Herdenk de slachtoffers en vier je vrijheid! / Commemorate the victims and celebrate your freedom!

Gepubliceerd op 6 mei 2020 om 19:32

Hallo allemaal!

‘Vrijheid, vijf oorlogsjaren waren we het kwijt.’ Met deze zin begint het comité 4 en 5 mei haar reclamespotje. En dat is natuurlijk helemaal waar. Vrijheid is kostbaar en iets wat je samen moeten koesteren. De oorlog moeten we daarbij ook niet vergeten. Koning Willem-Alexander zei op 4 mei in zijn toespraak: ‘Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten.’ Duidelijke taal, lijkt me zo. Normaal gesproken is er bij de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam een heleboel publiek aanwezig. Helaas kon dat dit jaar door de huidige coronaregels niet doorgaan. Nu komen we bij de link met NLD. Je kunt angst hebben voor ongewone situaties. Ook kun je bang zijn om de weg kwijt te raken in zo’n grote mensenmassa. Zoals ik al eerder zei, is het wel ontzettend belangrijk om te blijven herdenken. En verder kan het zijn dat je meer moeite hebt met schakelen. Hieronder ga ik je een paar tips geven om om te gaan met ongewone situaties.

#tip 1: Een ongewone situatie is voor iedereen ongewoon. Vergeet niet dat het voor iedereen bijzonder, moeilijk of apart is. Je bent hierin echt niet alleen!

#tip 2: Praat erover met een vriend of vriendin. Vertel waar je last van hebt/tegenop ziet en vraag of je jou extra in de gaten wil houden als je bijvoorbeeld naar een drukke plek gaat. Op drukke plekken kun je als NLD’er sneller de weg kwijt raken. Misschien is het handig om van tevoren een plek af te spreken waar jullie naartoe gaan als je elkaar kwijt raakt of spreek bijvoorbeeld af dat jullie elkaar dan bellen.

#tip 3: Houd een positiviteitsdagboek bij. Hierin noteer je waarop je trots bent. Een voorbeeld: je gaat met een vriend/vriendin naar de Dam om te herdenken, maar je vindt het eng om elkaar uit het oog te verliezen. Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen en zijn jullie elkaar niet uit het oog verloren. Je schrijft dan op waar je bang voor was, dat je trots bent dat je toch gegaan bent en dat het gelukkig allemaal is goedgekomen. Op die manier bouw je meer zelfvertrouwen op.

#tip 4: Geef jezelf de tijd om te schakelen. Push jezelf niet om alles zo snel mogelijk te verwerken en te schakelen. Als je dit lastig vind, kun je iemand in vertrouwen nemen om hierover te praten. Misschien kan hij/zij je helpen. Ook kan het helpen door bij anderen aan te geven dat je moeilijk kunt schakelen, dan kunnen ze rekening met je houden en je beter door de situatie heen helpen.

In deze blogpost wordt ook geschreven over NLD en vrijheid: https://www.hetnldplan.nl/blog/393080_nld-en-vrijheid-nvld-and-freedom

Ik hoop heel erg dat jullie iets aan deze tips hebben. Houd vol, wees lief voor jezelf en de mensen om je heen en onthoud dat het uiteindelijk helemaal goed komt!

Liefs,
Kelly

Hello all!


"Freedom, we lost five war years." The committee starts its commercial on May 4 and 5 with this sentence. And that is of course completely true. Freedom is precious and something you should cherish together. We must not forget the war. King Willem-Alexander said in his speech on May 4: 'The least we can do is not look away. Don't justify it. Do not erase. Don't set it apart. " Clear language, I think. Normally there is a lot of public present at the commemoration of the dead on Dam Square in Amsterdam. Unfortunately, this was not possible this year due to the current corona rules. Now we come to the link with NLVD. You can fear unusual situations, such as a commemoration. You can also be afraid to get lost in such a large crowd. As I said earlier, it is very important to keep commemorating. An dit may also be that you have more trouble switching.Below, I am going to give you a few tips for dealing with unusual situations.


#tip 1: An unusual situation is unusual for everyone. Do not forget that it is special, difficult or separate for everyone. You're really not alone in this!

#tip 2: Talk to a friend. Tell what is bothering you / dread and ask if you want to keep an eye on you when you go to a busy place, for example. As a NLVD person, you can get lost more quickly in busy places. Perhaps it is useful to arrange a place in advance where you will go if you lose each other or agree, for example, that you will call each other.

#tip 3: Keep a positivity diary. Here you write down what you are proud of. An example: you go to Dam Square with a friend to commemorate, but you find it scary to lose sight of each other. In the end it all worked out and you have not lost sight of each other. You then write down what you were afraid of, that you are proud that you went anyway and luckily it all worked out. That way you build more confidence.

#tip 4: Give yourself time to switch. Do not push yourself to process and switch everything as quickly as possible. If you find this difficult, you can confide in someone to talk about it. Maybe he / she can help you. It can also help by indicating to others that it is difficult to switch, then they can take you into account and help you through the situation better.

This blog post also writes about NLD and freedom: https://www.hetnldplan.nl/blog/393080_nld-en-vrijheid-nvld-and-freedom

I very much hope that these tips will help you. Hold on, be kind to yourself and the people around you and remember that it will all work out in the end!

Love,
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.