Het lijkt altijd onmogelijk... / It always seems impossible....

Gepubliceerd op 10 november 2021 om 10:59

....totdat het gelukt is! 

Juist, deze quote ken je misschien wel in het Engels: "It always seems impossible until it's done." De beroemde uitspraak van Nelson Mandela zorgt bij mij altijd voor een beetje hoop. 

Nelson Mandela leidde van 1944 tot ongeveer 2010 de strijd tegen de apartheid. Hij vond dat iedereen gelijk aan elkaar moet zijn, ongeacht huidskleur. Omdat Mandela de strijd tegen de apartheid, die eerst geweldloos was, gewapend begon te leiden, werd hij in 1964 veroordeeld voor het voorbereiden van een guerrila-oorlog. Hij werd veroordeeld tot levenslang. De rellen gingen door toen Mandela in de gevangenis zat en in 1990 wordt Mandela vrijgelaten. Mandela komt niet boos uit de gevangenis, nee, hij is juist verzoenend en wil nog steeds dat mensen in gelijkheid kunnen leven. Ondertussen bestaat het apartheidsregime niet meer in Zuid-Afrika (er is zeker nog ruimte voor verbetering, maar Mandela heeft het begin gemaakt). Oftewel; it always seems impossible until it's done.

 

Als je NLD hebt, is het soms moeilijk om bepaalde dingen te doen of te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een voldoende halen voor wiskunde. Dat kan voor jou misschien veel meer moeite kosten dan voor iemand die geen NLD heeft. Maar als je bijles krijgt en goed je best doet, kan het zo zijn dat je toch ineens een voldoende hebt! Dan past de quote heel goed; het leek onmogelijk, maar het is je toch gelukt! 

 

Nu is wiskunde een vrij tastbaar voorbeeld en iets wat enigszins gemakkelijk is op te lossen. Als je moeite hebt met vrienden maken, is dat misschien wel een heel ander verhaal. Dat zijn dingen die minder makkelijk op te lossen zijn. De quote komt dan misschien een beetje belachelijk over.

Toch wil ik graag geloven dat de quote ook hier werkt. Naar mijn idee zijn moeilijke dingen hetzelfde als obstakels; je kunt ze overwinnen. Je kunt er overheen, onderdoor, langsaf, noem maar op. Je kunt op een heleboel manieren omgaan met obstakels. Over sommige kun je heen (bijvoorbeeld een wiskunde proefwerk) en daarmee laat je ze dan letterlijk achter je. Er zijn ook obstakels waar je niet zo makkelijk overheen kunt. Maar meestal zijn dit dan obstakels die je op kunt pakken en met je mee kunt nemen. En als dat niet meteen lukt, kun je trainen om zo sterk te worden dat je het obstakel mee kunt nemen. Bij sommige obstakels is 'meenemen' de enige optie om met het obstakel om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een dierbare.

En uiteindelijk zul je zien dat het je lukt om het obstakel achter je te laten of er mee om te gaan. Een mens is veerkrachtig. Ook jij, ook als je denkt dat jij dat niet bent. Je kunt veel meer aan dan je denkt. En als je het onderweg moeilijk hebt, denk dan aan de quote: It always seems impossible until it's done.

 

Natuurlijk kun je ook altijd bij ons terecht. Je hoeft namelijk niet alleen met je obstakel om te gaan. Wij zijn er om jou te helpen. Als je ons wil bereiken, kun je een reactie achterlaten onder deze blogpost, je kunt een mail sturen naar info@hetnldplan.nl of je kunt ons bereiken op Instagram en Facebook; @hetnldplan

 

Hou vol en geef niet op!

 

Tot volgende week,

Isabelle

....until it's done!

Right, you might know this quote in English: "It always seems impossible until it's done." Nelson Mandela's famous quote always gives me a little hope.

Nelson Mandela led the fight against apartheid from 1944 to 2010. He believed that everyone should be equal, regardless of skin color. Because Mandela began to lead the fight against apartheid, which was initially nonviolent, he was convicted in 1964 for preparing a guerrilla war. He was sentenced to life. The riots continued while Mandela was in prison and in 1990 Mandela was released. Mandela does not come out of prison angry, no, he is conciliatory and still wants people to be able to live in equality. Meanwhile, the apartheid regime no longer exists in South Africa (there is certainly still room for improvement, but Mandela has made a start). In other words; it always seems impossible until it's done.

 

When you have NVLD, it is sometimes difficult to do or achieve certain things. Consider, for example, a passing grade for mathematics. That may be much more difficult for you than for someone who does not have NVLD. But if you get tutoring and do your best, you may suddenly have a pass! Then the quote fits very well; it seemed impossible, but you did it!


Now math is a pretty tangible example and something that is somewhat easy to solve. If you have trouble making friends, that might be a different story. Those are things that are less easy to solve. The quote may come across as a bit ridiculous.

 

Still, I'd like to believe the quote works here too. In my view, difficult things are the same as obstacles; you can overcome them. You can go over it, under it, along it, you name it. You can deal with obstacles in a lot of ways. Some you can skip (for example a math test) and with that you literally leave them behind. There are also obstacles that are not so easy to overcome. But usually these are obstacles that you can pick up and take with you. And if that doesn't work right away, you can train to get strong enough to take the obstacle with you. With some obstacles, "carrying" is the only option for dealing with the obstacle. For example, consider the loss of a loved one.

 

And in the end you will see that you manage to leave or deal with the obstacle. A person is resilient. You too, even if you think you aren't. You can handle a lot more than you think. And if you're having a hard time along the way, remember the quote: It always seems impossible until it's done.

 

Of course you can always contact us. You don't have to deal with your obstacle alone. We are here to help you. If you want to reach us, you can leave a comment under this blog post, you can send an email to info@hetnldplan.nl or you can reach us on Instagram and Facebook; @hetnldplan 


Hang in there and don't give up!


Until next week,

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.