Hoe kun je iemand met NLD helpen? - How can you help someone with NVLD?

Gepubliceerd op 30 oktober 2019 om 16:29

Hoe kun je iemand met NLD een beetje helpen? Misschien is dat wel iets wat je je ooit hebt afgevraagd.

In deze blogpost gaan we het hierover hebben!

 

Om te weten hoe je kan helpen, moet je eerst weten wat de vlakken zijn waarop iemand met NLD hulp nodig kan hebben.

Iedereen met NLD is natuurlijk anders. Hetgeen we hieronder bespreken, geldt over het algemeen (maar kan dus per persoon verschillen). 

 

De vlakken (onder andere):

 • Rekenen/wiskunde (en ook ruimtelijk inzicht)
 • Verkeer op straat
 • Sociaal vlak
 • Overzicht houden

 

Oké, hoe kan ik dan helpen?

Dat zullen we nu bespreken. Voordat we dit doen, heb ik nog één disclaimer. Of nee, eigenlijk twee. Eén: niet iedereen wil geholpen worden, dus vraag altijd eerst of iemand hulp wil en respecteer dit antwoord. Twee: hoe je iemand helpt, hangt natuurlijk ook van de leeftijd af. Als iemand 12 is, behandel je deze persoon anders als een 20-jarige. Probeer hier rekening mee te houden. Maar vooropgesteld is het hartstikke lief van je dat je wil helpen! Daar wordt de wereld alleen maar mooier van!

 

Helpen op rekenen/wiskunde/ruimtelijk inzicht vlak

Dit is misschien wel een moeilijke. Niet iedereen is even goed in deze dingen, of je nu NLD hebt of niet, en dus kan niet iedereen helpen. Maar er zijn wel een aantal dingen die je altijd kan doen:

 • Als je zelf goed bent in rekenen/wiskunde en je hebt een beetje geduld, bied dan je hulp aan. Vraag of je mag helpen en doe dit op een rustige manier. Dwing de persoon niet om geholpen te worden. 
 • Als het gaat om je kind en je komt er zelf, of samen met je kind, niet uit, neem dan contact op met de leerkracht of desbetreffende docent. Hij/zij zal je verder kunnen helpen.
 • Bij ruimtelijk inzicht gaat het vooral om verkeerssituaties, drukke en onoverzichtelijke gebieden. Krijg je hier mee te maken, houd dan de persoon met NLD een beetje extra in de gaten. Wanneer je ziet dat deze persoon het overzicht verliest, kun je een rustig plekje opzoeken en daar even wachten tot de overprikkeling voorbij is.

 

Helpen in het verkeer

Het verkeer kan soms heel complex zijn. Zeker als je NLD hebt. Hoe help je iemand?

 • Geef duidelijk aan waar de persoon naar toe moet. 
 • Let zelf extra goed op.
 • Praat rustig en duidelijk, maar geef geen bevelen. Alleen als dit niet anders kan.

 

Helpen op sociaal vlak

Mensen met NLD kunnen soms op sociaal gebied veel moeite hebben met dingen die voor andere mensen heel simpel lijken, zoals emoties herkennen en aflezen. Hoe kun je iemand met NLD op sociaal vlak helpen?

 • Als je ziet dat iemand een emotie niet begrijpt of verkeerd interpreteert, help diegene dan door de juiste emotie te benoemen. Dit hoef je niet heel 'obvious' te doen. Gewoon zeggen "Zo, jij bent boos zeg" is voldoende.
 • Als je ziet dat iemand geen aansluiting kan vinden in een groep, probeer deze persoon er via een praatje dan toch bij te betrekken. Mensen met NLD kunnen over het algemeen heel goed praten ;)

 

Helpen bij het overzicht houden

Deze klinkt misschien nogal vaag. Dit komt doordat overzicht houden op verschillende plekken een rol speelt. Zowel op school, als thuis, als op straat. Hoe help je iemand met NLD in deze situaties?

