hi everybody,

I want to start this blog post with the hope that you are doing well. I hope that despite this strange time you have been able to find your way around. It is also possible that you are still looking for this twist. This blog post can help you: https://www.hetnldplan.nl/blog/431485_omnemen-met-het-coronavirus-en-nld-dealing-with-the-coronavirus-and-nvld This blog post also applies if you do not have NVLD.


This week I would like to talk about NVLD and entering into relationships. That can be quite difficult ... I know all about it. Sometimes it is really difficult for me to be socially 'handy' and to make friends. I often look the cat out of the tree. In principle, that's okay, but if you do it too long, you usually don't make friends. Then of course you also have the love relationship. Yes, that's another story with me. I sometimes find it easier to start a love relationship. I think this is because boys are often less mean than girls. They are often more straightforward. But NVLD certainly played a role in my previous relationships. That these relationships went out may also have had a bit to do with NVLD. I am quite unsure about this, but there is nothing I can do about my NVLD. It is something that really belongs to me and it will never go away. I accept that I have NVLD (which is quite difficult sometimes) and when I start a new love relationship, I tell the other person before the relationship starts that I have NVLD and what this can mean for the relationship. I have never had a friend who at first thought that I had NVLD.

 

But how do you enter into a relationship? I'm going to divide this into two parts; part 1 about a friendly relationship and part 2 about a love relationship. I omit relationships in family, because in principle you enter into a relationship with your family members from birth. But in principle for a family relationship you can look at the 'friendly relationship'. (By family relationship I don't mean a love relationship between you and one of your family members)

 

Entering into a friendly relationship

It can be very difficult to make friends. If you have NVLD, you probably find non-verbal communication difficult, while this form of communication is so important in establishing a friendship. You can find tips for non-verbal communication here: https://www.hetnldplan.nl/blog/423482_emoties-en-lodystaal-lezen-reading-emotions-and-body-language Furthermore, I advise you to use your verbal skills. You can talk well, so use this! Don't try to be very present right away. You can do this, but then you may be more likely to find people too busy. You can look at the cat from the tree, but do not do this for too long. Try to join the conversation. You'll be fine from there!


Entering into a love relationship

This kind of relationship is slightly different. You are not looking to become friends now. Yes, you want to become friends, but in the end you want to be more than that. Make use of your verbal qualities here too. Talk. Communicate. Good communication is really the key to a good, healthy relationship! Yes, I say relationship because this applies to every relationship you enter into. If you want to date someone, here are some tips (this blog post is in English only): https://www.hetnldplan.nl/blog/363398_success-in-dating-english-post Before making it 'official' and you start dating, tell the other person that you have NVLD. I understand that it can be very exciting and perhaps very confrontational, but do it anyway. The other is really not going to find you strange. I've never actually seen a boy think it was stupid. All my friends understood (even if things went wrong later, it was not just NVLD). Explain what NVLD means, what it means for you and what it can mean for the relationship. Communicate.


Yes, but what can NLD mean for a relationship?

I hear you thinking. NVLD can have different influences on a relationship. Both a friendly relationship and a love relationship. I'll list below:

 • If you have NVLD, you may need extra clarity. Also in the field of relationships. I found myself in a love relationship eager to know when I would see the other person again. That was very important to me.
 • Sometimes you may not understand what the other person is saying (even if you don't have NVLD). Then ask for clarification. That's okay.
 • You may sometimes talk too much. If the other person indicates this, be aware of this.
 • You are very caring and involved and that can be very nice! Don't try to efface yourself in a relationship! You are important too!
 • You may be extra sensitive to stimuli (see also this blog post: https://www.hetnldplan.nl/blog/375044_prikkelgevoeligheid-stimulus-sensitivity)

  If you become over-stimulated, report this and take a moment to rest. The other will really understand you and if not? Then you still have to take a rest. Don't just keep going. Listen to your body.

I hope this helped you!

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.