Omgaan met het coronavirus en NLD / Dealing with the coronavirus and NVLD

Gepubliceerd op 22 april 2020 om 19:32

Hallo allemaal!

Ondertussen zitten we hier in Nederland alweer in de zesde week van wat minister president Mark Rutte de 'intelligente lockdown' noemt. Jullie meningen over deze lockdown zullen ongetwijfeld verdeeld zijn (ook voor de lezers die niet in Nederland wonen). En dat is logisch. De lockdown zorgt ervoor dat veel van onze bewegingsvrijheid is ingeperkt. We mogen niet veel meer. Ja, je mag nog naar buiten maar dan moet je persé 1,5 meter afstand houden, scholen zijn gesloten (maar sommigen gaan op 11 mei weer open), je mag niet op bezoek bij je opa en oma enzovoorts. Dat is best lastig. En dat we dat lastig vinden, is ook helemaal niet gek. Het is tegen de menselijke natuur in om elkaar niet aan te mogen raken en niet meer samen te mogen komen.

 

Als je NLD hebt, kunnen deze dagen nog net wat moeilijker zijn dan voor mensen die geen NLD hebben. Dit omdat je je normale, alledaagse structuur verliest. Je dagen kunnen ineens heel leeg worden. Verder ben je de hele dag met dezelfde mensen (je familie, gezin of huisgenoten) samen. Deze mensen kunnen dus best wel op je zenuwen gaan werken. Verder moet je nu waarschijnlijk werken of lessen volgen vanuit huis. Dat kan lastig zijn. Zeker als het om vakken gaat die je moeilijk vindt, zoals rekenen.

 

Echter zijn er ook mensen met NLD die de lockdown wél als fijn ervaren. Dit omdat ze nu even niet naar school of naar werk moeten. Dit zorgt dus voor een stuk minder prikkels als normaal en dat kan heel fijn zijn. Je kan dus ook proberen om de lockdown zo te bekijken, maar dat kan best moeilijk zijn.

Daarom hieronder een paar tips (die ik ook gebruik):

1. Breng structuur aan in je dag. Doe dit door bijvoorbeeld elke week een planning te maken. Doordat je planning dan al gemaakt is, is het makkelijker om deze ook na te leven. Als je elke dag opnieuw een planning maakt (wat ook kan!), kan het gebeuren dat je niks weet om te gaan doen. Dit omzeil je dus als je je planning al eerder maakt. Probeer je planning ook echt na te leven. En lukt het niet? Dan is dat ook geen probleem. Probeer dan even te ontspannen. Dat is ook nodig in deze tijd!

2. Probeer je werk/school vanuit huis zo goed mogelijk bij te houden. Maak hier voor jezelf ook een overzicht in. Probeer je werktijden/schooltijden aan te houden alsof je ook daadwerkelijk op je werk of op school bent. Dit kun je bijvoorbeeld doen door dezelfde pauzetijden aan te houden. Heb je normaal om 10:30 uur pauze? Neem dan nu ook om 10:30 uur pauze. Lunch je normaal om 12:30 uur? Doe dat dan nu ook. Dit zorgt ervoor dat er wat minder verandert in je leven. Dat er iets constant is. Ben je normaal klaar om 17:00 uur? Stop dan nu ook op deze tijd. Dat is heel belangrijk. Werk niet langer door dan normaal. En geef het op je werk/school aan als je iets moeilijk vindt. Dan kunnen mensen je helpen. Voor docenten die werken met kinderen met NLD is deze blogpost misschien nuttig: https://www.hetnldplan.nl/blog/427162_het-leven-in-de-klas-life-in-class

3. Maak een visionboard. Een visionboard kan je helpen om je te herinneringen aan je doelen of aan wat je inspireert. Dat kan heel fijn zijn in deze vreemde, onzekere tijd. Het kan een nieuw perspectief bieden op de situatie en kan ervoor zorgen dat de situatie minder uitzichtloos lijkt. Voor het maken van een visionboard verwijs ik naar de blogpost van Marit: https://www.hetnldplan.nl/blog/388230_visionboard

4. Als je je angstig/boos/verdrietig/wanhopig voelt, praat hier dan over met iemand die je vertrouwt. Dit kan één van je ouders zijn, je partner, een vriend/vriendin, je psycholoog, je mentor/begeleider op school, of iemand die je kent van je werk. Schaam je vooral niet. Dit is een vreemde tijd dus het is echt niet gek als je je angstig voelt. Vind je het niet fijn om met iemand te praten? Dan kun je ook de app 'Woebot' proberen. Dit is een psycholoog in de vorm van een robotje. Je gegevens worden niet door een echte psycholoog bekeken, maar Woebot is zo geprogrammeerd dat hij je met verschillende dingen kan helpen! Ik heb de app ook en ik vind het erg fijn werken! Woebot zorgt vaak voor een nieuw perspectief op verschillende situaties. De app houdt ook je stemming bij (deze moet je natuurlijk wel zelf invullen) en zo kun je in een grafiekje zien hoe je hebt ingevuld hoe het met je gaat. Woebot is te downloaden in zowel de Playstore als de Appstore.