 • School --> zie je dat iemand niet goed weet wanneer toetsen zijn, wanneer welk huiswerk af moet zijn enzovoorts? Bied dan aan om samen met deze persoon een planning te maken. Zo heeft de persoon duidelijk voor zich wat hij/zij wanneer op welk moment moet doen.
 • Thuis --> merk je dat iemand even niet meer weet wat hij/zij allemaal moest doen? Hij/zij blijft maar ratelen over alle dingen die moeten gebeuren en laat duidelijk merken dat het hoofd vol zit. Hier kan een to-do list een goede oplossing zijn. Je maakt dan samen met de persoon een lijstje van alles wat er nog gedaan moet worden. Achter elke 'klus' zet je een vierkantje. Dit vierkantje mag worden afgekruisd of ingekleurd als de 'klus' gedaan is. 
 • Op straat --> mensen met NLD verdwalen gemiddeld makkelijker dan mensen zonder NLD. Als je merkt dat iemand de weg kwijt is of het even niet meer weet, bied dan aan om samen bijvoorbeeld even op Google Maps te kijken. Dwing dit niet op. Ben je samen met iemand met NLD op pad? Benoem dan onderweg een aantal keer hoe jullie lopen. Mensen met NLD hebben over het algemeen een goed geheugen, dus ze zullen het zeker onthouden en misschien wordt het wel makkelijker om een verband te leggen!

 

Dat waren mijn tips! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat je ze misschien wel uit gaat voeren!

 

Tot volgende week!

Isabelle

 

How can you help someone with NLD a bit? Maybe that is something you have ever wondered.

We will talk about this in this blog post!

 

To know how you can help, you first need to know the areas in which someone with NLD may need help.

Everyone with NLD is of course different. What we discuss below applies in general (but may therefore differ per person).

 

The surfaces (among others):

 • Arithmetic / mathematics (and also spatial insight)
 • Traffic on the street
 • Social level
 • Keeping track


Okay, how can I help?

We will discuss that now. Before we do this, I have one more disclaimer. Or no, actually two. One: not everyone wants to be helped, so always first ask if someone wants help and respect this answer. Two: how you help someone, of course, also depends on age. If someone is 12, you treat this person differently as a 20-year-old. Try to take this into account. But first and foremost it is very sweet of you that you want to help! That only makes the world a better place!

 

Help on math / math / spatial insight level

This is perhaps a difficult one. Not everyone is good at these things, whether you have NLD or not, and so not everyone can help. But there are a number of things you can always do:

 • If you are good at arithmetic / mathematics and you have a little patience, then offer your help. Ask if you can help and do this in a calm manner. Do not force the person to be helped.
 • If it is about your child and you cannot solve it yourself, or together with your child, contact the teacher or relevant teacher. He / she will be able to help you further.
 • Spatial insight is mainly about traffic situations, busy and confusing areas. If you get involved with this, keep an eye on the person with NLD. When you see that this person loses the overview, you can look for a quiet place and wait there for a while until the stimulation is over.

Help in traffic

The traffic can sometimes be very complex. Especially if you have NLD. How do you help someone?

 • State clearly where the person should go.
 • Pay extra attention yourself.
 • Talk calmy and cleary, but do not give orders. Only if there's no other option.


Social assistance

People with NLD can sometimes have a lot of problems with things that seem very simple to other people, such as recognizing and reading emotions. How can you help someone with NLD on a social level?

 • If you see someone not understanding or misinterpreting an emotion, help them by naming the right emotion. You don't have to do this very 'naturally'. Just saying "Well, you're angry" is enough.
 • If you see that someone cannot find a connection in a group, try to involve this person in a chat. People with NLD can generally talk very well;)


Help keeping an overview

This may sound rather vague. This is because keeping an overview in different places plays a role. Both at school, at home, and on the street. How do you help someone with NLD in these situations?

 • School -> do you see that someone is not sure when the tests are, when the homework must be completed and so on? Then offer to make a plan together with this person. In this way the person clearly has in front of him what he / she must do when and at what time.
 • Home -> do you notice that someone just doesn't know anymore what he / she had to do? He / she keeps rattling about all the things that need to happen and clearly shows that the head is full. A to-do list can be a good solution here. Together with the person you then make a list of everything that still needs to be done. Put a square behind each 'job'. This square may be marked or colored in when the 'job' is done.
 • On the street -> people with NLD lose on average easier than people without NLD. If you notice that someone has lost his way or doesn't know it anymore, then offer to take a look at Google Maps for example. Do not force this. Are you on the road with someone with NLD? Then name a few times on the way how you walk. People with NLD generally have a good memory, so they will definitely remember it and maybe it will be easier to make a connection!


Those were my tips! I hope it has been useful to you and that you may be implementing them!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

scarlet
2 jaar geleden

dankjewel voor dit artikel! zeker helpend! ik heb iemand in mijn vriendengroep en wil deze persoon beter begrijpen omdat ik merk dat bijna niemand in de vriendengroep haar hiermee begrijpt en niet weten wat ze ermee moeten. hoop dat ze zich nu wat meer betrokken en fijner voelt en begrepen!