Het leven in de klas / Life in class

Gepubliceerd op 15 april 2020 om 20:22

NLD en onderwijs, dat is een interessant onderwerp. Ik heb zelf als onderwijsassistent nog nooit te maken gehad met kinderen of jongeren met NLD, maar er zijn natuurlijk genoeg kinderen en jongeren met NLD die onderwijs volgen. In deze blogpost ga ik vertellen hoe leerkrachten en onderwijsassistenten met NLD’ers op school zouden moeten omgaan.

Allereerst vind ik het heel belangrijk om te vermelden dat iedereen uniek is en dat er niet één handleiding is voor hoe je met mensen met NLD moet omgaan. Dat geldt trouwens voor iedereen, want iedereen is uniek. In de klas accepteer ik ieder kind zoals hij/zij is en kijk ik naar de leer- en ontwikkelbehoeften van een kind of jongere. Als onderwijsassistent is het heel belangrijk om een realistische houding aan te nemen om iemand niet te overvragen. Het opdoen van positieve ervaringen is voor een NLD’er heel belangrijk, dus leren in de flow is daarbij een vereiste. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de positieve kanten van het kind/de jongere. Dit zijn je talenten, je sterke punten. Door je sterke punten verder te ontwikkelen, kun je nog beter worden in iets wat je al goed kunt, waardoor je positieve ervaringen opdoet! Kijk, dat klinkt goed! Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alle moeilijke momenten nu uit de weg moet gaan. Nee, integendeel. Ook van moeilijke momenten leer je, maar het onderwijs moet je naast leermomenten ook positieve ervaringen geven. Verder is het belangrijk dat leerkrachten en onderwijsassistenten op school structuur en duidelijkheid geven. Dat kan heel simpel door iedere dag hetzelfde programma aan te nemen en de vakken in een vaste volgorde te doen. Soms kan het helpen om picto’s of dagritmekaarten te gebruiken, dat is per persoon verschillend. En verder is het belangrijk dat je leerkrachten/docenten consequent handelen, dus dat ze de regels blijven herhalen. Kinderen en jongeren met NLD hebben vaak (en dus zeker niet altijd!) moeite met het zich eigen maken van regels. Het geeft helemaal niets als het bij jou wat langer duurt voordat je de regels in je hoofd hebt, maar het is dan wel fijn als de leerkrachten jou die tijd geven. Kijk, zo kan je docent je nog een positieve ervaring geven. Zie je, het is voor een leerkracht helemaal niet zo moeilijk om positieve ervaringen te creëren ๐Ÿ˜‰

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben!

Liefs,
Kelly

NLD classroom and education is an interesting topic. As a teaching assistant, I have never had to deal with children or young people with NLD, but of course there are enough children and young people with NLD who follow education. In this blog post I will tell how teachers and teaching assistants should deal with NLD students at school.

First of all, I think it is very important to mention that everyone is unique and that there is no single manual on how to deal with people with NLD. This also applies to everyone, because everyone is unique. In the classroom I accept every child as he / she is and I look at the learning and development needs of a child or young person. As a teaching assistant, it is very important to adopt a realistic attitude so as not to over-question someone. Gaining positive experiences is very important for a NLD person, so learning in the flow is a requirement. In addition, it is important to look at the positive sides of the child / young person. These are your talents, your strengths. By further developing your strengths, you can become even better at something that you already do well, so that you gain positive experiences! Look, that sounds good! That does not mean, of course, that you have to avoid all difficult moments now. No, on the contrary. You also learn from difficult moments, but education should give positive experiences in addition to learning moments. It is also important that teachers and teaching assistants at school provide structure and clarity. This is very simple by taking the same program every day and doing the courses in a fixed order. Sometimes it can help to use pictograms or day rhythm cards, which is different for each person. And it is also important that your teachers / teachers act consistently, so that they keep repeating the rules. Children and young people with NLD often (and therefore not always!) Have difficulty in making rules their own. It doesn't matter at all if it takes a little longer for you to have the rules in your head, but it is nice if the teachers give you that time. Look, this way your teacher can give you a positive experience. You see, it is not at all that difficult for a teacher to create positive experiences ๐Ÿ˜‰

I hope this helps you!

Love,
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.