Leiderschap / Leadership

Gepubliceerd op 6 april 2022 om 19:23

Hoi, wat leuk dat je deze blogpost leest! 

Vandaag wil ik het hebben over leiderschap. Dt link je misschien niet meteen aan NLD, maar ik denk dat leiderschap zeker raakvlakken kan hebben met NLD. In deze post ga ik hier verder op in. Disclaimer: niet iedereen is een leider en dat is helemaal oké. Maar ik denk wel dat iedereen een klein beetje een baas in zich heeft ;)

 

Ik ben altijd al een leidend persoon geweest. Leiding geven en dingen organiseren heb ik altijd leuk gevonden. Zo had ik op mijn 11e een knuffelbedrijf (ik maakte knuffeldieren en verkocht deze), heb ik met mijn ouders en broertje het spel ‘wie is de mol?’ gespeeld nadat ik dit spel zelf had aangepast voor ons vieren, heb ik drie boeken geschreven en heb ik Het NLD-Plan opgericht. 

 

In het leven is het handig als je leiding kunt geven en initiatief kunt nemen (dingen kunt organiseren). Wanneer je dit kunt, hoef je niet altijd met de menigte mee te gaan, maar kun je doen wat jij denkt dat goed is. Je leidt dan jezelf. 

Natuurlijk is het soms ook prima om wat meegaander te zijn, maar in sommige situaties is leiderschap handig. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je moet samenwerken in een (project)groepje, niemand heeft er zin in, maar het project moet wel af. Dan is het handig als je de leiding durft te nemen en durft te beginnen. Daarnaast kan leiding geven ervoor zorgen dat je zekerder van jezelf wordt. Je leert om te gaan met groepen, durft een presentatie te geven en durft vooral jezelf te laten zien. 

 

Wanneer je nooit jezelf laat zien, voel je je waarschijnlijk ongelukkig. Dat is natuurlijk heel naar. Je hebt altijd het recht om jezelf te zijn. Er is niets of niemand die dat van jou af kan pakken. Als je werkt onder leiding van iemand, merk je misschien weleens dat je ook iets zou willen zeggen, maar dat je er niet tussen komt. Daar heb ik ook last van. Ondanks dat ik een leidend persoon ben. Op zo’n moment voel ik me meestal onzeker, maar hoe moeilijk het ook lijkt, wanneer je begint te praten, kom je er echt wel tussen. Mensen zijn vanzelf stil. Natuurlijk moet je niet ineens iemand onderbreken, maar als iemand zijn/haar zin heeft afgemaakt, mag je best je zegje doen.

 

Link met NLD

Wanneer je NLD hebt, ben je verbaal heel vaardig wat heel helpend is om een keer de leiding te nemen en je zekerder te gaan voelen over jezelf. Maar toch kan het heel lastig zijn om op te staan. Bijvoorbeeld omdat je onzeker bent. Probeer toch om jezelf te laten horen. Jouw mening is waardevol en doet ertoe. Je hebt vast een goede toevoeging! 

Juist wanneer je iets spannend vindt, is het de moeite waard om het toch te doen. Je zult je daarna zoveel beter voelen en zo trots zijn op jezelf. De moraal van dit verhaal is eigenlijk ‘What doesn’t kill you makes you stronger.’ Onthoud dat. Laat jezelf zien. Durf een keer leiding te nemen en durf fouten te maken. Iedereen mag fouten maken. Dat laat juist zien dat je mens bent en geen robot. Jij mag er zijn!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hi, thank you for reading this blog post!

Today I want to talk about leadership. This may not immediately link you to NVLD, but I think leadership can certainly have similarities with NVLD. I will elaborate on this in this post. Disclaimer: Not everyone is a leader and that's totally okay. But I do think everyone has a little bit of a boss in them ;)

 

I have always been a leading person. I have always enjoyed leading and organizing things. For example, when I was 11 I had a stuffed toy company (I made stuffed animals and sold them), I played the game 'who is the mole?' with my parents and brother after I adapted this game myself for the four of us, I wrote three books and I founded Het NLD-Plan.

 

In life it is useful if you can lead and take initiative (organize things). When you can do this, you don't always have to go with the crowd, but you can do what you think is right. You then lead yourself.

Of course, sometimes it's fine to be a little more compliant, but in some situations leadership is useful. Think, for example, of a situation in which you have to work together in a (project) group, nobody is interested in it, but the project has to be finished. Then it is useful if you dare to take the lead and dare to start. In addition, leadership can ensure that you become more confident in yourself. You learn to deal with groups, you dare to give a presentation and above all you dare to show yourself.

 

If you never show yourself, you probably feel unhappy. That is of course very bad. You always have the right to be yourself. There is nothing or no one that can take that away from you. If you work under someone's direction, you may find that you want to say something too, but you can't intervene. I suffer from that too. Despite being a leading person. That's when I usually feel insecure, but as hard as it seems, when you start talking, you really get through it. People are naturally quiet. Of course you shouldn't suddenly interrupt someone, but when someone has finished his/her sentence, you can have your say.

 

Link with NVLD

When you have NVLD, you are very proficient verbally which is very helpful in taking charge and feeling more confident about yourself. However, it can be very difficult to get up. For example because you are insecure. Try to make yourself heard. Your opinion is valuable and matters. You must have a good addition!

Just when you find something exciting, it is worth doing it anyway. You will feel so much better afterwards and be so proud of yourself. The moral of this story is really "What doesn't kill you makes you stronger." Remember that. Show yourself. Dare to take charge for once and dare to make mistakes. Everyone is allowed to make mistakes. That just shows that you are human and not a robot. You can be there!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.