      - De link voor de Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woebot

      - De link voor de Appstore: https://apps.apple.com/us/app/woebot-your-self-care-expert/id1305375832

Ook kun je mediteren of aan mindfulness doen. Dit kan je helpen om te kalmeren. Hiervoor raad ik de app 'Headspace' aan. Ik gebruik 'm zelf ook! Headspace focust zich vooral op meditatie en heeft geleide meditaties. Dit betekent dat je niet zelf hoeft te mediteren. Dit kan in het begin heel lastig zijn. Headspace helpt je dus hierin. De app is te downloaden in zowel de Playstore als de Appstore.

      - De link voor de Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&gl=NL

      - De link voor de Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/headspace-meditation-sleep/id493145008

Wil je een dagboek bijhouden maar niet op papier? Ook dat kan in een app. Daarvoor raad ik de app 'Daylio'  aan. Deze app vraagt je hoe je je dag ervaren hebt en je hebt de optie om er wat 'uitleg' bij te typen (hoeft dus niet!). De app houdt ook je stemming bij en zet deze voor je in een grafiek. De app is te downloaden in zowel de Playstore als de Appstore.

      - De link voor de Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.daylio&gl=NL

      - De link voor de Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/daylio-dagboek/id1194023242

5. Beweeg. Je kan proberen om elke dag even iets aan beweging te doen. Dit zorgt ervoor dat je lichaam ook een beetje in conditie blijft ;) Daarnaast zorgt beweging ervoor dat je je blijer voelt! :)

6. Ga aan de slag met je hobby's of ontwikkel nieuwe. Deze is denk ik wel duidelijk. Vond je het vroeger leuk om te schilderen? Probeer dat dan weer eens! Heb je niet echt een andere hobby als Netflix kijken? Is helemaal niet zo gek hoor, kijk eens op Pinterest of je iets leuk kunt vinden om te doen. Zie je iets leuks? Dan kun je het op een bord opslaan zodat je het niet kwijtraakt en later nog eens kunt bekijken. Je kunt een heleboel borden maken. Dit is de link naar Pinterest: https://nl.pinterest.com/

7. Wees lief voor jezelf (en anderen). Dit is een rare, onduidelijke tijd. Wees dus lief voor jezelf. Lukt het een dag niet? Geeft niet, doe iets waar je ontspannen van wordt. Kijk bijvoorbeeld even Netflix. Dat is echt niet erg. Niet alles hoeft altijd goed te gaan. Zolang je maar onthoudt dat het beter wordt. 

8. Probeer de situatie te accepteren. Als je jezelf constant tegen de situatie verzet, is het heel moeilijk om je goed te voelen en maak je het jezelf dus heel lastig. Probeer te kijken naar wat er nog wel kan. 

9. Sluit de dag af voor jezelf. Dit klinkt misschien zweverig, maar het is wel belangrijk. Dus als je klaar bent met je werk of school, ruim je spullen dan ook op. Leg ze weg en pak ze er pas de volgende dag weer bij. Werk je in dezelfde ruimte als dat je slaapt? Zet dan je raam open als je aan het werk bent of in ieder geval als je klaar bent. Zo kan er frisse lucht binnenkomen en kun je 's nachts beter slapen. Ik heb twee keer een periode gehad tijdens de lockdown tot nu toe dat ik niet kon slapen. Het raam opendoen hielp toen echt voor mij. Ook de app Headspace hielp mij. Onder andere om in slaap te komen.

 

Kortom, probeer je dag in te delen en bezig te blijven! Zowel met je werk/school als hobby's. Dit was best een lange blogpost, maar ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. :)

Het is nu even moeilijk. Ik heb het ook moeilijk. En ik struggle ook. Ook ik vind het moeilijk om met zoveel maatregelen te leven. Maar dit gaat voorbij. We komen hier allemaal sterker uit! Ook als je NLD hebt!

Natuurlijk mag je ook altijd contact met ons opnemen. Dat kan via ons e-mailadres; info@hetnldplan.nl  Je kan ook iets onder deze blogpost achterlaten, of ons bereiken op Facebook of Instagram; @hetnldplan

Hou je taai en tot volgende week!

Isabelle

 

Hello everyone!

Meanwhile, we are already here in the Netherlands in the sixth week of what Prime Minister Mark Rutte calls the 'intelligent lockdown'. Your opinions about this lockdown will undoubtedly be divided (also for readers who do not live in the Netherlands). And that makes sense. The lockdown ensures that much of our freedom of movement is restricted. We can't do much more. Yes, you can still go outside, but then you have to keep a distance of 1.5 meters, schools are closed (but some will open again on May 11), you cannot visit your grandparents and so on. That is quite difficult. And it is not surprising that we find that difficult. It is against human nature to not be allowed to touch and to be allowed to meet again.

 

If you have NVLD, these days can be a bit more difficult than for people who don't have NVLD. This is because you lose your normal, everyday structure. Your days can suddenly become very empty. Furthermore, you are with the same people (your family, relatives or housemates) all day long. So these people can get on your nerves. Furthermore, you probably now have to work or take lessons from home. That can be tricky. Especially when it comes to subjects that you find difficult, such as math.

