Sportdag / Sports day

Gepubliceerd op 17 mei 2023 om 15:23

Hoi allemaal,

Waarschijnlijk heb je er een aantal van gehad of komen ze er weer aan; sportdagen. Ik weet nog dat ik ze als kind echt verschrikkelijk vond. Ik vond het heel spannende dagen waarin veel voor mij onzeker was. Ik snapte niet goed hoe de dag ging verlopen en wilde liever thuis blijven, maar dat ging niet. 

 

Ik herinner me nog dat mijn moeder me altijd wegbracht en bij mij bleef totdat de dag begon. Samen met mij zocht ze naar mijn juf of meester. Wanneer ik mijn klasgenoten zag, vond ik het al iets minder spannend, maar de spanning was vaak pas voorbij wanneer ik mijn moeder weer zag aan het eind van de dag.

 

Dit zijn een aantal tips voor als jij binnenkort ook een sportdag hebt en dat best spannend vindt:

  • Vraag van tevoren aan je vader, moeder, juf of meester wat er precies gaat gebeuren die dag. Meestal hebben je ouders of één van je ouders wel een brief gekregen met daarin hoe de sportdag eruit gaat zien. Als je van tevoren vraagt wat er gaat gebeuren, kun je je al een beetje voorbereiden en is het minder eng.
  • Vertel aan je ouder(s) dat je het spannend vindt. Je vader of moeder kan dit dan vertellen aan je juf of meester. Dan kan hij/zij er rekening mee houden.
  • Probeer op te trekken met een vriendje of vriendinnetje. Wanneer je niet alleen bent, is de dag minder spannend, gaat de tijd sneller voorbij en heb je meer lol!

 

Hopelijk heb je iets aan deze tips! 

Als je het spannend blijft vinden, is het belangrijk dat je dat vertelt aan je ouders. Wanneer ze weten dat je iets spannend vindt, kunnen ze beter voor je zorgen.

 

Tot de volgende keer!

 

Groetjes,

Isabelle

Hi everybody,

You've probably had a number of them or they’re on their way;; sports days. I remember as a child I really hated them. I thought it were very scary days in which a lot was uncertain for me. I didn't really understand how the day was going to go and I wanted to stay home, but that wasn't possible.

 

I still remember my mother used to take me away and stay with me until the day started. Together with me she searched for my teacher. When I saw my classmates, I found it a little less exciting, but the tension was often not over until I saw my mother again at the end of the day.

 

These are a number of tips for when you also have a sports day soon and find it quite exciting:

  • Ask your father, mother or teacher in advance what exactly will happen that day. Usually your parents or one of your parents have received a letter with what the sports day will look like. If you ask in advance what's going to happen, you can already prepare a bit and it's less scary.
  • Tell your parent(s) that you find it scary. Your father or mother can tell this to your teacher. Then he/she can take it into account.
  • Try hanging out with a friend. When you are not alone, the day is less exciting, time passes faster and you have more fun!

 

Hopefully these tips will help you!

If you continue to find it scary, it is important that you tell your parents. When they know you find something scary, they can take better care of you.

 

Until next time!

 

Greetings,

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.