Social media (en NLD) + dankjewel!! - Social media (and NVLD) + Thank you!!

Gepubliceerd op 6 november 2019 om 20:06

Yip is deze week verhinderd, dus jullie zullen het met mij moeten doen (Isabelle) ;) Het spijt me alvast heel erg, haha ;)

 

Maar zonder grappen, we willen jullie bedanken. Yip, Marit en ik. Het NLD-Plan heeft namelijk meer dan 1000 pageviews gehaald!! Dit hadden we nooit verwacht en we zijn hier heel dankbaar voor! Dus dankjewel dat je mee hebt gelezen en hopelijk heb je er iets aan gehad! We blijven doorgaan want nog steeds is er weinig informatie over NLD beschikbaar en nog steeds is Het NLD-Plan nodig. (Oké en het zit in mijn systeem nu maar alsnog ;))

 

Dan nu verder met de blogpost. 

Deze week gaan we het eens hebben over social media. Ja, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn... Volgens mij zijn dat de grootste platforms. Correct me if I'm wrong. 

 

Iedereen kent het denk ik wel; je scrollt door je tijdlijn en ziet alleen maar foto's van mensen die totaal perfect lijken. Je klikt dan op hun naam om vervolgens op hun profiel terecht te komen en ziet alleen maar goede foto's plus een mooie feed. Toevallig heb je ook nog eens je dag niet. Je legt je telefoon weg en staart voor je uit. Was jij maar zoals diegene met de mooie foto's en feed. Maar als je op je eigen pagina kijkt, zie je niet veel meer dan her en der een verdwaalde foto tussen de foto's en filmpjes van je huisdier. 

 

Op dat moment slaat de twijfel toe. Vragen als "Ben ik wel goed genoeg?", "Kan ik ooit zo mooi/knap/slim zijn?" komen naar boven. Je begint eigenlijk aan jezelf te twijfelen. Misschien probeer je de twijfel nog uit te bannen door vlug door je eigen pagina te scrollen en jezelf wijs te maken dat jij het internet verbetert met al je kattenfilmpjes. Of misschien heb je geen last van twijfel en vind je jezelf al oké zoals je bent. Of misschien is de twijfel al toegeslagen. 

 

Social media. Een wereld op zich. Een wereld waarin je zelfvertrouwen op de proef wordt gesteld. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling van social media is. In ieder geval, ik denk dat dat niet de bedoeling is. In mijn ogen is social media bedoeld om je vrienden en mensen die je kent op de hoogte te houden van wat je aan het doen bent. Of het wordt gebruikt om nieuws snel rond te laten gaan. Helaas worden veel mensen onzeker van social media en de 'perfectheid' die er te zien is. 

 

Soms word ik er ook onzeker van. Bij mij gaat het echter niet zozeer om de foto's, maar meer om de reacties. Want die krijg ik eigenlijk nooit. Ik post een foto maar reacties zijn er niet zo vaak. Natuurlijk wel van je beste vriendin of vriend maar daar blijft het vaak bij.. Of ik krijg veel minder likes dan dat ik volgers heb. Kijkt iedereen dan naar jouw foto zonder er iets mee te doen? Ja, dat klopt. 

 

Social media. Een wereld op zich. Je moet één ding onthouden; het gaat niet om de reacties die je wel (of niet) krijgt. Het gaat niet om de likes die je wel (of niet) krijgt. Het gaat erom dat jij jouw foto leuk vindt! En ja, het klopt dat mensen op social media alleen hun goede dagen laten zien, maar er zijn gelukkig ook steeds meer mensen die ook hun slechte dagen laten zien. Nee, ik zeg niet dat jij dat ook moet doen. Dat je je huilbuien online moet delen. Ik zeg alleen dat bijna niemand zijn of haar huilbuien deelt, maar dat dit niet betekent dat deze mensen geen huilbuien hebben. Iedereen heeft momenten dat het tegenzit, dat het niet loopt zoals je zou willen dat het loopt. En nee, dit zie je niet altijd op social media, maar iedereen heeft deze momenten. Echt waar. Iedereen.

Dus of je nu wel of niet jouw huilbuien online wil delen, onthou dat iedereen deze heeft. Hoe perfect iemands foto's ook lijken. 

 

En verder maakt het niks uit of jij liever foto's van je kat post of selfies. Doe vooral waar jij je fijn bij voelt! Jij bent namelijk jij en jij bent oké! Twijfel je of je wel oké bent zoals je bent? Lees dan deze blogpost: https://www.hetnldplan.nl/blog/361665_jij-bent-oke-you-are-okay  

 

NLD en social media

Dan nu de koppeling met NLD. 

Als je NLD hebt, kan het lastig zijn om het overzicht te bewaren in deze online wereld. Er is zoveel te zien en je wil alles bijhouden, maar dat lijkt haast onmogelijk.

