NLD en sociale vaardigheden / NVLD and social skills

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 15:40

Ja, NLD en sociale vaardigheden. Dat is een vrij interessant onderwerp. Hoe dat komt? Nou, mensen met NLD zijn vaak wel sociaal ingesteld en gaan graag contact met anderen aan, maar dit gaat niet altijd goed. Onze sociale vaardigheden zijn dus niet altijd even goed terwijl we wel sociaal zijn ingesteld. Dat is toch raar?!

We gaan dus mooi even uitzoeken hoe dat nou kan.

(En ja misschien is deze blogpost (en die van volgende week) niet helemaal toe te passen nu met de situatie rondom het coronavirus, maar misschien heb je er toch wat aan. En deze tijd gaat voorbij. Dus als dit voorbij is, kun je deze blogpost terugzoeken :))

 

Theoretisch:

Volgens de site www.nld.nu heeft het ermee te maken dat mensen met NLD zich moeilijker in een ander kunnen verplaatsen en sociale situaties niet begrijpen.

Dit zou er mee te maken kunnen hebben dat het voor mensen met NLD moeilijk kan zijn om emoties van anderen in te schatten en gezichtsuitdrukkingen af te lezen. De non-verbale communicatie gaat over het algemeen wat lastiger bij mensen met NLD. 

 

Is dit bij iedereen met NLD hetzelfde?

Nee. Bij elk kenmerk van NLD is het zo dat niet iedereen met NLD dat kenmerk in dezelfde mate heeft. Soms heb je zelfs helemaal geen last van een bepaald kenmerk. Zo leer ik niet beter als ik alles auditief aangeboden krijg. Ik heb juist behoefte aan schema's. Dat het dus visueel gemaakt wordt. Dit is absoluut niet kenmerkend voor NLD. 

Maar mijn sociale vaardigheden daarentegen zijn echt niet altijd even goed. Gelukkig heb ik ondertussen een beetje geleerd hoe het werkt in de wereld op sociaal vlak.

 

Wat kun je dan merken in sociale situaties?

Misschien heb je weleens het gevoel gehad dat je niet tussen een gesprek kon komen. Of dat je niet goed wist wat je moest zeggen. Of je vond dat iemand raar keek, misschien wel boos, en later blijkt dan dat diegene dat helemaal niet zo bedoelde (dat overkomt mij nog wel eens). 

 

Wat kun je doen in sociale situaties?

  • Het kan helpen om goed te luisteren naar wat de ander zegt. Dan zorg je ervoor dat er qua taal geen miscommunicatie ontstaat. 
  • Probeer wat bewuster te kijken naar de lichaamshouding en non-verbale communicatie van degene(n) met wie je praat. Als je er bewust naar kijkt, kun je de non-verbale communicatie misschien al beter begrijpen. Volgende week zullen we een blogpost schrijven over non-verbale communicatie.
  • Als je niet begrijpt wat iemand bedoelt, of iemand kijkt vragend naar je; vraag dan om verduidelijking. Vraag of de ander kan herhalen wat hij/zij aan het vertellen was.
  • Wees je ook bewust van je eigen houding. Als je rechtop staat, met je armen naast je lijf, ben je meer open dan als je in elkaar gedoken staat met je armen over elkaar. Volgende week zullen we hier ook op in gaan.

 

Het kan dus soms lastig zijn in sociale situaties. Je kunt je soms alleen voelen. Maar onthou, er zijn altijd mensen die jou begrijpen en die jij ook begrijpt! Echt waar. Dit liedje kwam ik vandaag via Instagram tegen: https://youtu.be/_10msPMEick Dit is de versie die de acteurs hebben opgenomen allemaal vanuit hun eigen huis/auto. Ik vind het heel mooi. Als je je alleen voelt, is dit een mooi nummer om te luisteren denk ik. 

Dit is de originele versie: https://www.youtube.com/watch?v=00MMGfPrNIU Het komt uit een musical, genaamd 'Dear Evan Hansen.' Zoek 'm maar op als je wil!

 

Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad! 

Tot volgende week!

 

En onthoud: You will be found! Jij bent goed zoals je bent en ik ben trots op je! Elke keer dat je iets nieuws probeert, elke keer dat je dingen die je moeilijk vindt, aangaat en elke keer dat je moeilijke situaties het hoofd biedt. Maak je geen zorgen, er zijn altijd mensen voor je. Altijd. Ook in deze tijd met alles rondom het coronavirus. You will be found! 

 

Isabelle

Yes, NVLD and social skills. That's a pretty interesting topic. Why is that? Well, people with NVLD often have a social attitude and like to get in touch with others, but this does not always go well. Our social skills are therefore not always good, although we are social. That's weird isn't it ?!

So we are going to find out how this is possible.

(And yes, maybe this blog post (and next week's) isn't quite applicable right now with the coronavirus situation, but it might be of some use to you. And this time will pass. So when this is over, you can retrieve this blog post :))

 

Theoretically:

According to the site www.nld.nu,  it has to do with people with NVLD who find it more difficult to relate to someone else and who do not understand social situations.

This could be because it can be difficult for people with NLD to estimate other people's emotions and read facial expressions. Non-verbal communication is generally more difficult for people with NVLD.

 

Is this the same for everyone with NVLD?

No. With every characteristic of NVLD it is the case that not everyone with NVLD has that characteristic to the same extent. Sometimes you are not even bothered by a certain characteristic at all. That way I don't learn better if I am offered everything auditory. I just need schedules. So that it is made visual. This is absolutely not characteristic of NVLD.

However, my social skills are not always that good. Fortunately, I have learned a bit about how it works in the social world.

 

What can you notice in social situations?

You may have felt that you were unable to intervene in a conversation. Or that you were not sure what to say. Or you thought someone looked weird, perhaps angry, and later it turns out that they didn't mean that at all (that happens to me sometimes).

 

What can you do in social situations?

  • It can help to listen carefully to what the other person is saying. Then you ensure that there is no miscommunication in terms of language.
  • Try to look more consciously at the posture and non-verbal communication of the person (s) you are talking to. If you look at it consciously, you may already be able to better understand non-verbal communication. Next week we will write a blog post about non-verbal communication.
  • If you don't understand what someone means, or someone looks at you questioningly; ask for clarification. Ask the other person to repeat what he / she was saying.
  • Also be aware of your own attitude. When you stand upright, with your arms at your sides, you are more open than when you are crouched with your arms folded. Next week we will also discuss this.

    So it can sometimes be difficult in social situations. You can feel alone sometimes. But remember, there are always people who understand you and who you understand too! Really. This song I came across via Instagram today: https://youtu.be/_10msPMEick This is the version that the actors have recorded from their own home / car. I like it a lot. If you feel alone this is a great song to listen to I think.

This is the original version: https://www.youtube.com/watch?v=00MMGfPrNIU It comes from a musical called 'Dear Evan Hansen.' Look it up if you want!


I hope this helped you!

Until next week!

 

And remember: You will be found! You are good as you are and I am proud of you! Every time you try something new, every time you tackle things that you find difficult and every time you face difficult situations. Don't worry, there are always people in front of you. Always. Even today with everything around the coronavirus. You will be found!

 

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.