NLD en gymles / NVLD and gym class

Gepubliceerd op 11 januari 2023 om 11:48

Hoi allemaal,

Gymlessen op school, wat had ik er een hekel aan! Het moeten doen van oefeningen die niet lukten zoals bij klasgenootjes, een bal in een korf/basket moeten gooien die er alsmaar naast viel, als laatste gekozen worden bij het maken van teams... Zo kan ik nog wel even doorgaan hoor! Wat mij sinds een tijdje fascineert, en ergens ook zorgen baart, is dat niet ieder kind in het huidige schoolsysteem de mogelijkheid krijgt een gezonde relatie op te bouwen met bewegen en sporten. Het feit dat hij/zij beoordeeld wordt op zijn prestaties omtrent bewegen vind ik nogal merkwaardig. Mijns inziens zou plezier maken tijdens het bewegen, op zoek gaan naar wat je leuk vindt en op welke manier jij ontspanning vindt vele malen belangrijker moeten zijn dan oefeningen/sporten moeten doen, terwijl dat niet aansluit bij wat jij leuk vindt/waar je talenten liggen. Natuurlijk is het goed om een scala aan sporten te proberen, maar ik zou graag wensen dat kinderen keuzes krijgen, dus dat ze tijdens een gymles mogen kiezen uit bijvoorbeeld drie dingen die allemaal een ander talent/motorische functie aanspreken. En dat hun inzet wordt beoordeeld in plaats van hun vaardigheden. Ik denk dat veel kinderen dan een positievere band met bewegen/sporten/gym zullen ontwikkelen.

Tot zo ver mijn pleidooi. Ik wil je graag een hart onder de riem steken als je merk dat gym/sporten niet zo jouw ding is of als je merkt dat bewegen/oefeningen doen minder soepel gaat dan bij jouw klasgenoten. Doe dingen op je tempo en op je eigen manier, dat is prima. Het is belangrijker dat je geniet, plezier hebt en kunt ontspannen dan dat je krampachtig dingen doet waar jij heel ongelukkig van wordt. En dat cijfer op je rapport, tja… ik zou me er niet te druk om maken. Wees vooral lief voor jezelf en zeg iedere gymles tegen jezelf dat je gaat genieten en dat je het leuk gaat hebben. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor alle vertrouwen en dat ik jullie heb mogen inspireren afgelopen jaren. Ik heb met plezier voor jullie geschreven. Na jaren onderdeel te mogen zijn van het team van een prachtig platform, heb ik namelijk de keuze gemaakt om per januari te stoppen. Dit is dan ook mijn allerallerallerlaatste blogpost. Komende tijd ga ik me focussen op andere aspecten van mijn leven. Nogmaals enorm veel dank dat ik jullie heb mogen inspireren. Ik hoop vanuit mijn hart dat Het NLD-Plan nog lang overal ter wereld inspiratie en steun mag bieden.

 

Liefs,

Kelly

Hi everyone,

Gym classes at school, how I hated it! Having to do exercises that didn't work out like with classmates, having to throw a ball into a basket / basket that kept falling off, being chosen last when making teams... I could go on like this! What has fascinated me for a while, and also worries me, is that not every child in the current school system has the opportunity to build a healthy relationship with exercise and sports. I find the fact that he/she is judged on his/her performance in terms of movement rather odd. In my opinion, having fun while exercising, looking for what you like and how you find relaxation should be many times more important than having to do exercises / sports, while that does not match what you like / where your talents lie . Of course it's good to try a variety of sports, but I would like children to be given choices, so that during a gym class they can choose from, say, three things that all appeal to a different talent/motor function. And that their effort is judged instead of their skills. I think that many children will then develop a more positive relationship with exercise / sports / gym.

 

So far my plea. I would like to encourage you if you notice that gym / sports is not your thing or if you notice that moving / doing exercises is less smooth than with your classmates. Do things at your pace and your own way, that's fine. It is more important that you enjoy, have fun and relax than that you do things that make you very unhappy. And that grade on your report, well… I wouldn't worry too much about it. Above all, be kind to yourself and tell yourself every gym class that you are going to enjoy yourself and that you are going to have a good time.

 

Finally, I would like to thank everyone for all the trust and that I have been able to inspire you in recent years. I enjoyed writing for you. After years of being part of the team of a wonderful platform, I have made the choice to stop in January. So this is my very last blog post. In the coming time I will focus on other aspects of my life. Thanks again for letting me inspire you. I hope from my heart that Het NLD-Plan will continue to provide inspiration and support all over the world for a long time to come.

 

Love,

Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Sofia Goncalves
een jaar geleden

Thank you for this reminder. I don’t have these mandatory classes anymore and I’m realising the extent they impacted my relationship with exercise. I take Zumba classes now that I actually enjoy….although I’m still an uncoordinated bean 🤣.