Ik heb ervaring. Ik wilde eerst op Instagram alle stories bekijken. Nou, dat lukte dus echt niet hè. Ik werd er zwaar gestresst van als ik niet alle verhalen had gezien. Ik besloot er mee te stoppen. Ik besloot zelfs door heel mijn lijst te gaan van personen die ik volg en iedereen waar ik eigenlijk niks mee te maken heb of wil hebben, heb ik toen ontvolgd. Dat zorgde al voor een heel stuk meer rust. 

En dat raad ik je dan ook aan. Heb je moeite met het overzicht bewaren? Ga eens door de lijst met mensen en pagina's die je volgt en vraag je af of je diegene wel echt wil volgen. Is het antwoord 'nee'? Dan ontvolg je diegene. Leg jezelf daarnaast niet de plicht op om alles bij te houden. Dat is namelijk onmogelijk.

En zoals mijn moeder altijd zegt "Als iemand je echt nodig heeft, dan belt diegene wel."

 

Tot volgende week!

Isabelle

Yip is prevented this week, so you will have to do it with me (Isabelle);) I'm very sorry, haha;)

 

But without jokes, we want to thank you. Yip, Marit and I. The NLD Plan has achieved more than 1000 page views !! We never expected this and we are very grateful for this! So thank you for reading and hopefully it helped you! We continue to do so because there is still little information available about NLD and the NLD Plan is still needed. (Okay and it's in my system now;))

 

Then continue with the blog post.

This week we will talk about social media. Yes, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn ... I think those are the largest platforms. Correct me if I'm wrong.

 

I think everyone knows it; you scroll through your timeline and only see photos of people who seem totally perfect. You then click on their name to end up on their profile and see only good photos plus a nice feed. Coincidentally, you also don't have your day. You put your phone away and stare ahead. If only you were the one with the beautiful photos and feed. But if you look at your own page, you will not see much more than a scattered photo between the photos and videos of your pet.

 

At that moment, doubt strikes. Questions like "Am I good enough?", "Can I ever be so beautiful / handsome / smart?" come upstairs. You actually start to doubt yourself. Perhaps you are trying to eliminate the doubt by quickly scrolling through your own page and fooling yourself that you are improving the internet with all your cat movies. Or maybe you are not bothered by doubts and you think you are okay the way you are. Or maybe the doubt has already struck.

 

Social media. A world of its own. A world where your confidence is put to the test. While that is not the intention of social media at all. In any case, I think that is not the intention. In my eyes, social media is meant to keep your friends and people you know up to date with what you are doing. Or it is used to spread news quickly. Unfortunately, many people are insecure about social media and the 'perfection' that can be seen there.

 

Sometimes it also makes me uncertain. For me, however, it's not so much about the photos, but more about the responses. Because I never actually get that. I post a photo but there are not that many reactions. Of course it is from your best friend or boyfriend, but that often stops ... Or I get a lot less likes than I have followers. Does everyone look at your photo without doing anything with it? Yes that's right.

 

Social media. A world of its own. You have to remember one thing; it is not about the responses that you get (or don't get). It's not about the likes you get (or don't get). The point is that you like your photo! And yes, it is true that people on social media only show their good days, but fortunately more and more people are also showing their bad days. No, I'm not saying that you should do that too. That you have to share your crying online. I'm just saying that almost no one shares their crying showers, but that doesn't mean these people don't have crying showers. Everyone has times when things go wrong, when things don't go the way you want them to. And no, you don't always see this on social media, but everyone has these moments. Really. Everyone.

So whether or not you want to share your crying spells online, remember that everyone has them. No matter how perfect someone's photos may seem.

 

And it doesn't matter if you prefer to post pictures of your cat or selfies. Do what you feel comfortable with! You are you and you are ok! Not sure if you're okay the way you are? Then read this blog post: https://www.hetnldplan.nl/blog/361665_jij-bent-oke-you-are-okay 

 

NVLD and social media

Now the link with NVLD.

If you have NVLD, it can be difficult to keep an overview in this online world. There is so much to see and you want to keep track of everything, but that seems almost impossible.

I have experience. I first wanted to view all stories on Instagram. Well, that really didn't work. I would have been very stressed if I had not seen all the stories. I decided to stop. I even decided to go through my entire list of people I follow and everyone that I actually have nothing to do with, I followed. That already provided a whole lot more peace and quiet.

And I recommend that to you. Do you have trouble keeping the overview? Go through the list of people and pages you follow and wonder if you really want to follow them. Is the answer 'no'? Then you follow that person. In addition, do not give yourself the obligation to keep track of everything. That is impossible.

And as my mother always says "If someone really needs you, then the person will call."

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.