Werk en eigenwaarde / Work and self esteem

Gepubliceerd op 21 september 2022 om 11:03

Hoi allemaal, 

Vandaag weer een blogpost van mij. De eerste keer weer sinds de zomervakantie dus het is even geleden dat ik een blogpost heb geschreven. 

Dit schooljaar ben ik begonnen met mijn afstudeerstage. Ik studeer pedagogiek en loop nu stage op een reguliere middelbare school. Vorig schooljaar liep ik stage op een middelbare school voor speciaal onderwijs. Dit is dus net anders. 

Nu denk je misschien ‘waarom is deze blogpost bedoeld voor volwassenen?’ Deze blogpost gaat over wat je werk met je eigenwaarde kan doen. Ondanks dat ik nog niet officieel aan het werk ben, loop ik vier dagen in de week stage en dit voelt wel als werk. Nu gaat het beter op stage, maar hiervoor ging het niet zo lekker. 

 

Ik werd met veel plezier aangenomen, maar mijn stage startte maar langzaam op. Er was niet veel te doen en de andere twee stagiaires hadden wel nog dingen te doen omdat zij er vorig schooljaar ook al waren. Ik voelde me hierdoor best nutteloos en ik merkte dat mijn eigenwaarde hierdoor iedere dag minder werd.

 

Dit zou normaal het stuk zijn waarin ik vertel wat ik heb gedaan om de situatie te verbeteren en waarin ik tips geef voor wanneer jij in zo’n situatie terecht komt. Helaas heb ik niet heel veel gedaan om de situatie te verbeteren. Ik heb er wel over gepraat met mijn vriend, vriendinnen en familie en ik heb een planning gemaakt van alles wat ik wel wist en kon doen zodat ik een beetje wist waar ik aan toe was.

Nu ik erover nadenk, heb ik naast de tips zoals praten met mensen die je vertrouwt en een planning maken van wat je al wel weet, nog een tip. Probeer de situatie ook te bespreken met je stagebegeleider of werkgever. Ik heb dit niet gedaan, omdat ik dit te spannend vond. Ik heb niet durven zeggen dat ik me nutteloos voelde. Als ik dit wel had gedaan, was de situatie waarschijnlijk veel sneller veel beter geworden. 

 

Probeer er dus over te praten. Jouw eigenwaarde is ontzettend belangrijk en niet iets om te verwaarlozen. Je bent het waard!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hi everybody,

Another blog post from me today. First time again since the summer holidays so it's been a while since I wrote a blog post.

This school year I started my graduation internship. I study pedagogy and am now doing an internship at a regular secondary school. Last school year I did an internship at a secondary school for special education. So this is just different.

Now you may be thinking, “why is this blog post for adults?” This blog post is about what your work can do with your self-esteem. Despite the fact that I am not officially working yet, I do an internship four days a week and this feels like work. Now things are going better on stage, but before that it didn't go so well.

 

I was gladly accepted, but my internship started slowly. There wasn't much to do and the other two interns still had things to do as they were there last school year too. This made me feel quite useless and I noticed that my self-esteem was decreasing every day.

 

This would normally be the part where I tell you what I have done to improve the situation and where I give tips for when you find yourself in such a situation. Unfortunately I haven't done much to improve the situation. I did talk about it with my boyfriend, friends and family and I made a plan of everything I knew and could do so that I knew a little bit where I stood.

Now that I think about it, in addition to the tips like talking to people you trust and planning what you already know, I have another tip. Also try to discuss the situation with your internship supervisor or employer. I didn't do this because it was too exciting for me. I dared not say that I felt useless. If I had done this, the situation would probably have gotten much better much faster.

 

So try to talk about it. Your self-esteem is extremely important and not something to be neglected. You are worth it!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.