Test: Heb ik NLD? / Test: Do I have NVLD?

Gepubliceerd op 21 april 2021 om 12:12

Hallo allemaal, deze week een enigszins afwijkende blogpost. Meestal schrijven we over een bepaalde situatie en hoe je die kan ervaren als je NLD hebt, gevolgd door een aantal tips. Of we schrijven over dingen die ons zijn overkomen. Deze week maken we voor jullie een test. Er zijn namelijk een heleboel mensen die denken dat ze NLD hebben, maar het niet zeker weten, of een andere diagnose hebben gekregen. Dit gebeurt regelmatig doordat NLD niet in de DSM-5 staat. In de Facebook-groepen waar ik (Isabelle) in zit, zie ik ook vaak dat mensen struggelen met de vraag of zijzelf of hun kind bijvoorbeeld wel of niet NLD hebben, of dat een bepaald trekje wel of niet bij NLD hoort. Daarom komen wij vandaag met een test: Heb ik NLD? Je kunt de test natuurlijk ook voor iemand anders invullen. 

Let op! Er kan geen officiële diagnose aan deze test ontleend worden. Deze test is bedoeld om inzicht te geven in de situatie waarin je je bevindt. Ga voor een officiële diagnose allereerst naar de huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een psycholoog.

 

Beantwoord de volgende vragen met ja of nee:

 1. Ik heb veel moeite met rekenen en/of wiskunde
 2. Ik heb een grote algemene kennis
 3. Ik ben verbaal erg sterk (grote woordenschat, lange zinnen maken etc.)
 4. Ik ben erg prikkelgevoelig
 5. Ik heb (veel) moeite met veranderingen
 6. Ik heb overzicht nodig
 7. Ik ben goed in de meeste aspecten van taal (bijvoorbeeld spelling, grammatica, etc.)
 8. Begrijpend lezen vind ik lastig
 9. In sociale situaties voel ik me vaak niet op mijn gemak of weet ik me geen houding te geven
 10. Mijn ruimtelijk inzicht is niet altijd even geweldig
 11. Mijn motoriek is minder goed ontwikkeld
 12. Ik vind het lastig om de gezichtsuitdrukkingen van mensen te lezen
 13. Ik heb veel behoefte aan sociaal contact, maar weet niet goed hoe ik dit moet organiseren
 14. Mijn auditieve geheugen is heel goed --> alles wat ik hoor, onthoud ik
 15. Mijn geheugen in het algemeen is heel goed
 16. Ik vind het verkeer vaak lastig

 

Als je 9 of meer van deze vragen met 'ja' hebt beantwoord, is het mogelijk dat je NLD hebt. Let wel op: ook bij minder dan 9 vragen die met 'ja' beantwoord zijn, kun je NLD hebben.

Twijfel je? Praat erover met iemand die je vertrouwt (bijvoorbeeld je ouders, je partner, een vriend of vriendin, je mentor op school, je baas op je werk) en denk erover na om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan je vervolgens doorverwijzen naar een psycholoog. Een psycholoog zal een aantal testjes bij je afnemen om je intelligentie te peilen. Dit betekent niet dat ze gaan kijken of je slim of dom bent! Er wordt gekeken naar de kloof tussen je linker en je rechterhersenhelft. Ook wel de verbale en de performale kant genoemd. Als deze kloof heel groot is en de verbale kant beter is ontwikkeld, dan kun je NLD hebben. Heb je NLD? Maak je geen zorgen, een leven met NLD is heel goed te leven! Iedereen heeft wel ergens hulp bij nodig, dus het is niet erg als dat bij jou ook het geval is. Heb je geen NLD? Dat kan ook. Dan is er misschien iets anders aan de hand, of was de kloof simpelweg niet groot genoeg. Mocht je toch graag meer over NLD willen weten, omdat je jezelf er wel in herkent (of om andere redenen), dan kun je altijd bij ons terecht! Iedereen is welkom!

 

Ik hoop dat je iets aan deze test hebt gehad!

Tot volgende week!

Isabelle

 

Hello everyone, this week a slightly different blog post. Usually we write about a certain situation and how you can experience it when you have NVLD, followed by a number of tips. Or we write about things that have happened to us. This week we are making a test for you. There are a lot of people who think they have NVLD, but are not sure, or have received another diagnosis. This happens regularly because NVLD is not in the DSM-5. In the Facebook groups where I (Isabelle) is in, I often see that people struggle with the question whether they themselves or their child, for example, have NVLD or not, or whether a certain trait is part of NVLD or not. That is why we come up with a test today: Do I have NVLD? You can of course also complete the test for someone else.

Pay attention! No official diagnosis can be derived from this test. This test is intended to provide insight into the situation you are in. For an official diagnosis, first go to the doctor. He or she can refer you to a psychologist.


Answer the following questions with yes or no:

 1. I have a lot of trouble with arithmetic and / or mathematics
 2. I have a great general knowledge
 3. I am very strong verbally (large vocabulary, making long sentences, etc.)
 4. I am very sensitive to stimuli
 5. I have (a lot) difficulty with changes
 6. I need an overview
 7. I am good at most aspects of language (e.g. spelling, grammar, etc.)
 8. I find reading comprehension difficult
 9. In social situations I often feel uncomfortable or do not know how to give myself an attitude
 10. My spatial insight is not always great
 11. My motor skills are less developed
 12. I find it difficult to read people's facial expressions
 13. I really need social contact, but I don't know how to organize this
 14. My auditory memory is very good -> everything I hear, I remember
 15. My memory in general is very good
 16. I often find traffic difficult


If you answered 'yes' to 9 or more of these questions, you may have NVLD. Please note: you can also have NVLD with fewer than 9 questions that have been answered with 'yes'.

Are you in doubt? Talk to someone you trust (for example, your parents, your partner, a friend, your mentor at school, your boss at work) and think about going to the doctor. The doctor can then refer you to a psychologist. A psychologist will take a number of tests from you to gauge your intelligence. This does not mean that they will see if you are smart or stupid! It looks at the gap between your left and your right hemisphere. Also called the verbal and the performal side. If this gap is very large and the verbal side is better developed, then you can have NVLD. Do you have NVLD? Don't worry, a life with NVLD is very good to live! Everyone needs help with something, so it's okay if that is the case with you too. Don't have NVLD? That is also possible. Then maybe something else is going on, or the gap simply wasn't big enough. If you would still like to know more about NVLD, because you recognize yourself in it (or for other reasons), you can always contact us! Everyone is welcome!

 

I hope this test helped you!

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Hannah
2 jaar geleden

hallo, mijn naam is Hannah en ik heb al me hele leven last van zeer hooggevoelig zijn en je anders voelen dan de rest dus ik zou graag een test willen doen