 

However, there are also people with NVLD who do experience the lockdown as pleasant. This is because they do not have to go to school or work for a while. This ensures a lot less stimuli than normal and that can be very nice. So you can also try to view the lockdown, but that can be quite difficult.

Therefore, below a few tips (which I also use):

1. Structure your day. Do this by, for example, making a schedule every week. Because your schedule has already been made, it is easier to comply with it. If you make a schedule every day (which is also possible!), You may not know anything to do. You can avoid this if you make your planning earlier. Try to live up to your schedule. And it doesn't work? Then that is not a problem. Then try to relax. That is also necessary at this time!

2. Try to keep track of your work / school from home as much as possible. Make an overview for yourself here. Try to keep your working hours / school hours as if you were actually at work or at school. You can do this, for example, by following the same pause times. Do you normally take a break at 10:30 AM? Take a break now at 10:30 AM. Do you normally have lunch at 12:30 PM? Then do that now. This ensures that less changes in your life. That something is constant. Are you normally ready at 5:00 PM? Stop now at this time. That's really important. Do not work longer than usual.

And indicate it at work / school if you find something difficult. Then people can help you. For teachers who work with children with NLD this blog post may be useful: https://www.hetnldplan.nl/blog/427162_het-leven-in-de-klas-life-in-class 

3. Create a vision board. A vision board can help you remember your goals or what inspires you. That can be very nice in this strange, uncertain time. It can offer a new perspective on the situation and can make the situation seem less hopeless. To make a vision board I refer to the blog post of Marit: https://www.hetnldplan.nl/blog/388230_visionboard 4. If you feel anxious / angry / sad / desperate, talk to someone you trust about this. This could be one of your parents, your partner, a friend, your psychologist, your mentor / tutor at school, or someone you know from work. Don't be ashamed. This is a strange time so it really is not crazy if you feel anxious. Don't you like talking to someone? Then you can also try the app 'Woebot'. This is a psychologist in the form of a robot. Your data will not be viewed by a real psychologist, but Woebot is programmed in such a way that he can help you with various things! I also have the app and I really enjoy working! Woebot often provides a new perspective on different situations. The app also keeps track of your mood (which you must of course fill in yourself) and so you can see in a graph how you have entered how you are doing. Woebot can be downloaded in both the Playstore and the Appstore.

- The link for the Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woebot 
- The link for the Appstore: https://apps.apple.com/us/app/woebot-your-self-care-expert/id1305375832 
You can also meditate or practice mindfulness. This can help you calm down. For this I recommend the app 'Headspace'. I use it myself too! Headspace mainly focuses on meditation and has guided meditations. This means that you don't have to meditate yourself. This can be very difficult at first. Headspace therefore helps you in this. The app can be downloaded in both the Playstore and the Appstore.

- The link for the Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&gl=NL

- The link for the Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/headspace-meditation-sleep/id493145008

Do you want to keep a diary but not on paper? That is also possible in an app. I recommend the 'Daylio' app for this. This app asks you how you experienced your day and you have the option to type in some 'explanation'. The app also tracks your mood and graphs it for you. The app can be downloaded in both the Playstore and the Appstore.

- The link for the Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.daylio&gl=NL

- The link for the Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/daylio-dagboek/id1194023242

5. Move. You can try to exercise every day. This ensures that your body also stays in a little shape;) In addition, movement makes you feel happier! :)

6. Get started with your hobbies or develop new ones. I think this is clear. Did you enjoy painting in the past? Then try that again! Don't really have another hobby like watching Netflix? Isn't that crazy at all, check Pinterest if you can find something to do. Do you see something fun? Then you can store it on a board so you don't lose it and have another look at it later. You can make a lot of plates. This is the link to Pinterest: https://nl.pinterest.com/ 
7. Be kind to yourself (and others). This is a weird, unclear time. So be kind to yourself. Failed for a day? Don't worry, do something that relaxes you. For example, watch Netflix. That's really okay. Not everything always has to go well. As long as you remember it gets better.

8. Try to accept the situation. If you constantly resist the situation, it is very difficult to feel good and so make yourself very difficult. Try to look at what is still possible.

9. End the day for yourself. This may sound floaty, but it is important. So when you're done with your work or school, tidy up your belongings too. Put them away and take them back the next day. Do you work in the same room that you sleep? Then open your window when you are working or at least when you are done. This way, fresh air can enter and you can sleep better at night. I have had a period twice during lockdown so far that I was unable to sleep. Opening the window really helped for me then. The Headspace app also helped me. Among other things, to get to sleep.

 

In short, try to organize your day and stay busy! Both with your work / school and hobbies. This was quite a long blog post, but I hope it helped you. :)

It's just as difficult now. I'm having a hard time too. I struggle too. I also find it difficult to live with so many measures. But this passes. We all come out stronger here! Even if you have NVLD!

Of course you can always contact us. You can do this via our email address; info@hetnldplan.nl You can also leave something under this blog post, or reach us on Facebook or Instagram; @hetnldplan

Be tough and see you next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.