Overzicht houden - Keeping track

Gepubliceerd op 18 december 2019 om 20:30

Overzicht houden. Ja, dat kan best een ding zijn. Zeker als je NLD hebt. 

Zonder overzicht kan er een hoop onrust in je hoofd zijn. Deze onrust kan omslaan in stress en ervoor zorgen dat je letterlijk ziek wordt. Dit wil je natuurlijk niet, maar toch gebeurt het weleens. 

Je wil weten of ik ook weleens last heb van onrust in mijn hoofd? Simpel. Ja. Ja, ik heb ook weleens last van onrust. Ook al heb ik een speciale manier van plannen, soms sluipt die onrust er toch in. (Manier van plannen staat hier uitgelegd: https://www.hetnldplan.nl/blog/351708_leren-leren)

En wat doe je dan? Als je de onrust in je hoofd voelt sluipen? Of als de onrust er ineens is?

Ik heb een paar tips voor je!

1. Schrijf je gedachten op. Alles waar je aan denkt en mee bezig bent. Ja, dat klinkt als veel werk, maar als je eenmaal bezig bent, valt het mee! Pak een schrift en schrijf op waar je aan denkt. Je kunt het eventueel ook tekenen. 

2. Maak een planning. Maak een planning van alles wat je moet doen. Op die manier creëer je voor jezelf rust. Je kunt alles wat in je hoofd zit, loslaten omdat het allemaal in je planning staat. 

3. Maak een to-do lijstje. Ja, deze lijkt veel op de vorige maar is niet helemaal hetzelfde. Een to-do lijstje is vaak wat eenvoudiger. Je hoeft namelijk alleen maar een lijst te maken van alles wat je moet doen. Zodra je iets van de lijst hebt gedaan, kun je het afvinken of afstrepen.

 

Ja, heel leuk Isabelle, maar hoe maak ik dan een planning?!

Er zijn verschillende manieren om een planning te maken. Je kunt in de agenda-app van je telefoon een planning maken. Dit doe je door simpel gezegd al je afspraken en dingen die je moet doen in de agenda-app te zetten. Als je er een melding aan toevoegt, kun je ook niet meer vergeten dat je iets moest doen. Zorg dan wel dat je melding van tevoren afgaat en niet pas op het moment dat je iets moet doen!

Verder kun je mijn manier van plannen gebruiken (zie de link naar de blogpost bovenaan in deze blog). Je kunt aan mijn manier van plannen ook nog kleurtjes toevoegen! Dit heb ik zelf ook gedaan! Bijvoorbeeld roze voor school, groen voor privé dingen, blauw voor werk enzovoorts.

 

En hoe zit het met die to-do lijstjes?!

Rustig aan hé! ;)

To-do lijstjes kun je het best gebruiken voor één dag. Dus je maakt per dag een to-do lijst. Je kan ook een to-do lijst voor een hele week maken, maar dan is het wel handig om de datums erbij te zetten en dan wordt je to-do lijst meer een planning. Het kan wel, maar ik zou het niet persoonlijk niet aanraden. 

Op je to-do lijst zet je dus wat je moet doen. Hij kan er zo uitzien:

 

Woensdag 18 december 2019

- Boodschappen doen

- Koken

- Hondenvoer kopen

- Kerstcadeautjes kopen

- Hond uitlaten

 

Zodra je iets van je to-do lijstje gedaan hebt, streep of vink je het af. Je kunt zelfs lege hokjes achter je 'taakjes' zetten. Dan kun je het hokje afkruisen als je klaar bent.

 

Hopelijk heb je hier iets aan gehad!

 

Tot volgende week!

Isabelle

 

Keeping track. Yes, that can be a hard thing. Especially if you have NLD.

Without an overview there can be a lot of turmoil in your head. This unrest can turn into stress and cause you to become literally sick. Of course you don't want this, but it does happen.

You want to know if I sometimes suffer from turmoil in my head? Simple. Yes. Yes, I sometimes suffer from restlessness. Even though I have a special way of planning, sometimes the restlessness creeps in. (The way of planning is explained here: https://www.hetnldplan.nl/blog/351708_leren-leren)
And what do you do then? If you feel the turmoil creeping into your head? Or if the unrest is suddenly there?

 

I have a few tips for you!

1. Write down your thoughts. Everything you think about and are working on. Yes, that sounds like a lot of work, but once you're busy, it's not too bad! Grab a notebook and write down what you think of. You can also draw it if necessary.

2. Make a schedule. Make a schedule of everything you need to do. That way you create peace for yourself. You can let go of everything that is in your head because it is all in your schedule.

3. Create a to-do list. Yes, this looks a lot like the previous one but is not quite the same. A to-do list is often a bit simpler. You only have to make a list of everything you need to do. Once you have done something off the list, you can tick or tick it off.

 

Yes, very nice Isabelle, but how do I make a schedule?!

There are different ways to make a schedule. You can make a schedule in the calendar app of your phone. You do this by simply putting all your appointments and things you need to do in the agenda app. If you add a notification to it, you can no longer forget that you had to do something. Make sure that your report is sent in advance and not when you have to do something!

You can also use my way of planning (see the link to the blog post at the top of this blog). You can also add colors to my way of planning! I did this myself! For example pink for school, green for private things, blue for work and so on.

 

And what about those to-do lists?!

Calm down! ;)

To-do lists are best used for one day. So you make a to-do list per day. You can also make a to-do list for a whole week, but then it is handy to add the dates and then your to-do list becomes more of a schedule. It is possible, but I would not personally recommend it.

So put on your to-do list what you have to do. He can look like this:

 

Wednesday, December 18, 2019

- Shopping

- Cook

- Buy dog ​​food

- Buy Christmas presents

- Walking the dog

 

Once you have done something from your to-do list, tick or check it. You can even put empty boxes behind your 'tasks'. Then you can check the box when you're done.

 

Hopefully this helped you!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.