NLD en motivatie / NVLD and motivation

Gepubliceerd op 29 april 2020 om 21:22

Hoi allemaal,

Ik zal maar gewoon eerlijk zijn... Vandaag heb ik niet zoveel motivatie om een blogpost te schrijven...

Waarom? Ik weet het niet zo goed. Ik voel me gewoon prima, maar ik heb even wat minder motivatie. Dus ik was daar zo over aan het nadenken. Over wat ik dan kon schrijven en toen bedacht ik me dat dit eigenlijk best een goed onderwerp is; motivatie. 

Zeker in deze tijd kan het namelijk best lastig zijn om motivatie te houden en dingen te ondernemen. Soms kan het gewoon allemaal even teveel worden en wil je het liefst de hele dag in bed blijven liggen. Ook ik heb zulke dagen en dat is oké, soms mag dat ook gewoon. Zolang je die motivatie maar wel weer terug krijgt en niet wekenlang zo gaat leven want dat is mentaal gezien niet erg gezond (fysiek trouwens ook niet). Het is ook gewoon een stuk makkelijker om niks te doen nu we zoveel thuis zitten. Daarom is motivatie dus extra belangrijk. 

Daarom ga ik jullie tips geven voor hoe je de motivatie er toch een beetje in kunt houden. 

 

1. Bedenk iets leuks wat je kunt doen nadat je iets productiefs hebt gedaan.

Als je bijvoorbeeld geen zin in je schoolwerk hebt, kun je met jezelf afspreken dat je daarna die ene film gaat kijken die je al heel lang wilde kijken. Dan heb je iets om naar uit te kijken tijdens het doen van je schoolwerk. Dit kan het doen van je schoolwerk makkelijker maken.

 

2. Luister naar muziek terwijl je bezig bent (tijdens het schoonmaken bijvoorbeeld).

Sommige mensen vinden dat muziek afleidt en dat kan ook het geval zijn, maar voor anderen kan het juist helpen. Zelf vind ik het fijn om naar muziek te luisteren onder het opruimen zodat ik een beetje afleiding heb en niet alleen denk aan hoe vervelend opruimen wel niet is. 

 

3. Bedenk aan het einde van de dag wat je de volgende dag gaat doen.

Dit hoeft niet eens persé iets groots en superproductiefs te zijn, maar gewoon iets. Een reden om je bed uit te komen. Ook dit kan een film zijn, een boek waarin je verder wilt gaan lezen, iets dat je wilt gaan bakken of een rondje dat je wilt gaan lopen. 

 

4. Herinner jezelf eraan waarom je iets doet.

Waarom is het belangrijk dat je die schoolopdracht doet? Precies, je wilt je diploma halen. Het is het waard en als je nu begint, ben je over een uurtje klaar. Geef jezelf van die peptalks die je eraan herinneren waarom je iets doet. 

 

5. Praat erover.

Je bent echt niet de enige die hier doorheen gaat. Je vrienden, kennissen of familieleden hebben hier ook weleens last van en zo niet kan het alsnog goed zijn om er met iemand over te praten. Diegene wil jou vast helpen.

 

Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben!

 

Tot volgende week!

Marit

Hi everybody,

I'll just be honest ... Today I don't have much motivation to write a blog post ...

Why? I'm not so sure. I just feel fine, but I have less motivation. So I was thinking about that. About what I could write then and then I thought that this is actually quite a good subject; motivation.

Especially nowadays it can be quite difficult to keep motivation and to do things. Sometimes it can just get too much and you prefer to stay in bed all day. I also have days like that and that's okay, sometimes you can do that too. As long as you get that motivation back and do not start living like this for weeks because that is not very healthy mentally (physically, by the way). It is also a lot easier to do nothing now that we are at home so much. That is why motivation is extra important.

That is why I am going to give you tips for how you can keep the motivation a bit.

 

1. Think of something fun that you can do after you have done something productive.

For example, if you do not feel like doing your school work, you can agree that you will then watch the one film that you have wanted to watch for a long time. Then you have something to look forward to while doing your school work. This can make doing your schoolwork easier.

 

2. Listen to music while you do things (while cleaning for example).

Some people think that music is distracting and that may be the case, but for others it can help. Personally, I like to listen to music while cleaning up so that I have a bit of a distraction and don't just think about how annoying cleaning up is.

 

3. At the end of the day, consider what you will be doing the next day.

This does not even have to be something big and super productive, but just something. A reason to get out of bed. This can also be a movie, a book in which you want to continue reading, something you want to bake or a round that you want to walk.

 

4. Remind yourself why you are doing something.

Why is it important that you do that school assignment? Exactly, you want to get your diploma. It's worth it, and if you start now, you'll be done in an hour. Give yourself those pep talks that remind you why you're doing something.

 

5. Talk about it.

You're really not the only one going through this. Your friends, acquaintances or family members also sometimes suffer from this and if not it can still be good to talk to someone about it. The person wants to help you.

 

I hope these tips help you!

 

Until next week!

Marit

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.